Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 131599-2018

27/03/2018    S60    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Štúdia o budovaní a pilotnej prevádzke systému prognózovania strategických spravodajstiev pre budúce rámcové programy v oblasti výskumu a inovácií

2018/S 060-131599

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 028-060075)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate A, Unit A.3
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE
PSČ: B-1049
Štát: Belgicko
E-mail: RTD-PUBLIC-PROCUREMENT-A3@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3221

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o budovaní a pilotnej prevádzke systému prognózovania strategických spravodajstiev pre budúce rámcové programy v oblasti výskumu a inovácií

Referenčné číslo: 2018/RTD/A3/OP/PP-06581-2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štúdiou sa vytvorí a spustí operačný systém prognózovania strategických spravodajstiev pre budúce rámcové programy v oblasti výskumu a inovácií. Systém bude obsahovať tieto 3 moduly:

a) rámec scenára strategického spravodajstva pre výskum a inovácie EÚ so súborom scenárov, ktoré budú slúžiť ako kontext v strategickej analýze relevantných trendov,

b) metodika a ukazovatele na označovanie, identifikáciu a monitorovanie relevantných vznikajúcich trendov,

c) pilotná metodika na zaistenie možností, s ktorými politika v oblasti výskumu a inovácií obstojí v budúcnosti.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/03/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 028-060075

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 10/04/2018
má byť:
Dátum: 16/04/2018
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: