Bunuri - 133390-2017

08/04/2017    S70    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Ramnicu Valcea: Gaze medicale

2017/S 070-133390

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Str. Calea lui Traian nr. 201
Punct(e) de contact: Serviciu Aprovizionare Transport si Achizitii Publice int. 318
În atenția: Dan Voicu
240277 Ramnicu Valcea
România
Telefon: +40 250743701/48001
E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com
Fax: +40 250746989

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.sjv.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Gaze medicale - acord-cadru.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Locatia I: str. Calea lui Traian nr. 201, Ramnicu-Valcea;
Locatia II: str. General Magheru nr. 54, Ramnicu-Valcea;
Locatia III: str. Remus Bellu nr. 3, Ramnicu-Valcea.

Cod NUTS RO415

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 4 182 240 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Cantitatile minime si maxime ce vor putea face obiectul unui singur contract subsecvent anual-(5contracte subsecvente pt. 48 luni)-1 contract subsecvent=6 luni pt. 2017 ;1 contract subs. =12 luni /2018; 1 contract subs. =12 luni /2019; 1 contract subs. =12 luni /2020 si 1 contract subsecvent=6 luni pt. 2021 dintre cele ce urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru vor reprezenta din cantitatile minime si maxime pentru fiecare lot in parte se regasesc in caietul de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, si cantitatile minime si maxime inclusiv, aferente sunt prevazuta in Informatii privind loturile. Garantia de participare/lot se va constitui in conformitate cu prevederile art. 36 din HG 395 respectiv art. 35 alin. 3 lit. a. la valoarea celui mai mare contract subsecvent /lot in SEAP, ce reprezinta o impartie estimata din valoarea si /sau cantit. din acordul-cadru (pe perioada 48 luni).
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acord-Cadru -Achizitie ,,Gaze medicale".
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24111500, 24321115, 98300000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform caietului de sarcini, si/sau specificatii in Informatii privind loturile la prezenta fisa de date a achizitiei din SEAP Val. min. 905 640 RON si val. max.= 4 182 240 RON.
Valoarea estimată fără TVA: 4 182 240 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Oxigen medicinal lichefiat
1)Descriere succintă
Oxigen medicinal lichefiat.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24111500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min-max.AC.264 000-1 200 000/min-max CS 33 000-66 000/Val.min-max CS.92 355-184 710/UM = MC.
Valoarea estimată fără TVA: 3 315 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini.Unit. de masura =MC Valoarea garantiei de participare este: 1 847 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Oxigen medicinal gazos
1)Descriere succintă
Oxigen medicinal gazos.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24111500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.480-2 880/Can.min-max C.sub.60-120/Val.min-max C.sub.1 517-3 034-um=MC.
Valoarea estimată fără TVA: 60 732 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Unitatea de masura =MC Valoarea garantiei de participare este: 30 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Dioxid de carbon
1)Descriere succintă
Dioxid de carbon.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24111500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.4 000-19 500/Can.min-max C.sub.500-1 000/Val.min-max C.sub.3 190-6 379.um=kg.
Valoarea estimată fără TVA: 116 928 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Unitatea de masura =kg. Valoarea garantiei de participare este: 64 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Protoxid de azot medicinal
1)Descriere succintă
Protoxid de azot medicinal.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24111500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2 900-14 500/Can.min-max C.sub.363-725/Val.min-max C.sub.10 570-21 141.UM=KG.
Valoarea estimată fără TVA: 423 864 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini.Unitatea de masura =kg. Valoarea garantiei de participare este: 211 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Amestec gaz analgezic
1)Descriere succintă
Amestec gaz analgezic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24111500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.120-750/Can.min-max C.sub.15-30/Val.min-max C.sub.5 346-10 691.UM=MC.
Valoarea estimată fără TVA: 250 740 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini.Unit. de masura =MC Valoarea garantiei de participare este: 107 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Acetilena(Gaze tehnice)
1)Descriere succintă
