Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 132850-2019

22/03/2019    S58

Luxembursko-Luxemburg: Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

2019/S 058-132850

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Plateau de Kirchberg (bureau T-0197)
Mesto/obec: Luxemburg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Slovenské prekladateľské oddelenie SDEÚ
E-mail: FreelanceSK@curia.europa.eu
Telefón: +352 43034176
Fax: +352 43034317
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4600
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka

II.1.2)Hlavný kód CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Verejné obstarávanie je stále, takže nové žiadosti je možné prijať kedykoľvek počas jeho trvania. Dĺžka trvania rámcovej zmluvy je 1 rok, pričom s konkludentným súhlasom môže byť predĺžená o 3 1-ročné obdobia. Maximálny počet rámcových zmlúv, ktoré možno uzavrieť, je stanovený. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa vyhotoví zoznam poradia dodávateľov. Tento zoznam určí poradie dodávateľov, v ktorom budú v závislosti od ich pracovných kapacít a prípadnej oblasti špecializácie oslovení s ponukou konkrétnych prekladov. Poradie bude pravidelne prehodnocované tak, aby odrážalo skutočnú kvalitu poskytnutých služieb. Poradie sa bude meniť takisto na základe uzatvorenia nových rámcových zmlúv alebo vypovedania existujúcich rámcových zmlúv.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka. Maximálny počet rámcových zmlúv je 20. Výzva na účasť na verejnom obstarávaní stále trvá.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 20
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Súdny dvor si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré bude považovať za predražené.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Tohto verejného obstarávania sa môžu za rovnakých podmienok zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zmlúv zakladajúcich Európsku úniu a všetky fyzické a právnické osoby usadené v tretích krajinách, s ktorými Európska únia uzavrela osobitnú dohodu v oblasti verejného obstarávania, za podmienok stanovených v tejto dohode. Záujemcovia musia uviesť štát, v ktorom sú usadení, a túto skutočnosť doložiť dokumentmi požadovanými podľa právnej úpravy tohto štátu.

Záujemcovia musia podpísať čestné vyhlásenie [ktoré je k dispozícii na internetovej adrese uvedenej v bode I.3)] týkajúce sa podmienok vylúčenia a podmienok účasti, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií opísaných v článku 136 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046.

V prípade záujemcov, ktorí sú právnickými osobami, sa tieto podmienky vylúčenia vzťahujú na záujemcu a zároveň na každú fyzickú osobu zodpovednú za vykonanie zmluvy.

Okrem toho je potrebné poskytnúť nasledujúce informácie:

* v prípade záujemcu právnickej osoby:

— Uvedenie a preukázanie miesta sídla,

— Uvedenie a preukázanie právneho postavenia, napríklad výpisom z obchodného registra, dokladom o registrácii na DPH, kópiami zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, v súlade s ustanoveniami štátu, v ktorom má záujemca sídlo,

— Totožnosť osôb, ktoré sú oprávnené zastupovať právnickú osobu, prijímať v jej mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať.

* v prípade záujemcu fyzickej osoby:

— Preukázanie, že vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v rámci poskytovania predmetných služieb,

— Vyhlásenie o tom, či je platiteľom DPH.

Žiadosti o účasť musia byť naformulované tak, aby ich bolo možné úplne, presne a čo najrýchlejšie vyhodnotiť a na základe toho vybrať záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. Žiadosti záujemcov, ktorí neposkytli dostatok informácií pri vypĺňaní povinného formulára prihlášky [ktorý je k dispozícii na internetovej adrese uvedenej v bode I.3)] a nepriložili uvedené dokumenty a dôkazy, môžu byť zamietnuté.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Záujemca musí mať potrebnú ekonomickú a finančnú spôsobilosť na vykonanie verejnej zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Právnické osoby musia poskytnúť dostatočné informácie na to, aby Súdny dvor mohol posúdiť ich finančnú situáciu, a najmä preukázať, že disponujú finančnými zdrojmi a prostriedkami na zaistenie trvalého a uspokojivého poskytovania plnenia počas celého trvania zmluvy. Záujemca právnická osoba (v prípade žiadosti o spoločnú účasť sa berie do úvahy spoločná spôsobilosť všetkých členov konzorcia) musí preto predložiť nasledujúce dokumenty:

— Kópiu súvah alebo výpisov zo súvah a výkazov finančných výsledkov za posledné 3 roky, ako aj kópie všetkých relevantných správ štatutárneho orgánu a správ externých audítorov týkajúcich sa tohto istého obdobia, ak sú takéto správy k dispozícii.

