Marché de travaux - 13236-2021

13/01/2021    S8

Slovaquie-Bratislava: Ouvrages pour le tramway

2021/S 008-013236

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 204-495174)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Hlavné mesto SR Bratislava
Numéro national d'identification: 00603481
Adresse postale: Primaciálne námestie
Ville: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Code NUTS: SK0 SLOVENSKO
Code postal: 814 99
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Zuzana Jamnická
Courriel: zuzana.jamnicka@bratislava.sk
Téléphone: +421 259356295
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bratislava.sk

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

Numéro de référence: MAGS OVO 61482/2020
II.1.2)Code CPV principal
45234121 Ouvrages pour le tramway
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Úplný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 204-495174

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Au lieu de:
Date: 15/01/2021
Heure locale: 13:00
Lire:
Date: 15/02/2021
Heure locale: 13:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmienky na otváranie ponúk
Au lieu de:
Date: 15/01/2021
Heure locale: 14:00
Lire:
Date: 15/02/2021
Heure locale: 14:00
VII.2)Autres informations complémentaires: