Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 132859-2019

22/03/2019    S58

Belgien-Bryssel: Euroscola – utarbetande, samordning och drift av programmet

2019/S 058-132859

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, direction générale de la communication
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Bureau de liaison Strasbourg
E-post: sabine.gross@ep.europa.eu
Telefon: +33 388174001
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.europarl.europa.eu/
Upphandlarprofil: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Euroscola – utarbetande, samordning och drift av programmet

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79952000 Evenemang
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentets kontor i Strasbourg har sedan 1989 utvecklat ett program för möten med ungdomar med ändamålet att de ska förstå Europaparlamentets roll och inse behovet av personligt engagemang i en demokrati. Programmets mål är att förbereda ungdomarna för deras framtida roll som europeiska medborgare.

Under ett tjugotal dagar samlas upp till 600 ungdomar och deras lärare från Europeiska unionens medlemsländer inom ramen för ett program som bygger på simulering av de europeiska parlamentarikernas aktiviteter (utskottssammanträden, plenarsammanträden, omröstningar, diskussioner, antagande av resolutioner m.m.). Ett ledningsteam ska, under överinsikt av en av Europaparlamentets tjänstemän, säkerställa planeringen, koordinationen och genomförandet av dessa dagar.

Det företag som tilldelas kontraktet ska genomdriva programmet och motivera deltagarna, ha uppsikt över ungdomarna under dagens gång och säkerställa att dessa aktivt och med engagemang deltar i programmet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 540 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR FRANCE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det företag som tilldelas kontraktet ska genomdriva programmet och motivera deltagarna, ha uppsikt över ungdomarna under dagens gång och säkerställa att dessa aktivt och med engagemang deltar i programmet (se bilaga I – tekniska specifikationer).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 60 %
Pris - Viktning: 40 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 200-453486
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: COMM/LO-FR_SXB/FWC/2018/3
Benämning på upphandlingen:

Euroscola – utarbetande, samordning och drift av programmet

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Transline Europe SARL
Postadress: 4 rue de l'Atorne
Ort: Bischheim
Nuts-kod: FR FRANCE
Postnummer: 67000
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 540 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 540 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 24 %
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Drifttjänster och aktiv drift av de sociala nätverken

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadress: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1, avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: L-67001
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadress: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/03/2019