Dostawy - 132635-2020

19/03/2020    S56

Polska-Warszawa: Drukarki i plotery

2020/S 056-132635

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 037-087050)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: 8-1132-2020
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 21/25, pokój nr 8.
E-mail: zampub.meil@pw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: 8-1132-2020
II.1.2)Główny kod CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 037-087050

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/04/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 15/04/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 15.4.2020 godzina 12.00, termin otwarcia na 15.4.2020 godzina 12.30.