Usluge - 133384-2020

19/03/2020    S56

Hrvatska-Varaždin: Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

2020/S 056-133384

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Senka Žitnjak, Marina Ivančević
E-pošta: nabava@vzz.hr
Telefon: +385 42390531
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.varazdinska-zupanija.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ projekta obnove spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“

Referentni broj: 02/15-2019/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora, za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ u građevinu javne i društvene namjene za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi te projekta obnove spomenika parkovne arhitekture i revitalizacije „Arboretuma Opeka“.

Predmetnom nabave obuhvaćeni su poslovi usluge projektiranja, izrade projektno-tehničke dokumentacije glavnog projekta, provedba postupaka ishođenja posebnih uvjeta projektiranja i građenja i uvjeta priključenja od javnopravnih tijela i tvrtki, provedba postupaka i ishođenja potvrda glavnog projekta po javnopravnim tijelima i tvrtkama, priprema svih zakonski propisanih dokumenata za provođenje postupka ishođenja građevinske dozvole, izrada projektno-tehničke dokumentacije izvedbenog projekta, te usluga provedbe projektantskog nadzora u toku izvođenja.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 550 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Poslovni prostori ponuditelja, po potrebi poslovni prostori Naručitelja, lokacija dvorca Opeka na adresi Vinička ulica 42, Marčan, te po potrebi i druge lokacije potrebne za potpuno izvršenje posla

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora, za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ u građevinu javne i društvene namjene za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi te projekta obnove spomenika parkovne arhitekture i revitalizacije „Arboretuma Opeka“. Predmetnom nabave obuhvaćeni su poslovi usluge projektiranja, izrade projektno-tehničke dokumentacije glavnog projekta, provedba postupaka ishođenja posebnih uvjeta projektiranja i građenja i uvjeta priključenja od javnopravnih tijela i tvrtki, provedba postupaka i ishođenja potvrda glavnog projekta po javnopravnim tijelima i tvrtkama, priprema svih zakonski propisanih dokumenata za provođenje postupka ishođenja građevinske dozvole, izrada projektno-tehničke dokumentacije izvedbenog projekta, te usluga provedbe projektantskog nadzora u toku izvođenja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 184-448441
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ projekta obnove spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/03/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Core d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98899925613
Poštanska adresa: Riječka 16a
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
E-pošta: core.dubrovnik@gmail.com
Telefon: +385 20411071
Telefaks: +385 20411071
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Studio Landa d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02472134226
Poštanska adresa: Dr. Ante Starčević
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 840 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 550 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 286 750.00 HRK
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Dio stavke 1.1., 1.2. i 1.5. troškovnika

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +395 14559993
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/03/2020