Obras - 131508-2020

Submission deadline has been amended by:  181396-2020
19/03/2020    S56

Polonia-Varsovia: Trabajos de protección de riberas fluviales

2020/S 056-131508

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Emilia Kowalska
Correo electrónico: emilia.kowalska@wody.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wody.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.poznan.wody.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Número de referencia: ROZ.2810.33.2020
II.1.2)Código CPV principal
45246200 Trabajos de protección de riberas fluviales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Pyzdry, woj. wielkopolskie, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

Zakres inwestycji będzie obejmował:

— doszczelnienie korpusu wału – ścianka szczelna stalowa w stopie skarpy, bentomata na skarpie,

— rozbudowa korpusu wału do parametrów:

— szerokość korony – 3,0 m;

— nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,5;

— nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2;

— przebudowa istniejącego przejazdu wałowego w km 3+870,

— rozbiórka i budowa schodów skarpowych.

Projektowana inwestycja polega na modernizacji (przebudowie) lewostronnego obwałowania rzeki Warty w gminie Pyzdry. Wał ten pełni funkcję przeciwpowodziową dla lewobrzeżnej doliny rzeki Warty na odcinku od ok. km 347+140 do ok. km 357+245 przed jej zalewem wód z rzeki. Projektowane doszczelnienie wału w postaci stalowej ścianki szczelnej w stopie skarpy oraz bentomata na skarpie odwodnej w znaczny sposób wydłuży czas filtracji przez podłoże i korpus wału.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres skrócenia realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/08/2020
Fin: 30/10/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium należy wnieść w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej posiadanie zdolności kredytowej), spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej, określonych przez Zamawiającego – w tym celu Wykonawca złoży: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— 1 robotę polegającą na wykonaniu przegrody przeciwfiltracyjnej w wale przeciwpowodziowym o długości nim. 300 m

oraz

— 1 robotę polegające na wykonaniu remontu, modernizacji lub budowie wałów p. powodziowych (co najmniej kl. III) bądź innych budowli przeciwpowodziowych o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

Spełnienie powyższego warunku Wykonawca może wykazać także w ramach jednej umowy dotyczącej budowli przeciwpowodziowej lub w ramach jednej umowy dotyczącej większego zadania – kilku budowli przeciwpowodziowych.

2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. l pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego – w tym celu Wykonawca złoży: wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W tym celu Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w części A do niniejszego SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/04/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/06/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/04/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest pan Dariusz Kaczmarek tel. +48 618567706, e-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ,

— (nieobowiązkowy) zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z zapisami SIWZ,

— JEDZ (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia. że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (wyszczególnione w treści SIWZ – ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu VI.3):

— wykaz robót budowlanych,

— wykaz osób,

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (szczegóły w treści SIWZ).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co usługi objęte zamówieniem podstawowym, do kwoty: 646 341,46 PLN netto.

Zamawiający może udzielić zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem. Udzielenie zamówienia musi zostać poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności.

Zamówienia takie zostaną udzielone jako odrębna umowa zawarta w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/03/2020