Werken - 13318-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Würzburg: Aanleg van hoofdweg

2019/S 008-013318

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatliches Bauamt Würzburg
Weißenburgstraße 6
Würzburg
97082
Duitsland
Telefoon: +49 931392-00
E-mail: vergabe@stbawue.bayern.de
Fax: +49 931392-2755
NUTS-code: DE263

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.bayern.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Staatsstraße 2303, Neubau der Ortsumfahrung Rieneck einschl. diverser Bauwerke

Referentienummer: SB S2303-004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233121
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau einer Ortsumgehung mit den dazugehörigen Straßenbauarbeiten und den Arbeiten für die Erstellung diverser Bauwerke. Im Einzelnen sind dies: Straßenbauarbeiten, Erdarbeiten, Verlegung von Dränrohren, Bau von Entwässerungskanälen, Bau von Regenklärbecken, Oberbauarbeiten für Landstraßen, Bau von Geh- und Radwegen, Errichtung von Lärmschutzwänden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928230
45112500
45232454
45233120
45233162
45233200
45233260
45247112
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE26A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rieneck

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

18 000 m2 Fahrbahnoberfläche; 1 500 m2 Rad- und Gehwege; 20 000 m3 Erdarbeiten; 200 m Lärmschutzwand.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/01/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
27/01/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Auftragsunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Auftragsunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
27/01/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

6. Vorinformation (Anschlussvorinformation zur 1. Vorinformation 2014/S020-030502 vom 29.1.2014, 2. Vorinformation 2014/S237-416288 vom 9.12.2014, 3. Vorinformation 2015/S 204-369627 vom 21.10.2015, 4. Vorinformation 2017/S 039-070082 vom 24.2.2017 und 5. Vorinformation 2018/S 014-027761 vom 20.1.2018). Die Baumaßnahme hat bereits begonnen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Nordbayern
Regierung von Unterfranken
Ansbach
91511
Duitsland
Telefoon: +49 98153-1277
Fax: +49 98153-1837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Siehe § 160 Abs. 3 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatliches Bauamt Würzburg
Weißenburgstraße 6
Würzburg
97082
Duitsland
Telefoon: +49 931392-00
Fax: +49 931392-2755
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019