Obras - 131508-2020

Submission deadline has been amended by:  181396-2020
19/03/2020    S56

Polska-Warszawa: Budowa wałów rzecznych

2020/S 056-131508

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Kowalska
E-mail: emilia.kowalska@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.poznan.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

Numer referencyjny: ROZ.2810.33.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45246200 Budowa wałów rzecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pyzdry, woj. wielkopolskie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry polegających na wykonaniu odcinka wału od km 3+650 do km 3+975. Zamówienie jest I etapem robót budowlanych większego zamówienia pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica – Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

Zakres inwestycji będzie obejmował:

— doszczelnienie korpusu wału – ścianka szczelna stalowa w stopie skarpy, bentomata na skarpie,

— rozbudowa korpusu wału do parametrów:

— szerokość korony – 3,0 m;

— nachylenie skarpy odwodnej – 1:2,5;

— nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:2;

— przebudowa istniejącego przejazdu wałowego w km 3+870,

— rozbiórka i budowa schodów skarpowych.

Projektowana inwestycja polega na modernizacji (przebudowie) lewostronnego obwałowania rzeki Warty w gminie Pyzdry. Wał ten pełni funkcję przeciwpowodziową dla lewobrzeżnej doliny rzeki Warty na odcinku od ok. km 347+140 do ok. km 357+245 przed jej zalewem wód z rzeki. Projektowane doszczelnienie wału w postaci stalowej ścianki szczelnej w stopie skarpy oraz bentomata na skarpie odwodnej w znaczny sposób wydłuży czas filtracji przez podłoże i korpus wału.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres skrócenia realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium należy wnieść w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej posiadanie zdolności kredytowej), spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej, określonych przez Zamawiającego – w tym celu Wykonawca złoży: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— 1 robotę polegającą na wykonaniu przegrody przeciwfiltracyjnej w wale przeciwpowodziowym o długości nim. 300 m

oraz

— 1 robotę polegające na wykonaniu remontu, modernizacji lub budowie wałów p. powodziowych (co najmniej kl. III) bądź innych budowli przeciwpowodziowych o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

Spełnienie powyższego warunku Wykonawca może wykazać także w ramach jednej umowy dotyczącej budowli przeciwpowodziowej lub w ramach jednej umowy dotyczącej większego zadania – kilku budowli przeciwpowodziowych.

2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. l pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego – w tym celu Wykonawca złoży: wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W tym celu Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w części A do niniejszego SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/06/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest pan Dariusz Kaczmarek tel. +48 618567706, e-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ,

— (nieobowiązkowy) zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z zapisami SIWZ,

— JEDZ (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia. że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (wyszczególnione w treści SIWZ – ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu VI.3):

— wykaz robót budowlanych,

— wykaz osób,

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (szczegóły w treści SIWZ).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co usługi objęte zamówieniem podstawowym, do kwoty: 646 341,46 PLN netto.

Zamawiający może udzielić zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co jest zgodne z jego przedmiotem. Udzielenie zamówienia musi zostać poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności.

Zamówienia takie zostaną udzielone jako odrębna umowa zawarta w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2020