Usługi - 132195-2021

17/03/2021    S53

Włochy-Ispra: Kontrola, konserwacja, dostawa i montaż sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości

2021/S 053-132195

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrola, konserwacja, dostawa i montaż sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości

Numer referencyjny: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Główny kod CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie umożliwi okresową kontrolę i konserwację naprawczą systemów i urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w placówce w Isprze, w odniesieniu do których nie jest wymagane zezwolenie producenta (zgodnie z normą EN 365), instalację nowych systemów i urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości oraz innych powiązanych produktów pomocniczych zgodnych z obowiązującymi przepisami, które nie wymagają zezwolenia producenta na prowadzenie prac konserwacyjnych i okresowych kontroli.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
44212300 Konstrukcje i ich części
35113000 Sprzęt bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrola, konserwacja, dostawa i montaż sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/05/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2021