Services - 131276-2017

This notice has been cancelled by: 410495-2017
07/04/2017    S69    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūrinio projektavimo paslaugos

2017/S 069-131276

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Valstybės įmonė Turto bankas
112021042
Kęstučio g. 45
Kam: Greta Ambrutytė
LT-08124 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52684932
El. paštas: Greta.Ambrutyte@turtas.lt
Faksas: +370 52751155

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: https://www.turtas.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Pastato (Sietyno g., Vilniuje,) techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Sietyno g., Vilnius.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Paruošti Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto Penktojo ir Šeštojo policijos komisariatų, Kelių policijos valdybos, Lietuvos kelių policijos tarnybos, Migracijos valdybos ir Imuniteto skyriaus pastato, Sietyno g., Vilniuje, techninį projektą ir atlikti techninio projekto įgyvendinimo priežiūrą.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71220000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
5 650 kv. m.
Numatoma vertė be PVM: 296 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 43 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Projektavimui – pateikti ne mažiau nei 5 (penkis) procentus nuo visos sutarties vertės su PVM banko ar draudimo kompanijos išduotą pirmo pareikalavimo neatšaukiamą sutarties įvykdymo banko garantiją arba draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo laidavimo raštą, pateiktą kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) arba patvirtinta jo kopija, ir sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo raštą mokestinio dokumento patvirtintą kopiją;
Projekto vykdymo priežiūrai – pateikti ne mažiau nei 5 (penkis) procentus nuo visos sutarties vertės su PVM banko ar draudimo kompanijos išduotą pirmo pareikalavimo neatšaukiamą sutarties įvykdymo banko garantiją arba draudimo bendrovės išduotą sutarties įvykdymo laidavimo raštą, pateiktą kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) arba patvirtinta jo kopija, ir sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo raštą mokestinio dokumento patvirtintą kopiją;
Jei tiekėjas nesilaiko paslaugų atlikimo ar jų pridavimo tarpinių arba galutinių terminų arba uždelsia garantinių įsipareigojimų vykdymą, perkančioji organizacija iš tiekėjo reikalauja sumokėti 0,02 (nulio sveikų, dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už projektavimo paslaugas atsiskaitoma per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo momento ir (ar) abiejų sutarties šalių priėmimo-pardavimo aktų pasirašymo dienos.
Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas atsiskaitoma ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo momento ir sutarties šalių paslaugų akto ir vykdymo ataskaitos pasirašymo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiami dokumentai: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiami dokumentai: 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiami dokumentai: 1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiami dokumentai: 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo pirmame papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip (60) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo penktą straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.
Pateikiami dokumentai: Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (pirkimo sąlygų 3 priedas).
6. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiami dokumentai:Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
7. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla (t.y. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra), kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiami dokumentai: Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą arba lygiavertį dokumentą, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.
2. Pateikiamas paskutinių finansinių metų balansas arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas. Jei tiekėjo balansas dar nėra patvirtintas tiekėjo akcininkų susirinkime ir nėra viešai paskelbtas, tokiu atveju teikiamas tiekėjo vadovo ir buhalterio ar galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pasirašytas paskutinių finansinių metų balansas.
3. Galiojantis profesinės civilinės atsakomybės draudimo polisas (sutartis) arba atitinkami įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs nuo profesinės rizikos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1. Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 148 000 EUR (be PVM).
2. Tiekėjo paskutinių finansinių metų bendrojo mokumo koeficientas privalo būti ne mažesnis už 0,5. Bendrojo mokumo koeficientas išreiškiamas kaip nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų santykis.
3. Tiekėjas savo veiką turi būti apdraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1.1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi) patvirtinta pažyma apie per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant užsakovą, sutarties objekto pavadinimą ir trumpą aprašymą, projektuoto objekto/pastato pavadinimą ir trumpą aprašymą, suprojektuoto objekto bendrą plotą, užsakovus bei jų kontaktinius duomenis (pirkimo 4 sąlygų priedas).
2) Ne mažiau kaip vieną užsakovo pažymą, patvirtinančią paslaugų kokybišką suteikimą ir paslaugų teikimo laikotarpį.
2. 1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi) patvirtinta pažyma apie per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant užsakovą, sutarties objekto pavadinimą ir trumpą aprašymą, projektuoto objekto/pastato pavadinimą ir trumpą aprašymą, suprojektuoto objekto bendrą plotą, užsakovus bei jų kontaktinius duomenis (pirkimo 4 sąlygų priedas).
2) Ne mažiau kaip vieną užsakovo pažymą, patvirtinančią paslaugų kokybišką suteikimą ir paslaugų teikimo laikotarpį.