Ak z výnimočného dôvodu, ktorý verejný obstarávateľ uzná za dôvodný, uchádzač nie je schopný poskytnúť niektorý z dokladov uvedených vyššie, môže svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť doložiť akýmkoľvek iným dokladom, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Verejný obstarávateľ musí byť v každom prípade v žiadosti o účasť aspoň informovaný o výnimočnom dôvode a jeho odôvodnení. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý mu umožní overiť ekonomickú a finančnú spôsobilosť záujemcu.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Každý záujemca fyzická osoba a každá fyzická osoba, ktorá sa zúčastní na poskytovaní predmetných služieb, musia spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť:

— Ukončené právnické vzdelanie („magisterský stupeň“) v oblasti slovenského práva potvrdené zodpovedajúcim diplomom,

— Vynikajúca znalosť slovenského jazyka,

— Veľmi dobrá znalosť zdrojového jazyka.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

— Kópia vysokoškolského diplomu dokladajúceho požadované právnické vzdelanie,

— Informácia o spôsobe získania vynikajúcej znalosti slovenského jazyka,

— Kópia diplomu alebo akéhokoľvek relevantného dokumentu, ktorý dokladá veľmi dobrú znalosť poľského jazyka,

— Prípadne kópia dokladov o získaní pracovných skúseností v oblasti právnych prekladov (napr. kópie zmlúv, potvrdenia, finančné výkazy),

— Podrobný životopis.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Kvalita plnení poskytnutých podľa rámcových zmlúv musí byť na takej úrovni, aby umožnila okamžité použitie textu na uverejnenie alebo iným spôsobom. Dodávateľ musí zabezpečiť:

— Súlad s osobitnými požiadavkami zaslanými Súdnym dvorom,

— Správne, dôsledné a presné používanie cieľového jazyka,

— Dôsledné používanie primeraného jazyka a primeranej právnej terminológie v cieľovom jazyku,

— Dôsledné používanie právnej terminológie (v zdrojovom jazyku a v cieľovom jazyku) uvedenej v referenčných dokumentoch,

— Dôslednú citáciu legislatívnych textov a/alebo príslušných súdnych textov,

— Používanie nevyhnutných právnych databáz (Európskej únie a vnútroštátnych),

— Dodržiavanie „Vademeca“ Súdneho dvora (ak bude potrebné),

— Dodávanie v dohodnutej lehote uvedenej v objednávke.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 20
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/04/2019
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní je stála. Uverejnenie nového oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa predpokladá najneskôr do 42 mesiacov od uzatvorenia prvých rámcových zmlúv.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Podpísané žiadosti o účasť sa zasielajú elektronickou poštou (podpísaný a naskenovaný formulár prihlášky zaslaný ako príloha k správe) alebo poštou (podpísaný formulár prihlášky). Odkazy na online úložné kapacity nebudú akceptované.

Záujemcovia, ktorí sa po vyhodnotení ich predpokladov budú považovať za najspôsobilejších na vykonanie zákazky, sa vyzvú na predloženie 1 ponuky (najmenej 5 záujemcovia, pod podmienkou, že počet záujemcov bude dostatočný v zmysle podmienok účasti).

Verejné obstarávanie je stále, v pravidelných časových intervaloch v priebehu verejného obstarávania sa vyhodnotia nové žiadosti prijaté po lehote na doručenie, pod podmienkou, že sa ešte nedosiahol maximálny počet dodávateľov. Účasť na tomto verejnom obstarávaní je bezplatná, a preto záujemca/uchádzač nemá nárok na žiadnu peňažnú náhradu výdavkov, ktoré vynaložil.

Vybratí záujemcovia budú elektronickou poštou vyzvaní, aby zaslali ponuku vypracovanú z administratívnych dôvodov buď v angličtine, alebo vo francúzštine.

Okruh textov určených na preklad tvoria právne texty týkajúce sa právnych vecí, ktoré Súdny dvor prejednáva. Texty určené na preklad majú rôznu dĺžku a stupeň naliehavosti. S ukážkami druhov textov určených na preklad sa možno oboznámiť na webovej stránke Súdneho dvora http://www.curia.europa.eu

Dodávatelia môžu byť vyzvaní, aby pracovali s textami, ktoré boli predbežne spracované pomocou prostredia na podporu prekladu. Od vybratých uchádzačov sa bude vyžadovať vyhlásenie, že sú ochotní osvojiť si toto prostredie pre prípad nevyhnutnosti jeho použitia v rámci jednotlivej práce. V opačnom prípade sa vzdávajú práva prijímať prácu, pre ktorú sa takéto osvojenie vyžaduje, bez ohľadu na ich zaradenie v zozname dodávateľov.

Prípadné časti textu, ktoré boli vopred úplne alebo sčasti preložené a ktoré budú dodávateľovi dodané v súbore na preklad alebo samostatne, môžu byť v súlade s ustanoveniami rámcovej zmluvy odpočítané od vypočítaného počtu strán.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

2 mesiace odo dňa vyhlásenia príslušného aktu, odo dňa jeho oznámenia navrhovateľovi alebo odo dňa, keď sa navrhovateľ o ňom dozvedel, v súlade s článkom 263 ZFEÚ.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/03/2019