Diensten - 132850-2019

22/03/2019    S58    Hof van Justitie van de Europese Unie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Pools naar het Slowaaks.

2019/S 058-132850

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)
Plateau de Kirchberg (bureau T-0197)
Luxemburg
L-2925
Luxemburg
Contactpersoon: Slovenské prekladateľské oddelenie SDEÚ
Telefoon: +352 43034176
E-mail: FreelanceSK@curia.europa.eu
Fax: +352 43034317
NUTS-code: LU000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://curia.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Pools naar het Slowaaks.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De openbare aanbesteding is permanent, zodat tijdens de tenuitvoerlegging van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De looptijd van de raamovereenkomst is 1 jaar en kan maximaal driemaal worden verlengd na uitdrukkelijke toestemming, telkens voor een periode van 1 jaar. Het maximumaantal te sluiten raamovereenkomsten staat beschreven. Op basis van de gunningscriteria zal een lijst met een klassement van de contractanten worden opgesteld. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en hun eventuele specialisatiegebied, zullen worden gecontacteerd voor concrete vertalingen. Het klassement zal periodiek worden herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de geleverde prestaties. Het klassement kan tevens worden gewijzigd na de sluiting van nieuwe raamovereenkomsten of na de beëindiging van bestaande raamovereenkomsten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Pools naar het Slowaaks. Het maximumaantal raamovereenkomsten bedraagt: 20. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte inschrijvingen af te wijzen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die binnen de werkingssfeer van de verdragen van de Europese Unie vallen en voor alle natuurlijke en rechtspersonen die zijn gevestigd in een derde land dat met de Europese Unie een bijzondere overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten, onder de voorwaarden die in die overeenkomst zijn vastgelegd. De gegadigden moeten aangeven in welk land zij zijn gevestigd en de bewijzen overleggen die volgens het recht van deze staat zijn vereist.

De gegadigden moeten met betrekking tot de uitsluitings- en deelnemingsvoorwaarden de verklaring op erewoord ondertekenen (te vinden op het internetadres dat in I.3 is vermeld) waaruit blijkt dat zij in geen van de situaties verkeren als beschreven in artikel 136 van Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad.

Bij een gegadigde zijnde een rechtspersoon, gelden deze uitsluitingscriteria zowel voor de gegadigde als voor iedere natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

De volgende informatie moet tevens worden overgelegd:

* Bij een gegadigde, zijnde een rechtspersoon:

— de vermelding en het bewijs van de plaats van vestiging,

— de vermelding en het bewijs van de juridische status, bijvoorbeeld inschrijving in het handelsregister, inschrijving in het btw-register, kopieën van stichtings- of oprichtingsakten, in overeenstemming met de bepalingen van de staat waar de gegadigde is gevestigd,

— de identiteit van de personen die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen, namens hem beslissingen te nemen of over hem zeggenschap hebben.

* Bij een gegadigde, zijnde een natuurlijk persoon:

— verklaring betreffende zijn status van zelfstandige voor de betrokken dienstverlening,

— verklaring betreffende zijn btw-plichtigheid.

De deelnemingsaanvragen moeten zodanig worden opgesteld dat ze volledig, nauwkeurig en zo snel mogelijk kunnen worden beoordeeld om de gegadigden te kunnen selecteren die zullen worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Gegadigden die niet de nodige inlichtingen hebben verstrekt bij het invullen van het verplichte inschrijvingsformulier (beschikbaar op het in I.3 vermelde internetadres) en het bijvoegen van de vermelde documenten en bewijsstukken, riskeren dat hun deelnemingsaanvraag wordt afgewezen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de gegadigde moet over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken voor de uitvoering van de openbare opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Rechtspersonen dienen voldoende informatie te verstrekken om het Hof in staat te stellen hun financiële situatie te beoordelen, en meer in het bijzonder het bewijs dat zij over voldoende (financiële) middelen beschikken om te garanderen dat zij de prestatie gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst zonder onderbreking en naar tevredenheid zullen kunnen vervullen. De gegadigde rechtspersoon (bij een gezamenlijke aanvraag tot deelneming, de gecombineerde draagkracht van alle leden van het consortium) dient de volgende bewijzen over te leggen:

— een kopie van de balansen of een uittreksel van de balansen en het financiële jaaroverzicht van de laatste 3 jaar, en kopieën van relevante verslagen van de wettelijke autoriteit en verslagen van externe auditors, indien beschikbaar, van deze boekjaren.

