Služby - 132195-2021

17/03/2021    S53

Taliansko-Ispra: Kontrola, údržba, dodávka a montáž zariadenia na ochranu pred pádom

2021/S 053-132195

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kontrola, údržba, dodávka a montáž zariadenia na ochranu pred pádom

Referenčné číslo: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Hlavný kód CPV
50800000 Rôzne opravárske a údržbárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie umožní pravidelnú kontrolu a opravnú údržbu systémov a zariadení na ochranu pred pádom na pracovisku v Ispre, pre ktoré sa nepožaduje povolenie od výrobcu (podľa normy EN 365), inštaláciu nových systémov a zariadení na ochranu pred pádom a iných súvisiacich pomocných výrobkov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, ktoré si nevyžadujú povolenie výrobcu na vykonávanie údržby a pravidelných kontrol.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50800000 Rôzne opravárske a údržbárske služby
44212300 Konštrukcie a ich časti
35113000 Bezpečnostné inštalácie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), TALIANSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Kontrola, údržba, dodávka a montáž zariadenia na ochranu pred pádom

II.2.14)Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
10/05/2021

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Ďalšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/03/2021