Služby - 132851-2019

22/03/2019    S58    Soudní dvůr Evropské unie - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Omezené řízení 

Lucembursko-Luxembourg: Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z polštiny do maltštiny

2019/S 058-132851

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Soudní dvůr Evropské unie
Plateau de Kirchberg (bureau T-01/277)
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Kontaktní osoba: Id-Diviżjoni tat-Traduzzjoni tal-Malti
E-mail: freelanceMT@curia.europa.eu
Kód NUTS: LU000

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.curia.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z polštiny do maltštiny

II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zakázka je trvalé povahy, aby bylo možno přijímat nové žádosti kdykoliv v průběhu plnění zakázky. Doba trvání rámcových smluv bude 1 rok s automatickým prodloužením o 3 případná období v délce 1 roku. Je stanoven maximální počet rámcových smluv, které se musí uzavřít. Podle kritérií pro zadání zakázky bude vytvořen klasifikační seznam. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní strany kontaktovány s nabídkou konkrétní práce na základě jejich výrobní způsobilosti a specializace. Tato klasifikace bude pravidelně upravována tak, aby řádně odrážela kvalitu poskytovaných služeb. V průběhu plnění zakázky může rovněž dojít k úpravě této klasifikace vzhledem k uzavření nových rámcových smluv nebo z důvodu rozvázání stávajících rámcových smluv.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000
II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření různých rámcových smluv na překlad právních textů z polštiny do maltštiny. Maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro tuto položku, je 20. Výzva k podání nabídky je trvalé povahy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 20
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Soudní dvůr si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou považovány za předražené.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účast v tomto řízení pro zadání smluv je otevřena za stejných podmínek každé fyzické nebo právnické osobě, která spadá do oblasti působnosti smluv zakládajících Evropskou unii, a každé fyzické nebo právnické osobě usazené ve třetí zemi, která s Evropskou unií uzavřela zvláštní dohodu v oblasti veřejných zakázek, za podmínek stanovených v uvedené dohodě. Zájemci musí uvést stát, v němž jsou usazeni, a tento údaj prokázat doklady, jež jsou podle práva tohoto státu běžně akceptovány.

Zájemci musí podepsat čestné prohlášení (k dispozici na internetové adrese uvedené v bodě I.3), týkající se kritérií pro vyloučení a kritérií pro výběr, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článku 136 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046.

V případě jiného zájemce než fyzické osoby se tato kritéria pro vyloučení uplatňují jak na zájemce, tak na každou z osob, které poskytují služby jménem uchazeče.

Předložit se musí také tyto položky:

V případě jiného zájemce než fyzické osoby se tato kritéria pro vyloučení uplatňují jak na zájemce, tak na každou z osob, které poskytují služby jménem uchazeče.

Předložit se musí také tyto položky:

*V případě uchazeče jiného než fyzické osoby:

— označení místa sídla a osvědčení o místě sídla,

— označení právního postavení a osvědčení o právním postavení, například zápisem v obchodním rejstříku, zápisem v rejstříku plátců DPH, kopiemi zakládací listiny nebo společenské smlouvy v souladu s ustanoveními státu, ve kterém má zájemce sídlo,

— totožnost osob s pravomocí k jejich zastupování, rozhodování nebo řízení.

*V případě zájemce fyzické osoby:

— prohlášení o tom, že tato osoba poskytuje související služby jako osoba samostatně výdělečně činná,

— prohlášení o tom, zda je osoba plátcem DPH.

Žádosti o účast musí být napsány tak, aby bylo možno jejich úplné, přesné a co nejrychlejší hodnocení, umožňující výběr uchazečů, kteří budou pozváni k jednání. Žádosti o účast zájemců, kteří neuvedou dostatek informací v povinném formuláři přihlášky (k dispozici na internetové adrese uvedené v bodě I.3) a nepřiloží uvedenou dokumentaci a osvědčení, budou moci být zamítnuty.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí disponovat hospodářskou a finanční způsobilostí, kterou vyžaduje realizace zakázky.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Právnické osoby jsou povinny poskytnout dostatečné informace, které umožní Soudnímu dvoru posoudit jejich finanční situaci, a konkrétně pak doklad o tom, že mají zdroje a finanční prostředky pro zajištění nepřerušeného a uspokojivého plnění zakázky v průběhu celé její doby trvání. Uchazeč, který je právnickou osobou (v případě žádosti o společnou účast se bere v úvahu souhrnná způsobilost všech členů konsorcia), musí proto předložit následující podklady:

— kopie rozvah nebo výpisů z rozvah a výsledovek za poslední 3 účetní roky, jakož i kopie veškerých zpráv správní rady či představenstva a zpráv externích auditorů za tatáž období, jsou-li takové zprávy k dispozici.

