Works - 132884-2019

22/03/2019    S58    Works - Contract notice - Open procedure 

Czechia-Prague: Construction work

2019/S 058-132884

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
National registration number: 49370227
Postal address: Jankovcova 1518/2
Town: Praha 7
NUTS code: CZ010
Postal code: 170 04
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Lukáš Kohout, advokát se sídlem Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1-Nové Město
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Telephone: +420 226521300

Internet address(es):

Main address: https://nku.cz/

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/NKU
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Kontrolní činnost

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parc. č. 708/4. V rámci výstavby svého sídla zadavatel vyčlení v objektu budovaného sídla prostory pro potřeby parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výstavba sídla bude prováděna vybraným dodavatelem formou Design-Build na základě požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 odst. 2 ZZVZ a v souladu se Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro - a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (The Yellow Book of FIDIC: „Conditions of Contracts for Plant and Design-Build“ - First edition 1999) (dále jen „Žlutá kniha FIDIC“), vše metodikou BIM (informační model budovy).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 574 458 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejné zakázky je stavba nového sídla zadavatele.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parc. č. 708/4. V rámci výstavby svého sídla zadavatel vyčlení v objektu budovaného sídla prostory pro potřeby parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výstavba sídla bude zadávána formou požadavku na výkon nebo funkci dle ZZVZ.

Projekt výstavby sídla zadavatele řeší stavební objekty a provozní soubory pro administrativní budovy v Rozhodnutí o umístění stavby označené „G“ a „H“, související přípojky, terénní úpravy, areálové komunikace vč. napojení budovy na okolní komunikace a s tím spojené změny dopravního značení a prvky parteru.

Povinnosti a pravomoci zhotovitele jsou definovány Vzorovou smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem (Žlutá kniha FIDIC) včetně příloh.Bližší podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou vymezeny smlouvou o dílo, jejíž vzor tvoří přílohu C zadávací dokumentace. Hierarchie smluvních dokumentů tvoří přílohu H zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 574 458 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 850
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zadavatel stanuje termíny prohlídek místa plnění v týdnu od 22.-26.4.2019 od 9.00 hod do 15:00 hod. Za každého dodavatele je možná účast max. 5 osob. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Ing. Radek Záloha, zástupce správce stavby. Žádosti o účast na prohlídce plnění jsou dodavatelé povinni zaslat na e-mail: r.zaloha@pm6.cz nejpozději 2 pracovní dny před konáním prohlídky místa plnění.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle přechozí věty musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel dále požaduje k prokázání profesní způsobilosti předložení dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to:

a) živnost vázánou – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

b) živnost vázanou – Projektová činnost ve výstavbě.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/06/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/06/2019
Local time: 10:00
Place:

Sídlo zadavatele na adrese Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne elektronicky v souladu s § 109 ZZVZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/03/2019