Fournitures - 133408-2018

27/03/2018    S60

Cité du Vatican-Sofiya: Autobus publics

2018/S 060-133408

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: „Stolichen avtotransport“ EAD
Numéro national d'identification: 121683408
Adresse postale: ul. „Zhitnitsa“ No. 21
Ville: Sofiya
Code NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Code postal: 1612
Pays: État de la Cité du Vatican
Point(s) de contact: Vesela Karamelska, inzh. Stefan Aragon
Courriel: s.aragon@sofiabus.bg
Téléphone: +359 29554067
Fax: +359 29554067
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sofiabus.bg
Adresse du profil d’acheteur: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-lizing-na-60-broya-gazovi-schleneni-avtobusi/%20
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-lizing-na-60-broya-gazovi-schleneni-avtobusi/%20
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на лизинг на 60 броя газови съчленени автобуси

II.1.2)Code CPV principal
34121100 Autobus publics
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на възложителя.

Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложените към документацията за обществена поръчка — Техническа спецификация (Приложение № 1).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34121100 Autobus publics
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Lieu principal d'exécution:

Изпълнителят доставя всички автобуси с една доставка до „Столичен автотранспорт“ АД, авт. поделение Дружба, находящо се в град София, гара Искър, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7.

II.2.4)Description des prestations:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва: доставка на лизинг на 60 броя нови газови автобуси за масов градски транспорт, отговарящи на изискванията на възложителя. Пълното описание на изискванията към автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документацията Техническа спецификация (Приложение № 1).

Доставката на автобусите ще се извърши еднократно и в обем, както следва: 60 бр. автобуси — до 6 месеца от датата на сключване на договора за лизинг. Автобусите и допълнителното оборудване към тях следва да са на разположение за предаване/приемане в гр. София на дата, съобщена предварително на възложителя. Преминаването на риска от изпълнителя на възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на изпълнителя.

Срок на договора за лизинг — 96 месеца (8 години).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси / Pondération: 20 %
Critère de qualité - Nom: Гаранционни условия на предлганите автобуси / Pondération: 5 %
Critère de qualité - Nom: Техническа характеристика на предлаганите автобуси / Pondération: 20 %
Coût - Nom: Обща стойност / Pondération: 45 %
Coût - Nom: Лизингово оскъпяване / Pondération: 10 %
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 43 000 000.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 96
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на базата на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

Забележка: Участникът декларира това обстоятелство като попълва поле 1а) от раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, един или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):

1. удостоверения от банки;

2. годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра.

3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

Внимание: Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП в сила от 1 април 2018 г. единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Продължава в VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Изисквано минимално ниво:

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 43 000 000,00 /четиридесет и три милиона/ BGN без ДДС или равностойността им в евро по централен курс на БНБ, изчислен на базата на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подава на офертата.

Забележка: Участникът декларира това обстоятелство като попълва поле 1б) от раздел В „Технически и професионални способности“ на част IV „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Към списъка на доставките се представя доказателство под формата на удостоверение за добро изпълнение или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка, от които да е видно изисквания от възложителя общ обем. (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1. Минимално ниво — участникът за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, трябва да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, с общ обем — минимум 60 (шестдесет) броя автобуси.

Под „предмет, идентичен с предмета на поръчката“, се считат доставките на нископодови, съчленени, газови автобуси, категория М3, клас I.

Под „предмет, сходен с предмета на поръчката“, се считат доставките на нископодови, газови автобуси, категория М3, клас I.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в документацията за обществена поръчка.

2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват:

2.1. пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

2.2. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Основанията за отстраняване на участниците от настоящата процедура и мерките за доказване на надеждност (когато е приложимо) са подробно описани в част IV „Изисквания към участниците“, т. 1, подточки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 от документацията за обществена поръчка.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал; или

б) постъпила парична сума, внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

2. Продължава в раздел VI.3 „Допълнителна информация“.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Доставката на автобусите ще се финансира със средства по лизингова схема (съгласно т. 7. от Решение № 272 от 14 април 2016 г. на Столичен общински съвет). Начин на плащане — плащането се извършва по банков път, както следва: 96 равни месечни вноски съгласно приложения от изпълнителя /лизингодателя/ погасителен план.

Важно: Лизинговото оскъпяване да бъде изчислено при 8-годишен срок на лизинга с 96 равни ежемесечни погасителни вноски на лихвата и главницата по приложени погасителни планове. Лизинговите вноски представляват 100 % от цената на доставката на автобусите плюс лизинговото оскъпяване за посочения период.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 02/05/2018
Heure locale: 17:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/05/2018
Heure locale: 10:00
Lieu:

В сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, заседателна зала.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Продължение от раздел III.1.6 2 „Изискуеми депозити и гаранции“:

2. Гаранция за обезпечаване на гаранционния срок — преди освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване на гаранционния период в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал; или

б) постъпила парична сума, внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в лева: IBAN: BG62SOMB91301010281401, BIC: SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

в) застраховка, която обезпечава гаранционния срок чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: „гаранция за обезпечаване на гаранционния срок по ОП с предмет: „Доставка чрез лизинг на 20 броя електрически единични автобуси и допълнително оборудване към тях“.

Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния възложител. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно. Когато гаранцията за обезпечаване на гаранционния период е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка, срокът на валидност й следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на най-продължителния гаранционен срок, офериран от участника, избран за изпълнител, с изключение на гаранционния срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за обезпечаване на гаранционния срок се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Забележка 1: Офертите се представят в сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

Продължение от раздел III.1.2. Възложителят изисква предоставения ЕЕДОП в електронен вид, да е цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи (офертата) за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не може да позволява редактиране на неговото съдържание.

Възложителят допуска участникът да предостави електронен ЕЕДОП чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан елекронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 съгласно Методическо указание на АОП с изх. № МУ-4 от 2 март 2018 г.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. „Витоша“ № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: cpcadmin@cpc.bg
Téléphone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2018