Dienstleistungen - 131236-2020

18/03/2020    S55

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Elektrobereich

2020/S 055-131236

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Ciepła S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS: 0000013479
Postanschrift: ul. Złota 59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Bącal
E-Mail: beata.bacal@gkpge.pl
Telefon: +48 684290321
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pgeenergiaciepla.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.swpp2.gkpge.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remont planowy 2020 r. urządzeń elektrycznych i AKPiA w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71314100 Dienstleistungen im Elektrobereich
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont planowy 2020 r. urządzeń elektrycznych i AKPiA w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

— Załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia),

— Załącznik nr 1A (formularz cenowy),

— Załącznik nr 1B (wykaz czynności br. elektrycznej),

— Załącznik nr 1C (wykaz czynności br. AKPiA).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

PGE Energia Ciepła S.A, Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont planowy 2020 r. urządzeń elektrycznych i AKPiA w PGE EC S.A.,Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

— Załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia),

— Załącznik nr 1A (formularz cenowy),

— Załącznik nr 1B (wykaz czynności br. elektrycznej),

— Załącznik nr 1C (wykaz czynności br. AKPiA).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 8 ustawy Pzp.

Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1–2 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę na podstawie punktu powyżej.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązuje te podmioty do złożenia JEDZ w formie elektronicznej.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, do złożenia w wyznaczonym, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego (...);

4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego (...);

5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo (...);

7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie zdolności technicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę, która obejmowała swym zakresem wykonanie:

— planowych badań, okresowych przeglądów oraz remontów bieżących urządzeń i instalacji elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia (od 0,4 kV do 110 kV),

— aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

— planowych przeglądów obwodów pomiarowych AKPiA, sterowniczych i regulacyjnych, kotłów parowych oraz turbin parowych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W zakresie zdolności zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeśli w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponować odpowiednim potencjałem wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, tj. minimum:

a) przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru (D) grupy 1, punkty: 1, 2, 3, 4, 7, 9 i 10 (dla pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9) do min. 121 kV oraz grupy 2, punkty: 7, 10 (dla pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9) oraz grupy 3 – punkt: 10 (dla pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 2 pracowników;

b) przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (E) grupy 1, punkty: 1, 2, 3, 4, 7, 9 i 10 (dla pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9) do min. 121 kV oraz grupy 2, punkty: 7, 10 (dla pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9) oraz grupy 3 – punkt: 10 (dla pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – 6 pracowników.

Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień. Przy czym wymóg doświadczenia będzie spełniony jeśli ww. pracownicy będą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji prac w zakresie posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, o którym mowa powyżej.

Uwaga: wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu listę pracowników z podaniem posiadanych przez nich świadectw kwalifikacyjnych oraz innych uprawnień, stosownie do postawionych przez zamawiającego wymagań w zakresie realizowanych prac oraz załączy posiadane przez pracowników świadectwa kwalifikacyjne*.

*zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. „W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci" Dz.U. nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, wykonawca na wezwanie zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni, złoży następujące dokumenty/oświadczenia:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (...);

2. Oświadczenie wykonawcy – w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej (dysponowania osobami).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Szczegółowo określone w SIWZ.

Zamawiając, zgodnie z art. 24aa Pzp dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Pzp:

— ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,

— pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

— przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ przesyła każdy z wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł umowę zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/03/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Publiczna sesja otwarcia Ofert odbędzie się za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, poprzez odszyfrowanie ofert, pod adresem (https://swpp2.gkpge.pl) oraz PGE Energia Ciepła S.A – Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A w Zielonej Górze, al. Zjednoczenia 103, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. PGE EC S.A jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiającego.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) (dalej: RODO) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są określone w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2020