Lieferungen - 133520-2019

22/03/2019    S58    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 058-133520

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
EKRSZ_32140183
Kunigunda Útja 64.
Budapest
1037
Ungarn
Kontaktstelle(n): Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-Mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mtva.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000292722019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000292722019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MTVA meglévő Vizrt Multiplay rendszer fejlesztése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000292722019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvétellel vegyes szolgáltatási szerződés- Az MTVA meglévő Vizrt Multiplay rendszerének fejlesztése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
72261000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál a hír- és sportműsorok gyártásának szerves részét képező, meglévő Vizrt gyártmányú grafikai rendszer monitorfal meghajtó, videokat, grafikákat, animációkat megjelenítő, szerkesztési, vezérlési funkciókat ellátó Multiplay rendszerének folyamatosan növekvő elvárásoknak kell megfelelnie. Az előkészítő, szerkesztő rendszer eddigi bővítései egyre komplexebb, látványosabb, új funkciókkal bővülő grafikai állományok készítését teszik lehetővé.

Viz Multiplay hardver, szoftver upgrade, beszerzendő mennyiség:

6 db Datapath Fx4 Displayport

8 db workstation konfiguráció

4 db NVIDIA Quadro Card

8 db Monitor 24" fali konzollal

1 db Tracking Hub for Viz Virtual Studio Szoftver licence

Fentiekhez szükséges gyártói (Vizrt) és partneri (nyertes AT) installációs szolgáltatás AK telephelyén

A fejlesztés után a Multiplay rendszernek képesnek kell lennie az új verziójú Artist szoftverekkel készített Vizrt grafikai állományok megjelenítésére, beleértve a térkép állományokat is, amiknek a sorrendje, pozíciója vezérelhető a meglévő, Avid gyártmányú Inews hírszerkesztő rendszer kliens munkaállomásain.

A bevezetésben megfogalmazott működési elvárások megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő, új eszközök mindenben az MTVA meglévő Vizrt eszközparkjának felsorolt elemeivel egységes műszaki és minőségi egyezést mutassanak, és natív módon tudják kezelni a Vizrt rendszerben lévő állományokat, mely elemek:

— Viz Graphic hub

— Viz Engine

— Viz Artist

— Viz One

— Viz Trio

— Viz Newsroom Gateway

Az installáció után, 8 darab HD monitoron, azok natív felbontásában képes legyen megjeleníteni Vizrt grafikai állományokat. HD felbontású Video állományok, állóképek, grafikai szekvenciák, az engine bemenetére kapcsolt video jelek monitoron történő megjelenítése is elvárás. A megjelenítő rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a 8 monitort egy egységes megjelenítő felületként kezelje.

A következő komponenseket érinti a fejlesztés:

— Viz Multiplay vezérlő szoftverek

— VizBox HW, monitorokhoz illeszkedő kimenetekkel rendelkező grafikai elemeket renderelő, megjelenítő egységek

— VizBox HW, előkészítést végző, rendelkező grafikai elemeket renderelő, megjelenítő egységek

— Viz Trio grafikai editáló és manuális listakészítő munkaállomások

A frissített rendszer installációját, illesztését a meglévő Vizrt és Inews rendszerhez valamint a kapcsolatok kiépítését a műterem és a II. és IV. Stúdiók felé is a jelen beruházás keretében az ATnek kell megvalósítani. A műteremben telepített monitorok felé a video jeleket veszteségmentesen, monitoronként Full HD felbontásban kell eljuttatni, a meglévő kábelezést felhasználva.

Folytatás a VI.4.3) pontban!

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az AK elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ATek igazolnia kell.

A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat (a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást) a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 80
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]

Igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) beknek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek. [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is]

AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. szerinti - az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (Vizrt rendszer szállítás) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének/képzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a képzettséget (végzettséget) igazoló dokumentumok, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk [feltüntetve legalább az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen a releváns szakmai gyakorlat időtartamát (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontját, legalább év/hónap pontossággal azzal, hogy a szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából az AK a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe)], nyelvtudás és annak szintjének (tárgyalószintű/anyanyelvi) megjelölése, anyanyelvi nyelvtudás hiányában a nyelvtudást igazoló dokumentum másolatának csatolásával), és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolatának csatolásával. Az önéletrajzokat olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [Kr. 21. § (1) b)]

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból ha:

M1) ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik egy vagy több (de legfeljebb kettő) szerződésből összeadódó, a közbeszerzés tárgya szerinti Vizrt rendszer szállítására irányuló szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal), amely összességében legalább 6 db Vizrt softver terméket futtató workstation konfigurációból áll;

M2) nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő, magyar nyelven középfokú szinten írni és beszélni képes (anyanyelvi vagy ennek hiányában középfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű, a nyelvtudást igazoló képzettséggel rendelkező), felsőfokú villamosmérnök vagy felsőfokú informatikus képzettséggel és legalább az M1) ben előírt Vizrt rendszer installációs tapasztalattal rendelkező szakembert.