Jestliže z výjimečného důvodu, který veřejný zadavatel uzná za oprávněný, uchazeč není schopen poskytnout některý z výše uvedených dokladů, může svou ekonomickou a finanční způsobilost doložit jakýmkoli jiným dokladem, který veřejný zadavatel považuje za vhodný. Veřejný zadavatel musí být v každém případě v žádosti o účast alespoň informován o výjimečném důvodu a o jeho odůvodnění. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo požadovat jakýkoli jiný dokument, který mu umožní ověřit ekonomickou a finanční situaci a způsobilost zájemce.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Každá fyzická osoba, která je uchazečem, a každá fyzická osoba zapojená do poskytování příslušných služeb musí splňovat následující minimální standardy odborné způsobilosti:

— ukončené vzdělání v oboru maltského práva po absolvování vysokoškolského studia, které opravňuje k výkonu jedné ze 3 právních profesí na Maltě (advokát [titul LL.D nebo titul magistra advokacie], notář [titul Dip. Not. Pub. nebo titul magistr v oboru notářství], nebo prokurátor [diplom L.P. B.A. sociálně právní studia, LL.B. s diplomem prokurátora, diplom právního prokurátora]), nebo

— ukončené vzdělání v oboru práva na základě absolvování vysokoškolského studia v členském státě EU a osvědčení (vysvědčení), které dokládá způsob oprávnění uchazeče k výkonu právní profese na Maltě, nebo

— vysokoškolské vzdělání v jakémkoli neprávnickém oboru společně s odbornou praxí v oblasti překládání právnických dokumentů alespoň v rozsahu 2 let,

— vynikající znalost maltštiny a právní terminologie v maltštině,

– dobrá znalost zdrojového jazyka.

Požadované informace a formality, které umožní posouzení toho, zda byly požadavky splněny:

— kopie vysokoškolského diplomu osvědčujícího požadované právní vzdělání,

— kopie vysokoškolského diplomu v neprávnickém oboru, hodí-li se,

— podrobný životopis,

— příslušné doklady nebo bližší informace, které bude možné ověřit a které dokládají odbornou praxi v rozsahu alespoň 2 let v oblasti překládání právních dokumentů, hodí-li se (např. seznam hlavních služeb poskytnutých v průběhu těchto posledních 3 let),

— informace týkající se dokonalé znalosti maltštiny (způsob osvojení, kvalifikace, odborná praxe),

— informace týkající se dobré znalosti polštiny.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Kvalita prováděných služeb dle rámcových smluv musí být taková, aby umožnila okamžité využití textu, ať již ke zveřejnění nebo jinak. Smluvní strana proto musí zajistit:

— aby služby byly v souladu se zvláštními pokyny stanovenými Soudním dvorem,

— správné, důsledné a přesné užívání cílového jazyka,

— důsledné užívání odpovídajícího právního jazyka a terminologie v cílovém jazyce,

— striktní dodržování právní terminologie užívané v referenční dokumentaci (výchozí jazyk a cílový jazyk),

— přesnou citaci příslušných právních a/nebo soudních textů,

— užívání nezbytných právních databází (unijních a vnitrostátních),

— dodržování „příručky“ Soudního dvora (podle případů),

– dodání v dohodnutých lhůtách specifikovaných v objednávce.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 20
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/04/2019
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Maltština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Výzva k podání nabídky je trvalé povahy. Nové oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno nejpozději do 42 měsíců od vstupu prvních rámcových smluv v platnost.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Podepsané žádosti o účast musí být zaslány e-mailem (spolu s podepsaným a naskenovaným formulářem přihlášky) nebo dopisem (spolu s podepsaným formulářem přihlášky).

Vybraní zájemci budou na základě hodnocení jejich způsobilosti vyzváni, aby předložili jednu nabídku (nejméně 5 zájemců pro každou část zakázky, bude-li dostatečný počet zájemců splňujících kritéria pro výběr).

Vzhledem k tomu, že výzva k podání nabídky je trvalé povahy, budou v pravidelných intervalech během plnění zakázky vyhodnocovány nové žádosti přijaté po lhůtě pro přijetí za podmínky, že pro danou položku nebude dosažen maximální počet smluvních stran. Účast na této veřejné zakázce je bezplatná, a nedává tedy zájemci nebo uchazeči právo vyžadovat jakoukoli finanční náhradu vynaložených nákladů.

Vybraní uchazeči budou k podání své nabídky vyzváni e-mailem, který bude z administrativních důvodů sepsán v angličtině nebo francouzštině. Uchazeči či předkladatelé mohou ovšem případně požádat o zaslání zadávací dokumentace v jakémkoli jiném úředním jazyce Evropské unie.

Texty, které budou překládány, pokrývají široké spektrum právních oblastí, které se týkají věcí projednávaných Soudním dvorem.

Texty mají rozdílnou délku i naléhavost, se kterou je o překlad žádáno. Příklady druhů textů k překladu lze najít na internetové stránce Soudního dvora: http://www.curia.europa.eu.

Smluvní strany mohou být požádány o práci na textech, které byly předem zpracovány v prostředí pomocných překladatelských nástrojů. Úspěšní uchazeči budou vyzváni, aby prohlásili, že jsou ochotni se s tímto prostředím seznámit, pokud to bude nutné pro kterýkoli konkrétní překlad. Pokud úspěšní uchazeči nejsou ochotni tak učinit, vzdávají se svého práva přijmout úkoly, pro kterou je toto seznámení vyžadováno, a to bez ohledu na své pořadí na seznamu smluvních stran.

Části textů, které byly dříve zcela nebo částečně přeloženy a které budou smluvním stranám dodány v souboru k překladu nebo samostatně, mohou být v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy odečteny od vypočítaného počtu stran.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Il-Lussemburgu
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/e-Curia

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Období 2 měsíců počínaje dnem zveřejnění příslušného aktu, jeho oznámení uchazeči nebo, pokud to není možné, ode dne, kdy se o něm uchazeč dozvěděl, v souladu s článkem 263 SFEU.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/03/2019