Služby - 132852-2019

22/03/2019    S58

Luxembursko-Luxemburg: Upratovanie budov a údržba zelených plôch v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie

2019/S 058-132852

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité gestion des bâtiments»
E-mail: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Telefón: +352 43032367

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upratovanie budov a údržba zelených plôch v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Hlavný kód CPV
90911200 Čistenie (upratovanie) budov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Upratovanie budov a údržba zelených plôch všetkých budov, priestorov a vnútorných a vonkajších plôch Súdneho dvora Európskej únie.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 18 235 344.13 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Budovy, zelené plochy, priestory a vnútorné a vonkajšie plochy Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburskom veľkovojvodstve.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Pozri súťažné podklady / Relatívna váha: 35
Cena - Relatívna váha: 65
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 114-258507
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-17/019
Názov:

Upratovanie budov a údržba zelených plôch v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
25/02/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ONET Luxembourg SARL
Poštová adresa: 25, rue des Bruyères
Mesto/obec: Howald
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: 1274
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 19 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 18 235 344.13 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/03/2019