Indien de inschrijver om een uitzonderlijke reden, die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is een van de bovengenoemde documenten over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen door middel van enig ander document dat de aanbestedende dienst geschikt acht. De aanbestedende dienst moet in het deelnemingsverzoek op de hoogte worden gesteld van de uitzonderlijke reden en van de grond ervan. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor te verzoeken om enig ander document aan de hand waarvan hij de economische en financiële draagkracht van de gegadigde kan controleren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Iedere natuurlijke persoon die zelf gegadigde is, en iedere natuurlijke persoon die bij het verrichten van de betrokken dienst wordt ingeschakeld, moet aan de navolgende minimumvereisten van technische en beroepsbekwaamheid voldoen:

— voltooide juridische opleiding („magisterský stupeň” — masterdiploma) op het gebied van Slowaaks recht, aangetoond door het diploma,

— uitstekende kennis van het Slowaaks,

— zeer goede kennis van de brontaal.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan:

— een kopie van het universitair diploma waaruit de vereiste juridisch opleiding blijkt,

— informatie over de wijze waarop de uitstekende kennis van het Slowaaks is opgedaan,

— een kopie van het diploma of een ander document waaruit de zeer goede kennis van de brontaal van het desbetreffende perceel blijkt,

— of anders een kopie van documenten met betrekking tot de verwerving van beroepservaring in het vertalen van juridische teksten (bijv. kopieën van contracten, certificaten, financiële documenten),

— gedetailleerd cv.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De kwaliteit van de prestaties conform de raamovereenkomsten dient zodanig te zijn dat de tekst onmiddellijk kan worden gebruikt voor publicatie of anderszins. De contractant moet dus instaan voor:

— overeenstemming met de door het Hof gegeven specifieke instructies,

— correct, nauwgezet en juist gebruik van de doeltaal,

— nauwgezet gebruik van de adequate juridische taal en terminologie van de doeltaal,

— nauwgezet gebruik van de juridische terminologie die in de referentiedocumenten voorkomt (bron- en doeltaal),

— nauwkeurige aanhaling van relevante wetteksten en/of rechtspraak,

— gebruik van de relevante juridische databases (van de Europese Unie en nationale),

— toepassing van het Vademecum van het Hof (indien van toepassing),

— levering binnen de overeengekomen en op de opdrachtbon gespecificeerde termijn.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 20
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/04/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

De oproep tot deelname aan de openbare aanbesteding is permanent. Naar verwachting zal binnen uiterlijk 42 maanden nadat de eerste raamovereenkomsten zijn gegund een nieuwe opdracht worden aangekondigd.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanvragen tot deelneming moeten per e-mail (ondertekend, gescand en bij de e-mail gevoegd aanvraagformulier) of per brief (ondertekend aanvraagformulier) worden toegestuurd. Links naar online opgeslagen gegevens worden niet geaccepteerd.

Op basis van de beoordeling van hun geschiktheid zullen de gegadigden die het meest geschikt zijn bevonden voor de opdracht, worden uitgenodigd om 1 inschrijving in te dienen (minimaal 5 gegadigden, mits voldoende gegadigden aan de deelnamevoorwaarden voldoen).

Aangezien de openbare aanbesteding permanent is, zullen met regelmatige tussenpozen gedurende de periode waarin uitvoering wordt gegeven aan de opdracht, na de uiterste datum van ontvangst binnengekomen nieuwe aanvragen worden beoordeeld, mits het maximumaantal contractanten nog niet is bereikt. De deelneming aan deze opdracht is kosteloos en geeft de gegadigde/inschrijver derhalve geen enkel recht op enigerlei financiële vergoeding voor de gemaakte kosten.

De geselecteerde gegadigden zullen per e-mail worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Deze e-mail is om administratieve redenen gesteld in het Engels of het Frans, naargelang van het geval.

De te vertalen teksten bestrijken een breed spectrum van juridische onderwerpen die betrekking hebben op de aan het Hof voorgelegde zaken. De teksten zijn van verschillende lengte; ook zullen sommige vertalingen sneller moeten worden geleverd dan andere. Voorbeelden van te vertalen teksten kunnen worden ingezien op de website van het Hof: http://www.curia.europa.eu

Van de contractanten kan worden gevraagd dat zij werken aan teksten die zijn voorbewerkt met behulp van een computerondersteund vertaalsysteem. De geselecteerde inschrijvers zullen een verklaring moeten ondertekenen dat zij bereid zijn om zich dit systeem eigen te maken, indien dit voor enig concreet werk noodzakelijk blijkt. Indien zij dit niet willen doen, zien zij daarmee af van hun recht om werk te ontvangen waarvoor de vertrouwdheid met dit systeem vereist is, ongeacht hun plaats op de lijst van de contractanten.

De gedeelten van teksten die al volledig of gedeeltelijk zijn vertaald en in het te vertalen bestand, dan wel apart, aan de contractant worden geleverd, kunnen overeenkomstig de in de raamovereenkomst vermelde voorwaarden worden afgetrokken van het aantal bladzijden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadres: https://curia.europa.eu/e-Curia

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een looptijd van 2 maanden vanaf de bekendmaking van het besluit, de betekening aan de relevante persoon of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het besluit, conform artikel 263 VWEU.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019