Services - 131277-2017

07/04/2017    S69    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Mažeikiai: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 069-131277

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
167371234
Laisvės g. 8
Kam: Izoleta Savickaja
LT-89223 Mažeikiai
Lietuva
Telefonas: +370 44398227
El. paštas: izoleta.savickaja@mazeikiai.lt
Faksas: +370 44325844

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.mazeikiai.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Mažeikių miesto Sedos gatvės ir Sedos-Vilties gatvių sankryžos rekonstravimo projektavimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Mažeikių miestas, Sedos g. ir Sedos-Vilties gatvių sankryža.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Mažeikių m. Sedos gatvės ir Sedos-Vilties gatvių sankryžos rekonstravimo
(šaligatviai, apšvietimas, sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą) techninio projekto ir topografinės nuotraukos parengimas. Projekto vykdymo priežiūra rekonstravimo darbų metu.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71351810, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Mažeikių m. Sedos g.(nuo Geležinkelio iki Sedos g.16, ilgis 0,472 km )ir Sedos-Vilties gatvių keturšalės sankryžos techninio projekto ir topografinės nuotraukos parengimas. Projekto vykdymo priežiūra rekonstravimo darbų metu.
Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:
1. projektuoti gatvės (nuo Geležinkelio g. iki Vyšnių g.) kairėje pusėje šaligatvį;
2. projektuoti gatvės (nuo Vyšnių g. iki Sedos g. 16) dešinėje pusėje šaligatvį;
3.projektuoti automobilių sustojimo vietas (ties Sedos g.12);
4. projektuoti žiedinę sankryžą;
5.numatyti esamo pėsčiųjų tako išardymą;
6.projektuoti nuovažas;
7.projektuoti paviršinio vandens nuvedimą;
8.numatyti esamo gatvių apšvietimo gelžbetoninių atramų su apšvietimo įranga demontavimą;
9.numatyti žiedinėje sankryžoje paskirstymo skydą su elektros pajungimu;
10.projektuoti gatvės apšvietimo kabelinę liniją, prijungiant prie Vaičkaus, Vyšnių ir Vilties gatvių bei Laukų tako apšvietimo linijų;
11.numatyti gatvės apšvietimo kabelinę liniją į apšvietimo atramas be atsišakojimo movų nuo magistralinio kabelio;
12. numatyti LED šviestuvus.
Projektą ir topografinę nuotrauką paslaugos teikėjas parengia vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento (GKTR 2.08.01:2000)reikalavimais.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Konkurso laimėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo datos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties objekto kainos (su PVM).
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Užsakovas, gavęs lėšas iš Kelių ir priežiūros plėtros programos, apmoka paslaugos teikėjui ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nenumatoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau, kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši), jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos kitos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3.Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
4.Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
1)Dokumentai, pateikiami dėl socialinio draudimo įmokų sumokėjimo
Jeigu Teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną (tikrina pasiūlymo pateikimo dienos duomenis), nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės Teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2)Dokumentai, pateikiami dėl mokesčių sumokėjimo
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5.Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Teikėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Teikėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Teikėjo deklaracija, patvirtinanti kvalifikacijos reikalavime nustatytus reikalavimus.
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1.Pateikiama:
1.1. Įvykdytų sutarčių (kurių kiekvienos vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM) sąrašas, nurodant paslaugų sumas, paslaugų teikimo pradžios ir pabaigos datas, paslaugų gavėjus bei jų kontaktus.
1.2. Bent vienas teigiamas paslaugos gavėjo atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą sutartį (kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM).
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2.Pateikiama:
2.1. Projektavimo vadovų veiklos sąrašas;
2.2. specialisto geodezininko kvalifikacijai pagrįsti pateikiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas ar Nacionalinės žemės tarnybos išduota pažyma, patvirtinanti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą.
Užsienio šalyje registruotas tiekėjas taip pat pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą arba tiekėjo dokumentą (pažymą ar deklaraciją) arba (taikoma Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims) kitus dokumentus, įrodančius, kad jis (juridinio asmens darbuotojas (fizinis asmuo) turi teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus vadovaujantis tos valstybės narės teisės aktais;
2.3. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti specialistų kvalifikacijos atestatai ar teisės pripažinimo dokumentai.
CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1.Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Teikėjo įregistravimo dienos (jeigu Teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) gatvės rekonstravimo (su sankryžos rekonstravimu į žiedinę sankryžą) projektavimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM).
Jei Teikėjas nurodo vykdomą projektavimo sutartį, tai įvykdyta sutarties dalis turi būti taip pat ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės (su PVM).
2.Teikėjas turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus:
1) bent 1 (vieną) specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas ypatingų statinių pogrupyje: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės;
2) bent 1 (vieną) specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ypatingų statinių pogrupyje: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės;
3) bent po 1 (vieną) kiekvienos projekto dalies (sklypo sutvarkymo (sklypo plano), susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vadovą;
4) bent 1 (vieną) specialistą, turintį geodezininko kvalifikaciją.
Pastaba: Galima siūlyti vieną specialistą į kelias pozicijas, jeigu jo kvalifikacija atitinka toms pozicijoms keliamus reikalavimus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 19.5.2017 - 08:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
25.5.2017 - 08:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 7.8.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 25.5.2017 - 8:45

Vieta:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, 312 kab., Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVPIS (https:/pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVPIS yra nemokama.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
4.4.2017