Az M1) és M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő - az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]

Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Telj. ig. Kbt. 135. § (1) szerint

Ajánlatkérő (AK) részszámlázási lehetőséget és előleget nem biztosít

Az aj.tétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6)szerint

Szerződést megerősítő biztosítékok:

1. Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett termékek nettó vételára, mértéke a kötbéralap 0,7 %-a naponta, de legfeljebb a kötbéralap 14 %-a.

2. Hibás teljesítési kötbér: a késedelmi kötbér összegének megfelelő összeg.

Amennyiben az AK szavatossági jogával (kijavítás/kicserélés) élni kíván, úgy a nyertes AT a késedelmi kötbér mértékének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az AK részére.

3. Meghiúsulási kötbér: ha AK a nyertes AT felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, alapja: a szerződés szerinti teljes nettó vételár, mértéke a kötbéralap 16 %-a.

A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

Részletes feltételek a közb. dok.ban

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/04/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/04/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben.

Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT).

Az ajánlatot (nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott azokat az űrlap használata mellett kell benyújtani).

Az EKR használatához a Korm. rendelet szerinti regisztráció szükséges.

Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken

2) Ajánlathoz csatolni kell

— felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti az összesített ajánlati árat forintban

— az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot az AK által kiadott minta szerint, szerkeszthető formátumban is (KD-ban foglaltak szerint)

— a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat

— közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást

— AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját

— amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait

— Amennyiben ajánlattevő nem a kiírt referenciatermékeket ajánlja meg, abban az esetben az ajánlathoz csatolni szükséges a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek való tételes megfelelést igazoló dokumentumot, referenciatípustól eltérő minden tételhez magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlapot,

— AT nyilatkozatát, hogy a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a szerződéskötés időpontjára agyártó által kibocsátott dokumentummal igazolja (szerződéskötés feltétele), hogy a szállítandó hardverelemek kompatibilisek az ajánlatkérő meglévő, fejlesztést követő Vizrt Multiplay rendszerével és ez által biztosított a teljes körű funkcionális és hibamentes működés,

— Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentum ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítása

3) AK az eljárásban való részvételt 500 000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. § szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt. 35. § (5)]

Befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár

AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11794008-20541884-00000000,

Befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10.§(4)]

13) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: a szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 80 naptári nap azzal, hogy AT (Megrendelő) előteljesítést elfogad.

További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét)

3) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint, kizárólag az EKR-en keresztül

4) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazhatja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését

5) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) és a III.1.3) pontjaiban foglaltak szerint

6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint

7) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]

8) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz (részajánlattétel kizárásának indokolása):

AK a részajánlattétel lehetőségét azért nem biztosítja, mert a nyertes AT által nyújtandó szolgáltatás ugyanazon műszaki egységet érintő rendszereket érint, egymással összefüggő, egymásra épülő tevékenységeket foglal magában, a részajánlattételi lehetőség nem biztosítható

11) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]

12) Kiegészítés a II.2.4) ponthoz:

A megjelenítő rendszer az MTVA meglévő Vizrt előkészítő munkaállomási által készített, összetett grafikákat natív módon használja, ezáltal az elkészült grafikák konverzió és másolási időveszteség nélkül felhasználhatók. A Vizrt grafikai megjelenítési lista alapján a grafikák elhelyezhetőek a teljes megjelenítő felületen, vagy annak egy részén, a háttér grafikától függetlenül vezérelve.

Az installáció során az ATnek a megjelenítő meghajtó szoftverrendszer szolgáltatásainak teljes kihasználásához szükséges frissítéseket el kell végeznie az MTVA meglévő Vizrt rendszerén.

A jelen eljárás keretében az AT által szállítandó, anyagok, eszközök felsorolását, a munkaállomások konfigurációját a műszaki leírás tartalmazza.

AK elvárása, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjára a gyártó által kibocsátott vagy azzal egyenértékű dokumentummal igazolja (szerződéskötés feltétele), hogy a szállítandó hardverelemek kompatibilisek az AK meglévő, fejlesztést követő Vizrt Multiplay rendszerével és ez által biztosított a teljes körű funkcionális és hibamentes működés.

Az installáció során felhasznált munkaállomásoknak 5 év gyártói garanciával kell rendelkeznie.

A leszállított termékek tekintetében AT-nek az átadás átvételtől számított 12 (tizenkettő) hónap jótállást kell vállalnia.

AK csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközöket (termékeket) fogad el

13) Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:

AK a Kbt. 135. § (1)-nek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el azzal, hogy a nyertes AT a leszállított eszközök ellenértékét a leszállítás, beüzemelést, próbaüzemét követően utólag a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-i szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

14) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.

15) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. előírásai és a Közbesz. Hatóság tájékoztatói, ajánlásai az irányadók

16) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019