Bauleistung - 133166-2019

22/03/2019    S58    Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Brașov: Lucrări de drumuri

2019/S 058-133166

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 247-566870)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Brașov
Număr naţional de înregistrare: 4384150
Adresă: Str. Eroilor nr. 5
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Didona Borteș
E-mail: andreea.radulea@judbrasov.ro, investitii@judbrasov.ro
Telefon: +40 754073237

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.judbrasov.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Modernizare DJ 102G Victoria–Viștișoara, km 0+000 – 9+900

Număr de referinţă: 4384150_2018_PAAPD1026574
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul cuprinde executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean DJ 102G Victoria–Vistisoara intre km 0+000 si km 9+900, construirea a 2 poduri si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Clasa tehnica a drumului, conform Ordinului MT nr. 1295 din 30.8.2017 este IV – intensitatea traficului: redusa. Parametrii tehnici ai drumului:

— Categoria de importanță: „C” — normală,

— Categoria drumului: județean — Clasa tehnică: IV (zonă deal-munte).

Valoarea estimata: 27 542 270 RON, exclusiv TVA. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SEAP, cu 20 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informații suplimentare au fost adresate in termenul prev [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/03/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 247-566870

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Capacitatea tehnică şi profesională
În loc de:

3) Asociere — informatii privind asociatii (daca este cazul): în cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a 2 sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

A se citi:

3) Asociere — informatii privind asociatii (daca este cazul): în cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a 2 sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

VII.2)Alte informații suplimentare: