Usługi - 132032-2021

16/03/2021    S52

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego

2021/S 052-132032

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Adres pocztowy: ul. Pretficza 28
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Olechno
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261651080
Adresy internetowe:
Główny adres: www.4rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usług naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności technicznej radiostacje cyfrowe nowej generacji. Nr sprawy: TECH/31/WR/OiB/2021.

Numer referencyjny: TECH/31/WR/OiB/2021.
II.1.2)Główny kod CPV
50333000 Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest: wykonanie usług naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności technicznej radiostacje cyfrowe nowej generacji w latach 2021–2023.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 471 544.73 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba użytkownika SpW. W przypadkach uzasadnionych specyfiką naprawy – siedziba Wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzęt objęty zamówieniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, zakwalifikowany jest na tzw. krajowej liście uzbrojenia (LU11 – Zautomatyzowane systemy wspomagania dowodzenia).

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja usług utrzymujących w sprawności technicznej radiostacje cyfrowe nowej generacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium: Wymiar gwarancji 10
Kryterium: Cena 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Kierownik Wydziału Zarządzania Dokumentacją Techniczną Inspektoratu Uzbrojenia pismem nr IU/OOINiZDT/12862/20 z dnia 21.12.2020 poinformował, że dokumentacja techniczna radiostacji objętych postępowaniem nie występuje w zasobie Bazy DT oraz nie są znane do nich prawa.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum techniki Morskiej S.A Gdynia pismem nr 101/21 z 4.1.2021 oraz Radmor S.A Gdynia wiadomością otrzymaną pocztą elektroniczną zarejestrowaną pod numerem 1449/21 z dnia 14 stycznia 2021 r. poinformowały, że nie posiadają zdolności serwisowania i napraw radiostacji cyfrowych nowej generacji. Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o. wiadomością otrzymaną w dniu 5 lutego 2021 r. poprzez pocztę e-mail zarejestrowaną pod numerem 4542/21 poinformowała, że nie zapewnia serwisu radiostacji cyfrowych nowej generacji. Firmy WZŁ 1 Zegrze S.A. Ericsson Poland nie udzieliły odpowiedzi na zapytanie.

W związku z oświadczeniem firmy WZŁ 2 Czernica S.A otrzymanym za pismem nr 42048/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. informującym, że jest jedynym Wykonawcą i posiada wyłączne prawa autorskie (licencje) do dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji usług objętych zamówieniem proponuje się udzielić zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Nazwa:

Wykonanie usług naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności technicznej radiostacje cyfrowe nowej generacji.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
09/03/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A.
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 12
Miejscowość: Czernica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 55-003
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 471 544.73 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja podana w pkt V.2.1 ogłoszenia jest datą wysłania zaproszenia do negocjacji, a nie datą zawarcia umowy, który to termin nie jest znany Zamawiającemu na tym etapie postępowania. Rzeczywista data zawarcia umowy zostanie podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

2) Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

4) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

5) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

6) Odwołanie powinno zawierać wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych wniesienie odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

8) Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

11) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2021