Lieferungen - 133489-2019

22/03/2019    S58

België-Gent: Kleine kantoorbenodigdheden

2019/S 058-133489

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: De heer Filip Zegers
E-mail: filip.zegers@azstlucas.be
Telefoon: +32 92245083
Fax: +32 92245354

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azstlucas.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/294/OH/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: De heer Filip Zegers
E-mail: filip.zegers@azstlucas.be
Telefoon: +32 92245083
Fax: +32 92245354

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azstlucas.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van kantoormateriaal

Referentienummer: 2018-019-CMAG-FZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192700 Kleine kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centraal Magazijn, Blaisantvest te 9000 Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor de levering van kantoormateriaal

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit en service / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Prijs overige catalogusproducten / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver toont bij zijn offerte aan geen negatief eigen vermogen te hebben in de laatste 3 beschikbare boekjaren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimumeis: De leverancier dient gedurende tenminste het laatste jaar minstens 3 verschillende klanten aan te tonen met een minimum jaaromzet van (duidelijk aan te tonen bij de offerte):

Kantoormateriaal zoals vermeld op de inventaris: minimum 75 000 EUR/jaar.

De referenties dienen opgegeven te worden in het formaat van bijlage C.

Minimumeis:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een geldig ISO 9001 certificaat, of concrete bewijzen (dus geen eenvoudige verklaring naar gelijkwaardigheid) inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

De inschrijver voegt bij zijn offerte de procedure van klachtenbehandeling (van ontvangst klacht tot afhandeling, terugname van retours etc...).

Minimumeis:

De inschrijver beschikt over een online webshop waarop zijn volledige productcatalogus (kantoormateriaal) kan bekeken worden.

Deze bevat minstens per product: referentienummer, omschrijving, verpakkingshoeveelheid, productkenmerken, afbeelding, catalogusprijs...

Daarnaast stelt de inschrijver bij gunning de nodige inloggegevens voor een gepersonaliseerde webshop ter beschikking.

Gepersonaliseerde prijzen (offerteprijzen van de producten opgenomen in de inventaris, alsook prijzen op basis van kortingspercentage op de catalogus) zijn onmiddellijk zichtbaar en ten allen tijde raadpleegbaar.

De inschrijver voegt bij zijn offerte (onder deel 2) bijlage D (akkoordverklaring met intern reglement AZ Jan Palfijn).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg
Postadres: Opgeëistenlaan
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/03/2019