Marché de travaux - 13270-2021

13/01/2021    S8

Slovénie-Gornja Radgona: Travaux généraux de construction pour pipelines

2021/S 008-013270

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-555431)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Občina Gornja Radgona
Numéro national d'identification: 5880289000
Adresse postale: Partizanska cesta 13
Ville: Gornja Radgona
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 9250
Pays: Slovénie
Point(s) de contact: Mateja Coklin
Courriel: mateja.coklin@gor-radgona.si
Téléphone: +386 25643804
Fax: +386 25643814
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gor-radgona.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Občina Apače
Numéro national d'identification: 2215632000
Adresse postale: Apače 42B
Ville: Apače
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 9253
Pays: Slovénie
Courriel: info@obcina-apace.si
Téléphone: +386 25698550
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.obcina-apace.si/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Numéro national d'identification: 5880319000
Adresse postale: Ulica Bratka Krefta 14
Ville: Sveti Jurij ob Ščavnici
Code NUTS: SI SLOVENIJA
Code postal: 9244
Pays: Slovénie
Courriel: obcina@sveti-jurij.si
Téléphone: +386 25644520
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sveti-jurij.si/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nadgradnja vodovoda sistema C 2. faza

II.1.2)Code CPV principal
45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Predmet javnega naročila je nadgradnja obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana izgradnja 40,7 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 22.667 m primarnih cevovodov, 17.315 m sekundarnih cevovodov), izgradnjo 2 črpališč in nadgradnjo 1 črpališča vodarna Podgrad. Javno naročilo je razdeljeno na sklope.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/01/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 227-555431

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 15/01/2021
Lire:
Date: 22/01/2021
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 15/01/2021
Lire:
Date: 22/01/2021
VII.2)Autres informations complémentaires:

Naročnik objavlja popravek št. 2 razpisne dokumentacije. Dokumentacije je dostopna na spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si/). S popravkom se spreminja rok za oddajo ponudb in datum odpiranja ponudb.