Diensten - 132195-2021

17/03/2021    S53

Italië-Ispra: Inspectie, onderhoudsdiensten en installatie van valbeveiligingsuitrusting

2021/S 053-132195

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC — Joint Research Centre, JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Postadres: via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: I-21027
Land: Italië
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inspectie, onderhoudsdiensten en installatie van valbeveiligingsuitrusting

Referentienummer: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht moet periodieke inspectie en correctief onderhoud mogelijk maken van valbeveiligingssystemen en -uitrusting op de standplaats Ispra waarvoor geen toestemming van de fabrikant vereist is (zoals vastgesteld in norm EN 365), de installatie van nieuwe valbeveiligingssystemen en -inrichtingen en andere aanverwante bijbehorende producten die voldoen aan de huidige wetgeving en waarvoor geen toestemming van de fabrikant vereist is voor het uitvoeren van onderhoud en periodieke inspecties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
44212300 Assemblagestructuren en losse delen
35113000 Veiligheidsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inspectie, onderhoudsdiensten en installatie van valbeveiligingsuitrusting

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3).

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/05/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het adres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2021