Marché de travaux - 13133-2021

13/01/2021    S8

Bulgarie-Blagoevgrad: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes

2021/S 008-013133

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Obshtina Blagoevgrad
Numéro national d'identification: 000024695
Adresse postale: pl. „Georgi Izmirliev — Makedoncheto“ No. 1
Ville: Blagoevgrad
Code NUTS: BG413 Благоевград
Code postal: 2700
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Anton Rumenov Andonov
Courriel: aandonov@blgmun.com
Téléphone: +359 876392193
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.blgmun.com
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/16007
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ремонт на покрив на почивна станция „Предел“

II.1.2)Code CPV principal
45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните строително-монтажни работи:

1. Демонтаж съществуващо покривно покритие плюс летви — 700,00 кв. м.

2. Подмяна на изгнили греди и дъски с нови — 5,00 куб. м.

3. Лакиране на нови греди и обшивки — 100,00 кв. м.

4. Изкърпване и подмяна на обшивка комини и капандури — 22,80 кв. м.

5. Монтаж на улуци от подцинкована ламарина — 10,00 м

6. Монтаж на нова профилирана ламарина — 700,00 кв. м.

7. Монтаж на шапки за комини — 7,00 бр.

8. Монтаж на капандура — 1,00 бр.

9. Покриване на било с подцинкована ламарина — 40,00 м.

10. Монтаж на дъски за закрепване на ламарина — 800,00 м.

11. Удължаване на покривна конструкция плюс дъски — 200 кв. м.

12. Дъсчена обшивка над тераси — 100 кв. м.

13. Монтаж на челни дъски — 80,00 м.

14. Монтаж на снегозадържащи елементи — 160,00 кв. м.

15. Доставка и монтаж на фасадно скеле — 250,00 куб. м.

16. Изхвърляне на строителни отпадъци — 2,00 BGN на курс.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 29 900.00 BGN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG413 Благоевград
Lieu principal d'exécution:

На територията на почивна станция „Предел“.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на обществената поръчка е ремонт на покрива на почивна станция „Предел“.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions énoncées dans la directive
Explication:

В резултат на постъпил доклад от г-н Веселин Димитров — управител на почивна станция „Предел“, с който уведомява, че е налице необходимост от спешен и неотложен ремонт на покрива на почивна станция „Предел“, тъй като след обилните валежи през последните 2 месеца водата е нанесла сериозни щети по сградата, наводнени са помещенията на третия етаж на същата, на 30.09.2020 г. е извършена проверка на място от служители на Община Благоевград. Установено е, че голяма част от покрива на почивната станция е компрометирана, ламарината по бордовете е разместена и на места изцяло липсва. Запушени са водосточните тръби, има и липсващи. Наводнени са общите части на сградата и помещенията на третия етаж. Налице е постоянно навлажняване на конструктивни елементи, което застрашава носимоспособността им и за да се избегне последващо възникване на опасност за живота и здравето на хората, е необходимо да се извърши неотложен ремонт на покрива на почивна станция „Предел“. Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, предизвикани от непредвидими за възложителя събития. Налице е и конкретна необходимост от неотложни действия за избор на изпълнител за извършване на спешен ремонт на покрива на почивна станция „Предел“ с цел предотвратяване на възникнала опасност и нормалното функциониране на същата. Следва да се отбележи, че възникналата ситуация не е била предвидима за възложителя, нито е в резултат на неговите действия или бездействия, а е причинена от обстоятелства, които са извън неговата воля и въпреки положената от него дължима грижа. Видно от гореизложените факти и обстоятелства, с които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на възложителя, тъй като са предприети навреме всички необходими действия по отстраняване на настъпилите непредвидени обстоятелства.

С решение № 51 от 9.11.2020 г. на кмета на община Благоевград е открита процедура с правно основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет „Ремонт на покрив на почивна станция „Предел“ е посочено лице, до което ще се отправи покана за участие в процедурата — „Йомабилд“ ЕООД.

На 18.11.2020 г. е постъпил доклад с изх. № ВД-00-1318 от 18.11.2020 г. от инж. Гергана Параскова — главен експерт „Инвестиционна дейност“ към Община Благоевград. С доклада инж. Гергана Параскова уведомява кмета на община Благоевград, че към настоящия момент сключване на договор за спешен ремонт на покрива на почивна станция „Предел“ с фирма „Йомабилд“ ЕООД е невъзможно. Поради епидимичната обстановка в страната дружеството „Йомабилд“ ЕООД няма възможност да извърши строително-монтажните работи поради заболели работници от Ковид-19.

В случая разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е приложима поради факта, че е налице наличие на следните кумулативни положителни предпоставки: възникнала е необходимост от неотложни действия, настъпване на изключителни обстоятелства, последиците не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за открита или ограничена процедура или процедура на договаряне, а обоснованата неотложност не се дължи на възложителя.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: Договор за строителство № 98-00-274/10.12.2020 г.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: „Вием-Строй“ ООД
Numéro national d'identification: 101699006
Adresse postale: бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 28, вх. Б, ет. 1
Ville: Благоевград
Code NUTS: BG413 Благоевград
Code postal: 2700
Pays: Bulgarie
Téléphone: +359 73884644
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 900.00 BGN
Valeur totale du marché/du lot: 29 900.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. „Витоша“ № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: cpcadmin@cpc.bg
Téléphone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021