Diensten - 13313-2019

11/01/2019    S8    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Handel van de Europese Unie inzake toegevoegde waarde, banen en de uitstoot van broeikasgassen

2019/S 008-013313

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership
Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Sevilla
E-41092
Spanje
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Handel van de Europese Unie inzake toegevoegde waarde, banen en de uitstoot van broeikasgassen

Referentienummer: JRC/SVQ/2018/B.5/0025/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De sociale en economische effecten van globalisering met betrekking tot toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gehele EU krijgen veel aandacht van EU-beleidsmakers. In het bijzonder werden 2 onderzoeken uitgevoerd door onze eenheid betreffende de toegevoegde waarde en banen die tot uitdrukking komen in EU-uitvoer naar andere EU-landen (eengemaakte markt) en naar niet-EU-landen. Ter aanvulling op deze onderzoeken, bestaat er grote belangstelling voor de beoordeling van de toegevoegde waarde en banen die verband houden met het verbruik en de investeringen van landen, evenals de gevolgen ervan voor het milieu, wat de uitstoot van broeikasgassen betreft.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Handel van de Europese Unie inzake toegevoegde waarde, banen en de uitstoot van broeikasgassen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: informatiebronnen, voorgestelde strategie voor het verzamelen van informatie en de methodologische benadering voor het berekenen van de effecten die tot uitdrukking komen met betrekking tot de verbruiks- en investeringsuitgaven van landen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: begrip van de doelstellingen en beperkingen van de opdracht, identificatie van manieren om de beperkingen aan te pakken / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: selectie van en motivering voor nieuwe indicatoren / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: beschrijving van het voorgesteld werkplan, werkorganisatie, alsmede de maatregelen en regelingen met betrekking tot de kwaliteitscontrole / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: samenstelling van het voorgestelde team, zowel senior als junior leden, voor de uitvoering van de gevraagde diensten, en de mate waarin elk lid deelneemt aan het project / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

zie het internetadres vermeld in I.3

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3) van de aankondiging van opdracht.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-360976
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 936398
Benaming:

Handel van de Europese Unie inzake toegevoegde waarde, banen en de uitstoot van broeikasgassen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Asociacion BC3 Basque Centre for Climate Change-Klima Aldaketa Ikergai
Edificio 1 Planta 1 Parque Cientifico De Upv/Ehu Barrio Sarriena
Leioa, Bizkaia
48940
Spanje
NUTS-code: ES213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 54 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Op basis van artikel 164, lid 5, en bijlage I, punt 11.1, onder e), van Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, behoudt de Commissie zich het recht voor om een onderhandelingsprocedure aan te gaan met de geselecteerde inschrijver van onderhavige oproep tot inschrijving voor diensten die vergelijkbaar zijn met die van onderhavige aankondiging.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2019