Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 132850-2019

22/03/2019    S58

Luksemburg-Luxembourg: Raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks poola keelest slovaki keelde.

2019/S 058-132850

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus (CJEU)
Postiaadress: Plateau de Kirchberg (bureau T-0197)
Linn: Luxemburg
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Slovenské prekladateľské oddelenie SDEÚ
E-post: FreelanceSK@curia.europa.eu
Telefon: +352 43034176
Faks: +352 43034317
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://curia.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks poola keelest slovaki keelde.

II.1.2)CPV põhikood
79530000 Tõlketeenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Riigihange on alaline, seega võidakse uusi osalemistaotlusi vastu võtta kogu selle täitmise aja vältel. Raamlepingu kestus on 1 aasta, mis on vaikimisi kokkuleppega uuendatav kuni 3 korda, iga kord 1-aastaseks perioodiks. Sõlmitavate raamlepingute maksimaalne arv on eelnevalt kindlaks määratud. Lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel koostatakse töövõtjate paremusjärjestus. Selle nimekirjaga määratakse algjärjestus, mille alusel tõlkemahu ja võimaliku spetsialiseerumisvaldkonna järgi töövõtjatega konkreetsete tõlketööde pakkumiseks ühendust võetakse. Järjestus vaadatakse regulaarselt uuesti läbi, et see kajastaks osutatud teenuste tegelikku kvaliteeti. Samuti muudetakse järjestust uute raamlepingute sõlmimise või kehtivate raamlepingute lõpetamise korral.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 300 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Raamlepingute sõlmimine juriidiliste tekstide tõlkimiseks poola keelest slovaki keelde. Raamlepingute maksimaalne arv on 20. Osalemistaotluste esitamise kutse on alaline.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Eeldatav minimaalne arv: 20
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Kohus jätab endale õiguse lükata tagasi ülemäära kalliks peetavad pakkumused.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Lepingu sõlmimises võivad võrdsetel tingimustel osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu aluslepinguid, ning kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes asuvad kolmandas riigis, kellega Euroopa Liit on riigihangete valdkonnas sõlminud erikokkuleppe, nimetatud kokkuleppes sätestatud tingimustel. Kandidaadid peavad esitama oma asutamise riigiks oleva liikmesriigi ja selle tõendamiseks esitama nimetatud riigi õigusaktide järgi nõutud dokumendid.

Kandidaadid peavad allkirjastama ausõnalise avalduse (saadaval punktis I.3 märgitud internetiaadressil) kõrvalejätmis- ja osalemistingimuste kohta, milles nad kinnitavad, et nad ei ole üheski Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 artiklis 136 nimetatud olukorras.

Kui kandidaat on juriidiline isik, kehtivad nimetatud kõrvalejätmiskriteeriumid nii kandidaadile kui ka igale lepingu täitmise eest vastutavale füüsilisele isikule.

Lisaks tuleb esitada järgmine teave:

* kui kandidaat on juriidiline isik:

– andmed ja tõendusmaterjal elukoha kohta;

– andmed ja tõendusmaterjal õigusliku seisundi kohta, nt äriregistri väljavõte, käibemaksukohustuslaste registri väljavõte, äriühingu asutamislepingu või põhikirja koopiad kandidaadi asutamise riigi kehtivate nõuete kohaselt;

– andmed isikute kohta, kellel on volitused kandidaati esindada, teha tema eest otsuseid või teda kontrollida;

* kui kandidaat on füüsiline isik:

– füüsilisest isikust ettevõtja seisundit kinnitav tõend, mis näitab lepinguga hõlmatud teenuste osutamist;

– kinnitus käibemaksukohustuslaseks olemise kohta.

Osalemistaotlused tuleb koostada nii, et neid saaks hinnata täielikult, täpselt ja nii kiiresti kui võimalik, et välja selgitada kandidaadid, kellele tehakse pakkumuse esitamise ettepanek. Kandidaadi osalemistaotlus võidakse tagasi lükata, kui ta ei esita kohustusliku taotlusvormi (saadaval punktis I.3 märgitud internetiaadressil) täitmisel piisavalt teavet ega lisa nõutud dokumente ja tõendusmaterjali.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Kandidaadil peab olema selle hankelepingu lõpuni täitmiseks vajalik majanduslik ja finantssuutlikkus.

Võimalikud miinimumnõuded:

Juriidilised isikud peavad esitama piisavalt teavet, mis võimaldab kohtul hinnata nende finantsseisundit ja mis tõendab eelkõige, et neil on kasutada rahalised ressursid ja vahendid, et tagada kogu hankelepingu kehtivusaja vältel lepingu järjepidev ja rahuldav täitmine. Juriidilisest isikust kandidaadid (ühiste osalemistaotluste korral võetakse arvesse konsortsiumi kõigi liikmete ühist suutlikkust) peavad seega esitama järgmised dokumendid:

– koopia viimase 3 aasta bilansist või bilansi väljavõtetest ja finantsaruannetest ning ka koopiad kõigist täitevasutuste ja välisaudiitorite koostatud asjaomastest aruannetest sama ajavahemiku kohta, juhul kui need on kättesaadavad.

Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida avaliku sektori hankija loeb põhjendatuks, ei ole pakkujal võimalik esitada ühtki eespool nimetatud dokumenti, võib ta oma majanduslikku ja finantsolukorda tõendada ükskõik milliste muude dokumentidega, mida avaliku sektori hankija asjakohaseks peab. Igal juhul tuleb osalemistaotluses avaliku sektori hankijat erandlikust põhjusest ja selle põhjendusest teavitada. Avaliku sektori hankija jätab enesele õiguse nõuda mis tahes muud dokumenti, mis võimaldab tal kontrollida kandidaadi majanduslikku ja finantsolukorda.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Iga füüsilisest isikust kandidaat ja iga füüsiline isik, kes osaleb lepinguga hõlmatud teenuste osutamisel, peab vastama järgmistele tehnilise ja kutsesuutlikkuse miinimumnõuetele:

– edukalt lõpetatud õigusõpe („magisterský stupeň“ – magistrikraad) Slovakkia õiguse valdkonnas, mida tõendab vastav diplom;

– suurepärane slovaki keele oskus;

– väga hea lähtekeele oskus.

Teave ja formaalsused, mis on vajalikud, et hinnata osalemise nõuetele vastavust, on:

– nõutud õigusõppe läbimist tõendava ülikoolidiplomi koopia;

– teave suurepärase slovaki keele oskuse omandamise viisi kohta;

– koopia diplomist või mis tahes muust dokumendist, mis tõendab asjaomase osa lähtekeele väga head oskust;

– alternatiivselt juriidiliste tekstide tõlkimise valdkonnas omandatud töökogemust tõendavate dokumentide koopiad (nt lepingute, kinnituste, finantsaruannete koopiad);

– üksikasjalik elulookirjeldus.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Raamlepingute alusel osutatavate teenuste kvaliteet peab võimaldama teksti kasutada kohe nii avaldamiseks kui ka muul otstarbel. Töövõtja peab tagama

– kohtu esitatud konkreetsetest juhistest kinnipidamise;

– sihtkeele õige, täpse ja selge kasutamise;

– sobiva keele ja õigusterminoloogia täpse kasutamise sihtkeeles;

– viidatavates dokumentides kasutatud õigusterminoloogia täpse järgimise (nii lähte- kui ka sihtkeeles);

– täpse viitamise asjakohastele õigusaktidele ja/või kohtutekstidele;

– vajalike õigusalaste (Euroopa Liidu ja siseriiklike) andmebaaside kasutamise;

– kohtu vademeekumist kinnipidamise (vajadusel);

– tõlgete esitamise tellimuses sätestatud kokkulepitud tähtaja jooksul.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 20
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 29/04/2019
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Slovaki keel

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

Riigihankes osalemise kutse on alaline. Uus hanketeade avaldatakse eeldatavasti hiljemalt 42 kuu jooksul pärast esimeste raamlepingute sõlmimist.

VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

Allkirjastatud osalemistaotlused saadetakse e-posti teel (allkirjastatud ja skannitud taotlusvorm saadetakse kirja manusena) või posti teel (allkirjastatud taotlusvorm). Viited veebipõhiselt salvestatud dokumentidele ei ole lubatud.

Kandidaatide suutlikkusele antud hinnangu alusel kutsutakse lepingu täitmise jaoks kõige võimekamaks peetavad kandidaadid esitama 1 pakkumust (vähemalt 5 kandidaati, tingimusel et osalemistingimustele vastavate kandidaatide arv on piisav).

Kuna riigihange on alaline, hinnatakse lepingu täitmise kestel regulaarsete ajavahemike järel uusi taotlusi, mis on saabunud pärast taotluste kättesaamise tähtaja möödumist, juhul kui ei ole saavutatud töövõtjate maksimaalset arvu. Hankemenetluses osalemine on tasuta ning seetõttu ei anna see kandidaadile/pakkujale õigust nõuda tekkinud kulude rahalist hüvitamist.

Väljavalitud kandidaatidele saadetakse e-posti teel kutse esitada pakkumus, mis on korralduslikel põhjustel koostatud kas inglise või prantsuse keeles.

Tõlgitavad tekstid hõlmavad kohtule lahendamiseks esitatud vaidlustega seotud mitmesuguseid õigusalaseid teemasid. Tekstide pikkus ja tõlgete esitamise kiireloomulisus erinevad. Tõlgitavate tekstide näiteid võib leida kohtu veebilehelt http://www.curia.europa.eu

Töövõtjatel võidakse paluda töötada tekstidega, mida on eelnevalt töödeldud tõlkimist toetavas keskkonnas. Edukatel pakkujatel palutakse kinnitada, kas nad on valmis sellise keskkonnaga tutvuma, kui see peaks konkreetse töö jaoks vajalikuks osutuma. Kui nad ei ole valmis seda tegema, kaotavad nad õiguse saada töid, mille tegemiseks on sellise keskkonna tundmine vajalik, olenemata sellest, kus nad töövõtjate paremusjärjestuses paiknevad.

Võimalikke teksti osi, mis on eelnevalt osaliselt või täielikult tõlgitud ning mis edastatakse töövõtjale tõlkimisele kuuluvas dokumendis või eraldi, võidakse raamlepingus sätestatud tingimuste kohaselt tõlgitavate lehekülgede arvust maha arvata.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: https://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

ELTLi artikli 263 kohaselt tuleb vaidlustus esitada 2 kuu jooksul alates kas meetme avaldamisest või teatavaks tegemisest vaidlustajale või 2 kuu jooksul pärast päeva, mil see vaidlustajale teatavaks sai.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/03/2019