Acetilena(Gaze tehnice).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24111500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.50-500/Can.min-max C.sub.7-13/Val.min-max C.sub.227-456 UM=KG.
Valoarea estimată fără TVA: 14 616 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini.Unitatea de masura =kg. Valoarea garantiei de participare este: 5 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 35, 36 din HG.nr.395/2016.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481, deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589, plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante, pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de participare in valuta. Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit de BNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care val. garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante. Conform prevederilor art. 39/alin. 4, 6; art. 40/art. din HG 395 din 2016. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) si (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA. GB=5 % din valoarea a contractului subsecvent fara TVA acestei proceduri. .Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481, deschis la Trezoreria Mun. Rm. Valcea. cod fiscal 2540589, plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante, pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de buna executie in valuta. Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunere (se constituie la semnarea contractului subsecvent.) In cazul in care val. garantiei de de buna executie este mai mica de 5 000 RON se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unor sume in numerar si/sau scrisoare de garantie bancarã, instrumente de garantare emise de societati de Asigurari,.GBE se constituie la semnarea contractului subsecvent.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/ 2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
manager- dr. Ponoran Eleodor Dan;
1. director financiar contabil Carcimaru Corina ;
2.director medical – Branzan George;
3. director ingrijiri – Mihai Constantin;
4. sef ATAP– Voicu Ilie Dan;
5. sef Serv. Administrativ – Albu Ionel;
6. sef Serv. RUNOS – Saliste Georgeta;
7. sef Birou Financiar – Calin Camelia;
8. Sef Birou Contabilitate – Stroiescu Rocsana;
9. sef Birou Informatica – Morega Georgeta;
10. medic sef SJML – Neamu Ioan;
11. medic sef Sectie Medicina Interna – Pomana Magdalena;
12. medic sef Sectie Cardiologie – Petrescu Ilie;
13. medic sef Sectie Neurologie – Tudor Costel;
14. medic sef Sectie Chirurgie Gen. – Ignat Ovidiu;
15. medic sef Sectie Pediatrie –constantinescu Dorina;
16. medic sef Sectie ATI – Cornoiu Rodica;
17. medic sef Sectie Ortopedie – Patrulescu Adrian Dumitru;
18. medic sef Sectie Urologie – Grigorie Victor Gheorghe;
19. medic sef Sectie Chirurgie Infantila – Colta Rodica;
20. medic sef Sectie ORL – Danes Nicolae Catalin;
21. medic sef Sectie Boli Infectioase – Kapros Alina;
22. medic sef Sectie Oftalmologie – Badescu Silvia;
23. medic sef Sectie Dermatovenerice – Maier Elena Dana;
24. medic sef Sectie RMFT – Popa Adria;
25. medic sef Sectie Psihiatrie I – Dragomir Daniela;
26. medic sef Sectie Psihiatrie II – Creanga Rea Silvia;
27. medic sef Sectie Endocrinologie – Coamesu Ileana;
28. medic sef Sectie Oncologie – Vultur Mircea;
29. medic sef Sectie Gastroenterologie – Ignat Nadia Mariana;
30. medic sef Sectie Obst. Ginec. I – Stoica Marian;
31. medic sef Sectie Obst. Ginec. II – Amza Theodor;
32. medic sef Sectie Neonatologie – Nicolae Claudia Monica;
33. medic sef Sectie RMFB Calimanesti – Tomescu Teodora;
34. farmacist sef Farmacia 1 – Primejdie Viorica Oprica;
35. medic sef Laborator Analize Medicale –Angelescu Elena Manuela;
36. medic sef Laborator Radiologie – Voinescu Dorina;
37. medic sef Serv. Anatomie Patologica – Zaharie Ana Sorina;
38. medic sef UPU – Nicolae Florin;
39. medic sef CSM – Popescu Janeta;
40. maistru –Nuta Gheorghe;
41. maistru – Dragusin Marian.
— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. aceste doc. pot fi.
1. — certificate constatatoare, privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. — cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; valabil la momentul prezentarii.
a. Pentru persoanele juridice/ fizice straine. Ofertantul va prezenta documente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (respectarea principiului recunoasterii reciproce) la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/ fizica sau de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident.
b. Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu prevederile legale din tara de origine / si sau ofertantii straini / tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi traduse in limba romana.
3. — dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
4. — alte documente edificatoare dupa caz.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa tps://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

