Storitve - 132851-2019

22/03/2019    S58    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz poljščine v malteščino

2019/S 058-132851

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Sodišče Evropske unije
Plateau de Kirchberg (bureau T-01/277)
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Kontaktna oseba: Id-Diviżjoni tat-Traduzzjoni tal-Malti
E-naslov: freelanceMT@curia.europa.eu
Šifra NUTS: LU000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.curia.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4599
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sklenitev okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz poljščine v malteščino

II.1.2)Glavna koda CPV
79530000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo je stalno in nove prijave se lahko sprejemajo kadar koli v obdobju trajanja naročila. Obdobje trajanja okvirnih pogodb bo 1 leto z možnostjo samodejnega podaljšanja za morebitna 3 nadaljnja 1-letna obdobja. Določeno je največje število okvirnih pogodb, ki se lahko sklenejo. Na podlagi meril za oddajo naročila bo sestavljen razvrstitveni seznam izvajalcev. S tem seznamom bo določen začetni vrstni red, po katerem bodo izvajalci na osnovi svoje zmogljivosti in področja specializacije prejeli ponudbo za določena dela. Razvrstitev ponudnikov se bo redno pregledovala in bo zato odražala dejansko kakovost opravljenih storitev. Med izvajanjem naročila se razvrstitev lahko spremeni tudi zaradi sklenitve novih pogodb ali zaradi poteka veljavnosti obstoječih pogodb.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklenitev več okvirnih pogodb za prevajanje pravnih besedil iz poljščine v malteščino. Za ta sklop bo sklenjenih največ 20 okvirnih pogodb. Javni razpis je stalen.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 20
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Sodišče si pridržuje pravico do zavrnitve ponudb, za katere meni, da so predrage.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Sodelovanje v tem postopku oddaje javnih naročil je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične ali pravne osebe, ki sodijo v področje uporabe temeljnih pogodb Evropske unije, ter za vse fizične in pravne osebe s sedežem v tretji državi, ki je z Evropsko unijo sklenila posebni sporazum na področju javnih naročil, pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Kandidati morajo navesti državo, v kateri imajo sedež, in v skladu z zakonodajo zadevne države pripraviti potrebna dokazila.

Kandidati morajo podpisati častno izjavo (na voljo na internetnem naslovu, navedenem v točki I.3) o merilih za izključitev in izbor, da niso v nobeni od situacij, opisanih v členu 136 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta.

V primeru, da kandidat ni fizična oseba, se merila za izključitev uporabljajo za kandidata in za vsako osebo, ki izvaja storitve v kandidatovem imenu.

Predložiti je treba tudi naslednje informacije:

V primeru, da kandidat ni fizična oseba, se merila za izključitev uporabljajo za kandidata in za vsako osebo, ki izvaja storitve v kandidatovem imenu.

Predložiti je treba tudi naslednje informacije:

*v primeru, da kandidat ni fizična oseba:

— podatke in dokazilo o registriranem sedežu,

— podatke in dokazilo o pravnem statusu, npr. v obliki vpisa v register podjetij, vpisa v register zavezancev za DDV, kopij statuta družbe in akta o ustanovitvi družbe, v skladu z določbami države, v kateri ima kandidat sedež,

— identiteto oseb s pooblastili za zastopanje, odločanje ali nadzor nad njimi.

*V primeru, da je kandidat fizična oseba:

— izjavo o statusu samozaposlene osebe v kontekstu izvajanja zadevnih storitev,

— izjavo o tem, ali je davčni zavezanec za DDV.

Prijave za sodelovanje morajo biti sestavljene tako, da omogočajo celovito, natančno in čim hitrejše oceno in s tem izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k pogajanjem. Prijave za sodelovanje kandidatov, ki v obveznem prijavnem obrazcu (na voljo na spletnem naslovu, navedenem v točki I.3) ne bodo navedli dovolj informacij in priložili navedenih dokumentov in dokazil, se lahko zavrnejo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Kandidat mora imeti poslovno in finančno sposobnost, potrebno za izvedbo naročila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Pravne osebe morajo predložiti dovolj informacij, da lahko Sodišče oceni njihov finančni položaj, in sicer morajo predložiti dokazila, da imajo na voljo vire in finančna sredstva, na podlagi katerih lahko zagotovijo nemoteno in zadovoljivo izvedbo storitev v celotnem obdobju izvajanja naročila. Kandidat, ki je pravna oseba (v primeru skupinske udeležbe se upošteva skupna sposobnost vseh članov konzorcija), mora zato predložiti naslednje dokumente:

— kopijo bilance stanja ali izvlečkov bilanc stanja ter končnih računovodskih izkazov za zadnja 3 leta, kakor tudi vse kopije poročil upravnega odbora in zunanjih revizorjev v zvezi zadevnimi leti.

