Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 132838-2019

22/03/2019    S58    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: FL/TM19-SL

2019/S 058-132838

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 045-101841)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Пощенски адрес: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: L-1882
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Ms Anne-Marie Rikkert
Електронна поща: tenders@cdt.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.cdt.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

FL/TM19-SL

II.1.2)Основен CPV код
79530000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз планира да сключи рамкови договори за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, испански, естонски, фински, френски, хърватски, унгарски, италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки и шведски на словенски език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/03/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 045-101841

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 01/04/2019
Да се чете:
Дата: 08/04/2019
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 11/04/2019
Да се чете:
Дата: 25/04/2019
VII.2)Друга допълнителна информация: