Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 132850-2019

22/03/2019    S58

Luksemburg-Luxembourg: Sklapanje okvirnih ugovora za prevođenje pravnih tekstova s poljskog na slovački jezik.

2019/S 058-132850

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije (SEU)
Poštanska adresa: Plateau de Kirchberg (bureau T-0197)
Mjesto: Luxemburg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Slovenské prekladateľské oddelenie SDEÚ
E-pošta: FreelanceSK@curia.europa.eu
Telefon: +352 43034176
Telefaks: +352 43034317
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sklapanje okvirnih ugovora za prevođenje pravnih tekstova s poljskog na slovački jezik.

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Javna je nabava stalna, tako da novi zahtjevi mogu biti prihvaćeni u bilo kojem trenutku tijekom njena izvršenja. Trajanje okvirnog ugovora iznosi 1 godinu, a može se obnoviti implicitnom suglasnošću najviše 3 puta, svaki put na razdoblje od 1 godine. Naveden je najveći broj okvirnih ugovora koji se sklapaju. Klasifikacijski popis izvoditelja sastavit će se na temelju kriterija za dodjelu. Tim će se popisom odrediti početni poredak prema kojemu će se izvoditeljima javiti da im se ponude određeni prijevodi s obzirom na njihovu sposobnost proizvodnje i moguće područje specijalizacije. Ta će se klasifikacija povremeno pregledati kako bi prikazala stvarnu kvalitetu pruženih usluga. Klasifikacija će se također promijeniti nakon sklapanja novih okvirnih ugovora ili završetka postojećih okvirnih ugovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje okvirnih ugovora za prevođenje pravnih tekstova s poljskog na slovački jezik. Maksimalni broj okvirnih ugovora za ovu grupu je 20. Poziv na predaju zahtjeva za sudjelovanje je trajan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 20
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ovaj je ugovor prema jednakim uvjetima otvoren za sve fizičke i pravne osobe koje su obuhvaćene područjem primjene ugovora na temelju kojih je Europska unija osnovana i svim fizičkim i pravnim osobama s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje su s Europskom unijom sklopile posebni sporazum u području javne nabave prema uvjetima utvrđenima u tom sporazumu. Natjecatelji moraju navesti državu u kojoj imaju poslovni nastan i poduprijeti tu činjenicu dokumentima koji su potrebni u skladu sa zakonodavstvom predmetne države.

Natjecatelji moraju potpisati svečanu izjavu (koja je dostupna na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3.) u pogledu uvjeta za isključenje i uvjeta za sudjelovanje da nisu ni u jednoj od situacija opisanih u članku 136. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća.

U slučaju natjecatelja koji su pravne osobe ti se uvjeti za isključenje primjenjuju na natjecatelja i na svaku fizičku osobu koja je zadužena za provedbu ugovora.

Sljedeći se podaci također moraju osigurati:

* u slučaju natjecatelja koji su pravne osobe:

— podatak i dokaz o sjedištu društva,

— podatak i dokaz o pravnom statusu, npr. upis u trgovački registar, upis u registar PDV-a, preslika ugovora o osnivanju ili uspostavi, u skladu s odredbama države u kojoj natjecatelj ima poslovni nastan,

— identitet osoba koje imaju ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole nad njima.

* u slučaju da su natjecatelji fizičke osobe:

— dokaz o statusu samozaposlene osobe u okviru pružanja usluga obuhvaćenih ugovorom,

— izjavu koja se odnosi na obvezu u pogledu PDV-a.

Zahtjevi za sudjelovanje moraju biti napisani tako da njihova ocjena može biti potpuna, točna i što brža te se njima mora omogućiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani na dostavu ponuda. Zahtjevi za sudjelovanje onih natjecatelja koji ne pruže dovoljno informacija pri ispunjavanju obveznog prijavnog obrasca (koji je dostupan na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3.) te koji ne prilože navedene dokumente i dokaze mogu biti odbijeni.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Natjecatelj mora imati nužnu ekonomsku i financijsku sposobnost za provedbu tog javnog ugovora.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Pravne osobe moraju pružiti dovoljno informacija kako bi Sud mogao procijeniti njihovu financijsku situaciju, a osobito dokazati da na raspolaganju imaju financijske resurse i sredstva kojima jamče trajnu i zadovoljavajuću provedbu ugovora tijekom cijelog njegovog trajanja. Natjecatelji koji su pravne osobe (u slučaju zahtjeva za zajedničko sudjelovanje u obzir se uzima zajednička sposobnost svih članova konzorcija) moraju stoga dostaviti sljedeće dokumente:

— presliku bilanci ili izvadaka iz bilanci i financijska izvješća za posljednje 3 godine, kao i preslike svih relevantnih izvješća zakonskog nadležnog tijela i izvješća vanjskih revizora za isto razdoblja, pod uvjetom da su ta izvješća dostupna.

