Dodávky - 131593-2018

27/03/2018    S60

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva o poskytovaní služby organizácie odbornej prípravy v oblasti digitálnej forenznej vedy a analýzy (DFAT – Digital Forensics and Analyst Training)

2018/S 060-131593

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštová adresa: Rue de la Loi 200
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Boj proti podvodom

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva o poskytovaní služby organizácie odbornej prípravy v oblasti digitálnej forenznej vedy a analýzy (DFAT – Digital Forensics and Analyst Training)

II.1.2)Hlavný kód CPV
80533100 Školenia na prácu s počítačmi - FA04
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je poskytnúť Európskej komisii (OLAF) rámcovú zmluvu pre návrh, plánovanie, organizáciu a hodnotenie kurzov odbornej prípravy v oblasti digitálnej forenznej vedy a analýzy pre zamestnancov národných a regionálnych správ. Odborná príprava musí poskytnúť národným súdnym znalcom prístup k certifikačným postupom uznávaným a akreditovaným na medzinárodnej úrovni.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80533100 Školenia na prácu s počítačmi
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kurzy odbornej prípravy musia byť organizované v 1 z členských štátov Európskej Únie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je poskytnúť Európskej komisii (OLAF) rámcovú zmluvu pre návrh, plánovanie, organizáciu a hodnotenie kurzov odbornej prípravy v oblasti digitálnej forenznej vedy a analýzy pre zamestnancov národných a regionálnych správ. Odborná príprava musí poskytnúť národným súdnym znalcom prístup k certifikačným postupom uznávaným a akreditovaným na medzinárodnej úrovni.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva vyplývajúca z tejto výzvy na súťaž sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti. Rámcová zmluva je automaticky obnovená maximálne 3-krát, vždy na dobu 12 mesiacov (=maximálna doba trvania je 48 mesiacov).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Program Hercule III
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/05/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Francúzština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/05/2018
Miestny čas: 10:15
Miesto:

European Anti-Fraud Office (OLAF), Rue Joseph II 30 frontdesk, 1000 Brussels.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť, musia svoj záujem oznámiť zaslaním e-mailu na adresu

OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

aspoň 48 hodín vopred.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/03/2018