Supplies - 131556-2016

Display compact view

16/04/2016    S75

Poland-Zielonka: Artillery

2016/S 075-131556

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
National registration number: PL1250000208
Postal address: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
Town: Zielonka
Postal code: 05-220
Country: Poland
For the attention of: Mieczysław Sienkiewicz
E-mail: witu@witu.mil.pl
Telephone: +48 227614680
Fax: +48 227614446

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.witu.mil.pl

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
I.3)Main activity
Other: obrona
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Przedmiot zamówienia dostawa lufy balistycznej kal. 120 x 570 mm do systemu Leopard.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego (Ośrodek Badań Dynamicznych w Stalowej Woli) zespołu lufy balistycznej (z osłoną) o długości 44 kalibrów i długości komory nabojowej 570 mm przystosowanej do montażu w zespole kołyski armaty Rheinmetall 120 mm L44 mm (standard NATO) z dwoma gniazdami w komorze nabojowej lufy do wkręcenia piezoelektrycznych czujników ciśnienia (gwint M12x1).
— Wymagania dodatkowe:
lufa fabrycznie nowa lub używana z ilością strzałów nie większą od 250 obliczoną według nw. przelicznika:
*strzał pociskiem HE, jako x1;
*strzał pociskiem podkalibrowym ćwiczebnym, jako x1,5;
*strzał pociskiem podkalibrowym bojowym, jako x3.
— książka lufy z wpisem resursu technicznego potwierdzającą ilość
oddanych strzałów,
— protokół technicznego odbioru potwierdzający dopuszczenie lufy
do użytku bojowego,
— gwarancja obejmująca przydatność lufy do strzelania – 24 miesiące
lub łącznie 1 250 strzałów według ww. przelicznika.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35322000 Artillery

II.1.7)Information about subcontracting
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Gwarancja obejmuje przydatność lufy do strzelania – 24 miesiące, lub łącznie 1 250 strzałów.
Zaproszeni do składania ofert wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres związania ofertą. Szczegółowe informacje nt. wadium zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień (art. 131d. Ustawy Pzp.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 131e ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. dostaw, w tym co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wielkokalibrowego uzbrojenia i sprzętu balistycznego;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2)Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 1 200 000 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:
Wykonawca, który wykonał jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia spełnia w stopniu minimalnym warunek, o którym mowa w rozdz. 5 pkt. 2 ppkt. b). Za wykazanie się większą niż wymagana ilością dostaw spełniających wymagania określone powyżej Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
— za wykazanie przez wykonawcę 2 (dwóch) dostaw – 1 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 3 (trzech) dostaw – 2 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 4 (czterech) dostaw – 3 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 5 (pięciu) dostaw – 4 pkt;
— za wykazanie przez wykonawcę 6 (sześciu) lub więcej dostaw – 5 pkt;
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość wykonanych dostaw brutto wykazanych w załączonym przez wykonawcę wykazie.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
ZP/18/16/L3/KO
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.5.2016 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
Czas trwania wykonania zamówienia publicznego do 3 miesięcy od podpisania umowy, liczba wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 3-ch. Termin otwarcia złożonych wniosków w 25.5.2016 godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.
kryteria udzieleni zamówienia: cena: 80 %, termin dostawy: 20 %. SIWZ zostanie przekazany wraz z zaproszeniem do złożenia ofert Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną zakwalifikowani na miejscach 1 do 3.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15.4.2016