Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Radovi - 132393-2021

17/03/2021    S53

Hrvatska-Križevci: Radovi na održavanju cesta

2021/S 053-132393

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije
Nacionalni registracijski broj: 16406615746
Poštanska adresa: I. Z. Dijankovečkog 3
Mjesto: Križevci
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vesna Božičević-Remenar, Boris Majerus
E-pošta: zuc-krizevci@kc.t-com.hr
Telefon: +385 48711208
Telefaks: +385 48711209
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zuc-kc.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0010211
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje županijskim i lokalnima cestama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije

Referentni broj: 02-2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233141 Radovi na održavanju cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izvođenje radova na redovitom održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 64 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233141 Radovi na održavanju cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Koprivničko-križevačka županija.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na redovitom održavanju i zaštiti županijskih i lokalnih cesta na području Koprivničko-križevačke županije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 64 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

I.Z. Dijankovečkog 3, HR-48260 Križevci.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/03/2021