Cerinta 1.
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC documentele prezentate la persoanele fizice/straine sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si sa fie prezentate in copie si in traducerein limba romana,semnta si parafata de un traducator autorizat.in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.
a. Pentru persoanele juridice./fizice straine. Ofertantul va prezenta documente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta(respectarea principiului recunoasterii reciproce),la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident
b. Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi traduse in limba romana.
Completarea in DUAE,urmand ca documentele justificative, respectiv certificat constatator emis de ONRCsau pentru ofertantii straini,documente echivalente emise in tara rezidenta, sa fie prezentate la solicitarile autoritatii cotractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 2.
Se va prezenta urmatoarele documente emise de ANMDM din cadrul Ministerului Sanatatii „Dispozitive medicale":
— Aviz de functionare de la Ministerul Sanatatii pentru dispozitive medicale, conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul XVIII „Medicamentul”;
— Autorizatie de punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului, conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul XVIII „Medicamentul” pentru oxigen medicinal comprimat, oxigen medicinal lichefiat si protoxid de azot medicinal;
— Autorizatie de fabricatie pentru oxigen medicinal lichefiat emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, doar daca ofertantul este producator, in baza Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul XVIII „Medicamentul”;
— Certificat de buna practica (GMP) pentru oxigen medicinal, emis de Agentia Nationala a Medicamentului, Legea 95/2006 si OUG 152/1999 in cazul in care ofertantul este producator, in baza Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul XVIII „Medicamentul”;
— Autorizatie de distributie pentru protoxid de azot medicinal, in cazul in care furnizorul nu este producator conform Legii Conform Legii 95/2006, Titlul XVII. art. 704;
— Autorizatie de distributie en-gros pentru amestec gaz medicinal: 50 % oxigen medicinal / 50 % protoxid de azot medicinal; Conform Legii 95/2006, Titlul XVII. art. 704;
— Autorizatie de Punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului pentru Amestec gaz medicinal: 50 % oxigen medicinal / 50 % protoxid de azot medicinal.
Conform Legii 95/2006, Titlul XVII. art. 704.
Aviz de functionare de la Ministerul Sanatatii conf. Legii 95/2006, Titlul XVII „Medicamentul" art. 926, 927.
Conform art. 932, alin. 1 din Legea nr. 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv autorizatii/avize/certificat de buna practica sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermerdiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 3.
Se vor prezenta:
Autorizatii ISCIR pentru:
a) verificare si reparare butelii de gaze comprimate si lichefiate care sunt in sarcina furnizorului, conform Legii 64/2008 art. 2 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si Ordinului nr. 1.610/28.3.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
b) verificarea si repararea rezervoarelor de gaze lichefiate care sunt in sarcina furnizorului, conform Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si Ordinului 1.610/28.3.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
c) repararea si verificarea conductelor de gaze care sunt in sarcina furnizorului, conform Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si Ordinului 1.610/ 28.3.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
d) supraveghere tehnica imbuteliere de gaze, conform Legii 64/ 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune si Ordinului 1.610/ 28.3.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
Conform art. 932, alin. 1 din Legea nr. 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv autorizatiile ISCIR sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermerdiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
1 Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani. , cu prevederile art. 179, lit.b din L 98/ 2016. Prezentarea a unui certificat/document/contract/proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
2.– Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original.Completarea DUAE.
3. Licenta de transport ADR pentru cisterna criogenica ce urmeaza a fi utilizata, emisa de Autoritatea Rutiera Romana, conform prevederilor HG 1175/ 26.09.2007
Certificat ISO 13485: 2003 SAU Certificat SR EN ISO 9001-cu,, sau echivalent''.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
1. Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani in conformitate cu prevederile art. 179, lit. b din L 98/ 2016. Comfirmarea livrarii produselor consta in prezentarea unui certificat/ document/ contract/ proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documentele jutificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertatul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi unul sau mai multe din urmatoarele: certificat/ document/ contract/ proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
2. Orice document care sa ateste conformitatea CE. Completarea DUAE.
3. Licenta de transport ADR pentru cisterna criogenica ce urmeaza a fi utilizata, emisa de Autoritatea Rutiera Romana,conform prevederilor HG 1175/26.9.2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase în România si HG nr. 1326/ 2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, valabil la data prezentarii al ofertelor in copie stampilata si semnata conform cu originalul de reprezentantul legal al firmei ofertante si aprobare de model pentru flowmetrele montate pe cisternele criogenice, sisteme destinate masurarii continue si dinamice a cantitatilor de lichide.
Ofertantul va prezenta documentele doar la solicitarea autoritatii contractante.
Documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasati pe primul loc din clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa
Se va completa DUAE.Documentul unic de achizitie european (DUAE),conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016; Documentele jutificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va prezenta certificat (in copie conforma cu originalul) emis de un organism independent sau orice alte probe/ dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii valabil la data prezentarii; . Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform ISO 13485:2003 – Sistemul de management al calitatii pentru realizare instalatii retele de gaze medicinale, instalare, service si suport tehnic pentru sistemele de distributie centralizata a gazelor medicale, SAU conform SR EN ISO 9001, cu „sau echivalent'' prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, pentru activ .principala,respectiv pentru furnizare, valabil la data prezentarii, se va transmite in copie stampilata si semnata conform cu originalul de reprezentantul legal al firmei ofertante. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract care o realizeaza; in etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata
a. Pentru persoanele juridice/ fizice straine. Ofertantul va prezenta documente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (respectarea principiului recunoasterii reciproce) la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/ fizica sau de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident.
b. Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu prevederile legale din tara de origine / si sau ofertantii straini / tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi traduse in limba romana.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
6439
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 008-012469 din 12.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 10.5.2017 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.5.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14.6.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Acordul-cadru se va incheia cu maxim 1 operator economic care va depune oferte admisibile. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici o noua propunere financiara (reofertare) pentru loturile respective intermediul SEAP, in vederea stabilirii ofertantului castigator. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen in cazul in care,Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri-cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Sectiunea General -Documente.

a) Se recomanda ofertarea pret unitar/buc. cu max 2 zecimale,
b) Informatiile se vor completa in DUAE toate datele de indentificare inclusiv fax,
c) Documentele de calificare se vor atasa pe primul lot ofertat.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: CONF. L. nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contr. de achizitie publica, a contr. sectoriale si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org. si funct. CNSC.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Compartiment Juridic
Calea lui Traian nr. 201
240277 Rm. Valcea
România
E-mail: juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefon: +40 250748001
Adresă Internet: www.sjv.ro
Fax: +40 250746989

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
5.4.2017