Werken - 13321-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Bernburg: Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

2019/S 008-013321

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Bernburg (Saale)
Schloßgartenstraße 16
Bernburg (Saale)
06406
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle/ Bauverwaltungsamt
Telefoon: +49 3471 / 659-653
E-mail: vergabe.stadt@bernburg.de
Fax: +49 3471 / 659-445
NUTS-code: DEE0C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bernburg.de

Adres van het kopersprofiel: www.bernburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Los 5- Elektroarbeiten und Los 6- Heizung-, Lüftung- und Sanitärarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Herstellung einer neuen Elketroanlage mit Fernmeldetechnik, sowie Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen im Vereinshaus TV Askania unter Berüpcksichtung energetischer Gesichtspunkte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 5- Elektroarbeiten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45311100
45311200
45314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0C
NUTS-code: DEE0C
Voornaamste plaats van uitvoering:

06406 Bernburg (Saale)

Krumbholzallee 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Herstellung von Niederspannungsschaltanlagen, Niederspannungsinstallationsanlagen, Beleuchtungsanlagen, Fenmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 6- Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42512300
42512300
45331000
39715300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0C
NUTS-code: DEE0C
Voornaamste plaats van uitvoering:

06406 Bernburg (Saale), Krumbholzallee 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sanitärinstallation, Niederspannungsinstallation, Herstellung von Wärmeversorgungsanlagen, lufttechnischen Anlagen

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019