3. 1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi) patvirtinta pažyma apie per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei tris metus) įvykdytų sutarčių, kurių apimtyje buvo naudojama erdvinio projektavimo programa pastato skaitmeniniam informaciniam modeliavimui (BIM), sąrašas (pirkimo 4 sąlygų priedas).
2) Ne mažiau kaip vieną užsakovo pažymą, patvirtintą užsakovo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu turi), patvirtinančią paslaugų tinkamą suteikimą, kurioje turi būti nurodyta, ar sutarties apimtyje buvo naudojama erdvinio projektavimo programa pastato skaitmeniniam informaciniam modeliavimui.
4. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi) patvirtintas specialistų ir/ar asmenų, atsakingų už paslaugų sutarties įvykdymą sąrašas (pirkimo sąlygų 5 priedas), su gyvenimo aprašymais (CV), detalizuojant prašomą patirtį. Taip pat pateikiami specialistų kvalifikacijos atestatai arba kiti lygiaverčiai dokumentai, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, leidžiantys vykdyti konkurso sąlygose nurodytas paslaugas ir patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
Taip pat ypatingo statinio projekto vadovas pateikia statybą leidžiančio dokumento kopiją. Projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikia statybos užbaigimo akto kopiją.
Vienas specialistas gali turėti atestatus ir patirtį vienai, kelioms arba visoms projekto dalims.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti sėkmingai užbaigęs ar vykdo bent 1 ypatingų statinių kategorijos, negyvenamųjų pastatų paskirties projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį, kur būsimo objekto/pastato plotas ne mažesnis kaip 3 000 kv. m.
Pastaba: 1.ir 2. punktuose nurodyti reikalavimai gali būti tenkinami ir viena sutartimi.
2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos turi būti sėkmingai užbaigęs ar vykdo bent 1 ypatingų statinių kategorijos, negyvenamųjų pastatų paskirties techninio projekto arba techninio darbo projekto parengimo sutartį, kur projektuojamo objekto/pastato plotas būtų ne mažesnis kaip 3 000 kv. m.
Pastaba: 1. ir 2. punktuose nurodyti reikalavimai gali būti tenkinami ir viena sutartimi.
3. Tiekėjas per 3 paskutinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs ne mažiau kaip 1 sutartį, kurios pagrindu parengė bent 1 statinio techninio projekto parengimo sutartį, kurios apimtyje buvo naudojama erdvinio projektavimo programa pastato skaitmeniniam informaciniam modeliavimui (BIM).
4. Tiekėjas turi turėti būtinas žinias, patirtį bei kvalifikuotą personalą, galintį suteikti reikalaujamas paslaugas, t.y. tiekėjas privalo pasiūlyti:
1) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovą, turintį:
a) teisę eiti ypatingo statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statinių grupė – negyvenamieji pastatai);
b) ne mažesnę kaip 3 metų ypatingų statinių projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patirtį atliekant projektavimo darbus ir, kuris yra įvykdęs projekto vadovo pareigas, rengiant ypatingų statinių kategorijos negyvenamųjų pastatų grupės visuomeninės paskirties pogrupio statinio naujos statybos arba rekonstravimo techninį arba techninį darbo projektą, kur projektuojamų patalpų plotas būtų ne mažesnis kaip 3 000 kv. m. Parengtas techninis ar techninis darbo projektas turi būti patvirtintas ir jo atžvilgiu turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
Pastaba. Tiekėjas gali turėti arba gali pasitelkti atskirus specialistus, kurie vykdys projekto vadovo pareigas ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, jeigu atskiri specialistai atitinka keliamus reikalavimus.
2) bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalių vadovą ir ypatingo statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovą, šioms techninio projekto dalims:
— architektūros;
— sklypo sutvarkymo, susisiekimo;
— vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
— konstrukcijų;
— elektrotechnikos;
— elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
— šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
— apsauginės signalizacijos;
— gaisrinės signalizacijos;
— procesų valdymo ir automatizacijos;
— pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
— statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
— statinio energinio efektyvumo analizės, priemonių vertinimo ir priežiūros.
Projekto dalių ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai privalo turėti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalių ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) bei turėti atitinkamos projekto dalies ypatingų statinių projekto vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ne mažesnę nei 1 metų patirtį. Pastaba. Tiekėjas gali turėti arba gali pasitelkti atskirus specialistus, kurie vykdė nurodytų projekto dalių vadovo pareigas ir nurodytų projekto dalių vykdymo priežiūros vadovo pareigas, jeigu atskiri specialistai atitinka keliamus reikalavimus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Kaina. Lyginamasis svoris 50

2. Pastato planinės struktūros ir funkcinio zonavimo sprendimai. Lyginamasis svoris 15

3. Architektūriniai ir urbanistiniai sprendimai. Lyginamasis svoris 15

4. Energetinio efektyvumo ir statinio eksploatavimo sprendiniai. Lyginamasis svoris 15

5. Techninio projekto parengimo etapai ir kalendorinis planas. Lyginamasis svoris 5

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 9.5.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
16.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 16.5.2017 - 10:00

Vieta:

Vilniaus g. 16, Vilnius

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS sistema.
Sutartis yra sudaroma ilgiau kaip 3 metams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 5.5.2006 nutarimo Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau nei 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ 3.5. punktu.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundai nagrinėjami LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
4.4.2017