Če zaradi izjemnega razloga, za katerega naročnik presodi, da je utemeljen, kandidat ne more zagotoviti 1 ali več dokumentov, omenjenih zgoraj, lahko predloži dokazila o svoji poslovni in finančni sposobnosti v obliki kakršnega koli drugega dokumenta, ki se naročniku zdi primeren. V vsakem primeru je treba v prijavi za sodelovanje naročnika vsaj obvestiti o izjemnem razlogu in njegovi utemeljitvi. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva kateri koli drug dokument, na podlagi katerega je mogoče preveriti kandidatovo poslovno in finančno sposobnost.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Vsaka fizična oseba, ki je kandidat, in vsaka fizična oseba, ki sodeluje pri zagotavljanju zadevnih storitev, mora izpolnjevati naslednje minimalne standarde strokovne sposobnosti:

— izobrazba s področja malteškega prava, pridobljena na podlagi študija, zaključenega na univerzitetni ravni, na podlagi katere je mogoče opravljati 1 od 3 pravnih poklicev na Malti (poklic odvetnika (doktor ali magister pravnega zastopanja), notarja (dipl. notar ali magister notarskih študij) ali pravni pomočnik (diploma pravnega pomočnika s področja socialno-pravnih študij, pravnik s prvostopenjsko izobrazbo z diplomo pravnega pomočnika, diploma pravnega pomočnika)), ali

— izobrazba s področja prava, pridobljena na podlagi študija na univerzitetni ravni v državi članici EU, kakor tudi certifikat (pooblastilo), ki dokazuje, da ima kandidat pravico do opravljanja pravnega poklica na Malti, ali

— univerzitetna izobrazba s katerega koli področja, ki ni pravno področje, in vsaj 2 leti poklicnih izkušenj s prevajanjem pravnih besedil,

— odlično znanje malteščine in malteške pravne terminologije,

— zelo dobro znanje izvirnega jezika.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

— kopija potrdila o univerzitetni izobrazbi, ki potrjuje zahtevano usposobljenost na področju prava,

— kopija potrdila o univerzitetni izobrazbi s področja, ki ni pravno področje, če je to ustrezno,

— podroben življenjepis,

— ustrezni dokumenti ali podrobne informacije, ki jih je mogoče preveriti in ki dokazujejo vsaj 2-letne poklicne izkušnje s področja prevajanja pravnih dokumentov (npr. seznam glavnih storitev, zagotovljenih v zadnjih 3 letih), če je to ustrezno,

— informacije v zvezi z odličnim znanjem malteščine (učna metoda, kvalifikacija(-e), poklicne izkušnje),

— informacije v zvezi z dobrim znanjem poljščine.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kakovost zagotovljenih storitev v skladu z okvirnimi pogodbami mora dosegati raven, ki omogoča takojšnjo uporabo besedila za objavo ali drug namen. Izvajalec mora zato zagotoviti:

— da so storitve v skladu s specifičnimi navodili, ki mu jih posreduje Sodišče,

— pravilno, dosledno in natančno rabo ciljnega jezika,

— dosledno rabo ustreznega pravnega jezika in terminologije v ciljnem jeziku,

— strogo skladnost s pravno terminologijo, uporabljeno v referenčnih dokumentih (v izhodiščnem in ciljnem jeziku),

— dosledno citiranje ustreznih zakonodajnih in/ali pravnih besedil,

— uporabo potrebnih pravnih podatkovnih zbirk (Evropske unije in nacionalnih),

— skladnost z vademekumom Sodišča (v skladu s primerom),

— izročitev prevoda v dogovorjenem roku, navedenem na naročilnici.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 20
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/04/2019
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Malteščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Javni razpis je stalen. Objava obvestila o novem naročilu ni predvidena pred iztekom 42 mesecev od datuma začetka veljavnosti prvih okvirnih pogodb.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Podpisane prijave za sodelovanje je treba poslati po e-pošti (s podpisanim in skeniranim prijavnim obrazcem) ali v obliki običajnega pisma (s podpisanim prijavnim obrazcem).

Na osnovi ocene sposobnosti bodo izbrani kandidati povabljeni k oddaji ponudbe (najmanj 5 kandidatov na sklop, dokler se ne doseže potrebno število kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor).

Ker je javni razpis stalen, bo, razen če je že doseženo največje število izvajalcev za sklop, med obdobjem trajanja naročila v rednih časovnih intervalih potekalo ocenjevanje novih prijav, prejetih po skrajnem roku. Sodelovanje v tem naročilu je brezplačno in posledično kandidatu/ponudniku ne podeljuje pravice do zahteve za kakršno koli obliko finančnega nadomestila za nastale stroške.

Izbrani kandidati bodo po e-pošti povabljeni k oddaji ponudbe, ki mora biti iz administrativnih razlogov sestavljena v angleščini ali francoščini. Kandidati ali ponudniki lahko zahtevajo, če je to potrebno, da se razpisna dokumentacija pošlje v katerem koli drugem uradnem jeziku Evropske unije.

Besedila, ki jih bo treba prevesti, obsegajo različne pravne teme in se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava Sodišče.

Besedila se razlikujejo po dolžini in nujnosti prevoda. Primere besedil za prevajanje je mogoče najti na spletni strani Sodišča: http://www.curia.europa.eu.

Od izvajalcev se lahko zahteva delo z besedili, ki so bili predhodno obdelani s sistemom podprtega prevajanja. Izbrani ponudniki bodo morali predložiti izjavo, da so se pripravljeni naučiti dela s tem sistemom, če se to zahteva v okviru kakršne koli specifične naloge. Če izbrani ponudniki tega niso pripravljeni storiti, se odrekajo pravici do prejema kakršnih koli del, za katere se tovrstno znanje zahteva, ne glede na njihovo razvrstitev na seznamu izvajalcev.

Deli besedil, ki so bili deloma ali v celoti že prevedeni in ki se posredujejo izvajalcem v okviru dokumenta za prevod ali v ločenem dokumentu, se lahko odštejejo od skupnega števila strani na način, določen v okvirni pogodbi.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Il-Lussemburgu
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/e-Curia

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Obdobje 2 mesecev od objave akta ali od njegovega uradnega obvestila vložniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je vložnik zanj izvedel, v skladu s členom 263 PDEU.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/03/2019