Diensten - 132823-2019

22/03/2019    S58

Luxemburg-Luxemburg: FL/TM19-FR

2019/S 058-132823

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 045-101837)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Postadres: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-1882
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Ms Anne-Marie Rikkert
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cdt.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FL/TM19-FR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is van plan raamovereenkomsten te sluiten voor de vertaling van gestandaardiseerde technische teksten op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten uit het Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Ests, Fins, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Zweeds in het Frans.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 045-101837

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/04/2019
Te lezen:
Datum: 08/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 11/04/2019
Te lezen:
Datum: 25/04/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: