Palvelut - 132729-2019

21/03/2019    S57    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta 

Suomi-Tampere: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 057-132729

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

Palvelut

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Puolustusvoimat
PL 69
Yhteyspiste(et): Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
FI-33541 Tampere
Suomi
Puhelin: +299 800
Sähköpostiosoite: purchase4.fdflogcom@mil.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Kehityksen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien kehittämisen, tuotteistuksen ja palvelutuotannon tukipalvelut (KETUPA-tukipalvelut) 1.1.2019–28.2.2019 ja optiona 1.3.2019 –31.3.2019 väliseksi ajaksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksen ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen tarpeisiin, kunnes TVJ-tukipalveluiden tarjouskilpailussa on saatu solmittua sopimus. Nyt hankittavilla tukipalveluilla varmistetaan palveluiden katkeamattomuus siihen saakka, kunnes uusi sopimus on saatu solmittua.
KETUPA-tukipalvelut toimivat Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäosaston projektitoimiston kontekstissa operatiivisten kehitysprojektien osalta seuraavissa tehtävissä:
– Rakentamisen teknisenä tukena
– Erilaisten teknologiavalintojen arvioinnin tukena
– Arkkitehtuurin ohjaamisessa siten, että arkkitehtuuri on yhteensopivaa osana Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuria.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

72000000

II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 950 000 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely ilman hankintailmoituksen julkaisemista
Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennak-koon Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)
Direktiivi 2009/81/EY
1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti
Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut: teknisistä syistä
Accenture Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan KETUPA-tukipalvelut siihen saakka, kunnes uusi sopimus on saatu solmittua. Accenture Oy on toiminut Puolustusvoimien TVJ-järjestelmien pääintegraattorin roolissa vuodesta 2012 lähtien, mikä on muodostanut Accenture Oy:lle syvää osaamista Puolustusvoimien Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien: alustan, toimialasovellusten, Leijona D2
-konfiguraatioiden ja Puolustusvoimien eri kohdearkkitehtuurien sisällöstä, jota ei ole muilla markkinoilla olevilla toimittajilla. KETUPA-tukipalvelun rooliin kuuluu operatiivisessa käytössä olevan alustan ja sille tuotettujen palveluiden tuotannon aikainen ylläpito, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen tukeminen ja jatkokehitystyön ohjaus pääintegraattorin roolissa osana järjestelmäkeskuksen projektitoimistoa. Accenture Oy:lle on vuosien kuluessa muodostunut osaaminen edellä kuvattuun tehtävään ja menetelmät tuotettavaan integrointityöhön Leijona D2 -alustan konfiguraatioihin. Osaaminen ja tieto Leijona D2 -alustan sisäisten ohjelmistokomponenttien tarkastamiseen, integroimiseen, ylläpidon sekä kehittämisen tukeen on vain Accenture Oy:llä. D2-alustatyön lisäksi KETUPA-tukipalveluiden toimittaja Accenture Oy on ollut jo pidemmän aikaan aktiivisesti tukemassa tehtäviä JÄRJK/TVJJÄRJOS muilla alueilla, kuten systeemisuunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja ohjaustyössä sekä useiden muiden kehitysprojektien tukitehtävissä. Tämän kehityksen aikaisen sekä integrointivaiheen tuen myötä toimittajalle on muodostunut syvää osaamista myös D2-alustatyöstä erillisistä työkokonaisuuksista. Kehittämisen ja integroinnin tukityö on laajaa teknistä osaamista vaativaa työtä ja vaatii vuosien perehtyneisyyden Puolustusvoimien toimintaympäristöön ja järjestelmiin. Accenture Oy:n henkilökuntaa on vuosien aikana koulutettu Puolustusvoimien projekteissa, yhteistoimintaharjoituksissa kotimaassa ja ulkomailla Puolustusvoimien käytössä olevien järjestelmien teknisten vaatimuksien suhteen. Koulutustilaisuuksiin tukipalveluiden tuottajan roolissa ei ole osallistunut muita johtamisjärjestelmäohjelmistojen toimittajia. Koska järjestelmille asetetut tekniset vaatimukset tulevat Puolustusvoimien niin kansallisen kuin kansainvälisen toiminnan tarpeiden kautta, tulee myös KETUPA-tukipalveluiden toimittajan ymmärtää Puolustusvoimien kansallista ja kansainvälistä toimintaa käytännön tasolla eikä muilla toimittajilla ole ollut mahdollisuutta saavuttaa tätä osaamista ilman, että ne olisivat tuottaneet KETUPA-tukipalveluita Puolustusvoimille. Ei ole riittävää, että vastaavia tukipalveluita olisi tuotettu muille puolustusalan organisaatioille, sillä edellä mainittu osaaminen Puolustusvoimista puuttuu, eikä se ole siirrettävissä lyhyessä ajassa. Uuden toimittajan ottaminen tuottamaan tarvittavia tukipalveluita edellyttää noin yhdeksän (9) kuukauden mittaista tiedonsiirtoa uuden toimittajan ja Accenture Oy:n välillä. Toimittajan vaihtaminen ilman riittävää tiedonsiirtoa pysäyttäisi kehitys- ja integrointityön ja siten myös D2-alusta- ja toimialasovellustoimittajien käynnissä olevan työn. Accenture Oy kehittää omalta osaltaan Leijona D2 -alustalle kyvykkyyttä tarjota yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien yhteenliittymistä kansainvälisellä tasolla. Pitkän tiedonsiirtojakson vuoksi Accenture Oy on täten ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan tukipalvelut siihen saakka, kunnes TVJ-järjestelmien tukipalveluiden puitejärjestelyä koskevassa tarjouskilpailussa on saatu tehtyä sopimus.
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
BP536/15.1.2019
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 015-032742 , 22.1.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 7000079583
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Accenture Oy
0718166-8
Porkkalankatu 5
FI-00180 Helsinki
Suomi

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta:
Arvo: 950 000 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.3.2019