Marché de travaux - 13193-2021

13/01/2021    S8

Pologne-Wrocław: Travaux de construction de bâtiments

2021/S 008-013193

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Adresse postale: ul. św. Elżbiety 3
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-111
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Morawiec
Courriel: zp@zzk.wroc.pl
Téléphone: +48 3328118
Fax: +48 3328123
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zzk.wroc.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://bip.zzk.wroc.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baryckiej 9 we Wrocławiu

Numéro de référence: ZZK-NZ/290/3400/156/20
II.1.2)Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami;

2) roboty remontowe w mieszkaniach, w tym wykonanie łazienek oraz remont przewodów kominowych wentylacyjnych;

3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu użytkowym;

4) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła;

b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz

Z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej;

c) przebudowę instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych.

5) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej" oraz „tablicy pamiątkowej", zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 527 533.54 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45320000 Travaux d'isolation
45330000 Travaux de plomberie
45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Description des prestations:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami;

2) roboty remontowe w mieszkaniach, w tym wykonanie łazienek oraz remont przewodów kominowych wentylacyjnych;

3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu użytkowym,

4) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła;

b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz

z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej;

c) przebudowę instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych;

5) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej" oraz „tablicy pamiątkowej", zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

1) projekt budowlany – docieplenie, remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i oraz decyzja – załącznik nr 9 do SIWZ;

2) projekt wykonawczy branż: architektura, sanitarna, elektryczna – załącznik nr 10 do SIWZ;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: roboty budowlane, branża instalacje sanitarne, branża elektryczna – załącznik nr 11 do SIWZ;

4) przedmiary „projektowe” i „pozaprojektowe” – załącznik nr 12 a i 12 b do SIWZ;

5) wzór, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy – załącznik nr 13 do SIWZ;

6) podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji – załącznik nr 14 do SIWZ;

7) wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Postępowanie stanowi część zamówienia w ramach projektu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Kryterium społeczne / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

RPDS 03.03.02-02-0001/20-00

II.2.14)Informations complémentaires

1. Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy (wg harmonogramu), w tym: wykonanie pom. węzła cieplnego: do 3 miesięcy, wykonanie instalacji co, pionów cwu i cyrkulacji: do 5 miesięcy.

2. Wadium – 8 000 PLN.

3. Kryteria oceny ofert – rozdz. XII SIWZ.

4. Podstawa wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

5. Oferty w formie elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 200-484071
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baryckiej 9 we Wrocławiu

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ALBA Facility Management sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szczecińska 5
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 54-517
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 527 533.54 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, do złożenia za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i zawodowej,

2) brak podlegania wykluczeniu z postępowania:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów Zamawiający wskazał w rozdz. IV SIWZ.

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie formularza JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów podpisane przez te podmioty.

4. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza JEDZ w formacie .xml o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 (instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.

6. Wykonawca w zależności od stanu faktycznego składa zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: KIO
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: UZP
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: KIO
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021