Szolgáltatások - 132419-2019

21/03/2019    S57    - - Szolgáltatások - Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 057-132419

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Sportközpontok
EKRSZ_82909725
Hermina út 49.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714101
E-mail: nkovacs@mnsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Felcsút-Iskola tervezése 2.

Hivatkozási szám: EKR000839402018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett felcsúti Endresz György Általános Iskola új iskola engedélyezési tervdokumentációjának korszerűségi felülvizsgálata és továbbtervezése kivitelezési tervdokumentációvá, az árazott és árazatlan tételes és mennyiségi költségvetés elkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 232 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina u. 49.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett felcsúti Endresz György Általános Iskola új iskola engedélyezési tervdokumentációjának korszerűségi felülvizsgálata és továbbtervezése kivitelezési tervdokumentációvá, az árazott és árazatlan tételes költségvetés elkészítése. Korszerűségi felülvizsgálat keretében az ajánlattevő feladatai:

— A korábban elkészített építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása, szükség szerinti kiegészítése az érvényes, hatályos jogszabályok, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően.

-— A Beruházás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17/E. címe alá esik (a továbbiakban: előzetes településképi véleményezési eljárás). Erre tekintettel a Tervezőnek feladata, hogy a jelen pontban hivatkozott Korm.rendelet szerinti vázlattervet az ott meghatározott formátumban és legalább a 23/I.§ (11) bekezdése szerinti tartalommal elkészítse és a Megrendelővel egyeztetett időpontban a — teljesítési mérföldkövekhez igazodóan — a Megrendelőnek átadja.

Kivitelezési tervdokumentáció tekintetében:

— Teljes körű, minden szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentáció elkészítése bútorozással (beépített és mobilia), környezetrendezéssel, telken belüli közművek kiépítésével (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően.

— A Tervező feladatát képezi továbbá a kivitelező kiválasztására irányuló, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban a Tervekkel kapcsolatban érkezett kiegészítő tájékoztatáskérések Megrendelő által megszabott határidőben történő megválaszolása. Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen. A közterületeken lévő út- és közműhálózathoz való csatlakozás terveinek elkészítése nem képezi közbeszerzési eljárás részét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Tervező (É) szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama: 90 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő uniós értékhatárt elérő értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmazott a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
14/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_93712165
Fő utca 221.
Felcsút
8086
Magyarország
Telefon: +36 202994496
E-mail: info@fejerterv.com
NUTS-kód: HU211
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 239 507 874.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 232 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a 103. § (5) bekezdése értelmében a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén legalább 10 nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137.§ (2) bekezdésében meghatározott hirdetményt közzétenni.

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott kizárólagos jogok védelme miatt. A szerződéskötés tervezett időpontja: 29.3.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/03/2019