Ako zbog izvanrednog razloga koji javni naručitelj smatra opravdanim ponuditelj nije u mogućnosti dostaviti bilo koji od prethodno navedenih dokumenata, on može svoj ekonomski i financijski položaj dokazati bilo kojim drugim dokumentom za koji javni naručitelj smatra da je prikladan. U svakom se slučaju javnog naručitelja mora obavijestiti o izvanrednom razlogu i njegovu objašnjenju u zahtjevu za sudjelovanje. Javni naručitelj zadržava pravo zatražiti bilo koji drugi dokument kojim se omogućuje provjeravanje natjecateljevog ekonomskog i financijskog položaja.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Svaki natjecatelj koji je fizička osoba i svaka fizička osoba koja će biti zadužena za pružanje usluga obuhvaćenih ugovorom mora ispunjavati sljedeće minimalne zahtjeve tehničke i stručne sposobnosti:

— uspješno dovršen pravni studij („magisterský stupeň” — magistar struke) u području slovačkog prava, što se potvrđuje diplomom,

— izvrsno znanje slovačkog,

— vrlo dobro znanje izvornog jezika.

Informacije i formalnosti koje su potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva o sudjelovanju:

— preslika sveučilišne diplome kojom se potvrđuje traženi studij prava,

— informacije o načinu stjecanja izvrsnog znanja slovačkog jezika,

— preslika diplome ili drugog relevantnog dokumenta kojim se potvrđuje vrlo dobro poznavanje izvornog jezika za relevantnu grupu,

— alternativno, preslika dokumenata povezanih sa stjecanjem radnog iskustva u području prevođenja pravnih tekstova (npr. preslike ugovora, potvrda, financijskih izvješća),

— detaljan životopis.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kvaliteta pruženih usluga u okviru okvirnih ugovora mora biti takva da se tekst može odmah upotrijebiti, kao publikacija ili na drugi način. Izvoditelj mora osigurati:

— usklađenost s određenim uputama koje je dao Sud,

— točnu, rigoroznu i preciznu upotrebu ciljnog jezika,

— rigoroznu upotrebu odgovarajućeg jezika i odgovarajuće pravne terminologije u ciljnom jeziku,

— rigoroznu upotrebu pravne terminologije (na izvornom i ciljnom jeziku) navedenu u referentnim dokumentima,

— rigorozno citiranje relevantnih zakonodavnih i/ili sudskih tekstova,

— upotrebu potrebnih pravnih baza podataka (Europske unije i nacionalnih),

— poštovanje priručnika Suda (prema potrebi),

— isporuku u dogovorenim rokovima navedenim u narudžbenici.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 20
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/04/2019
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Slovački

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Poziv na sudjelovanje u javnoj nabavi je trajan. Novi poziv na nadmetanje bit će objavljen unutar najviše 42 mjeseca od dodjele prvih okvirnih ugovora.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Potpisani zahtjevi za sudjelovanje šalju se e-poštom (potpisan i skeniran prijavni obrazac poslan kao prilog poruci) ili poštom (potpisan prijavni obrazac). Upućivanja na mrežne pohrane neće se prihvaćati.

Na temelju ocjene njihovih sposobnosti natjecatelji koji se smatraju najsposobnijima za izvođenje ugovora bit će pozvani da podnesu 1 ponudu (najmanje 5 natjecatelja, pod uvjetom da dovoljan broj natjecatelja zadovoljava uvjete za sudjelovanje).

Budući da je javna nabava trajna, procjena svih novih zahtjeva koji su primljeni nakon roka za zaprimanje, pod uvjetom da maksimalan broj izvršitelja po grupi nije dostignut, odvijat će se u redovitim razmacima tijekom izvršenja cjelokupnog ugovora. Sudjelovanje je u ovom postupku nabave besplatno i shodno tomu natjecateljima/ponuditeljima ne daje se pravo na traženje nikakve naknade glede nastalih troškova.

Odabrani natjecatelji bit će e-poštom pozvani na dostavljanje svoje ponude koja zbog administrativnih razloga treba biti sastavljena na engleskom ili francuskom jeziku.

Tekstovi koji trebaju biti prevedeni obuhvaćaju niz pravnih predmeta koji odgovaraju slučajevima podnesenima Sudu. Tekstovi se razlikuju po duljini i stupnju hitnosti kojim je potrebno dostaviti prijevode. Primjeri vrsta tekstova koji se prevode mogu se naći na internetskoj stranici Suda: http://www.curia.europa.eu

Od izvoditelja se može tražiti da radi na tekstovima koji su prethodno obrađeni upotrebom okruženja kojima se podržava prevođenje. Uspješni ponuditelji bit će dužni navesti da su spremni upoznati se s tim okruženjem ako je to potrebno za neki određeni posao. Ako nisu spremni to učiniti, odriču se prava na dobivanje bilo kojeg zadatka za koji je takvo poznavanje potrebno, bez obzira na njihovu klasifikaciju na popisu izvoditelja.

Mogući dijelovi teksta koji su prethodno u potpunosti ili djelomično prevedeni te koji će biti dostavljeni izvoditelju u datoteci za prevođenje ili zasebno mogu se oduzeti od izračunatog broja stranica u skladu s odredbama okvirnog ugovora.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Razdoblje od 2 mjeseca od objave mjere ili od obavijesti o tome podnositelju žalbe ili od datuma na koji je podnositelj žalbe primio to na znanje, u skladu s člankom 263. UFEU-a.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/03/2019