Usługi - 132823-2019

22/03/2019    S58

Luksemburg-Luksemburg: FL/TM19-FR

2019/S 058-132823

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 045-101837)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-1882
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Ms Anne-Marie Rikkert
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cdt.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

FL/TM19-FR

II.1.2)Główny kod CPV
79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej planuje zawrzeć umowy ramowe o tłumaczenie pisemne znormalizowanych tekstów technicznych z dziedziny praw własności intelektualnej z języków bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, niemieckiego, greckiego, angielskiego, hiszpańskiego, estońskiego, fińskiego, chorwackiego, węgierskiego, włoskiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, portugalskiego, rumuńskiego, polskiego, słowackiego, słoweńskiego i szwedzkiego na język francuski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 045-101837

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 01/04/2019
Powinno być:
Data: 08/04/2019
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/04/2019
Powinno być:
Data: 25/04/2019
VII.2)Inne dodatkowe informacje: