Lieferungen - 133559-2019

22/03/2019    S58    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Personalcomputer

2019/S 058-133559

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Bydgoszcz
85-094
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Tchorzewska
Telefon: +48 525854097
E-Mail: d.tchorzewska@jurasza.pl
Fax: +48 525854076
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jurasza.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ.2019.271.04
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, części komputerowych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 1 część, dla której Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każda oferta winna być pełna, kompletna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 oraz wymagania zawarte w załączniku nr 2a „formularz właściwości techniczno – użytkowych” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100
30213000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Komputery, szczegóły w załącznikach 2a i 2b do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji [T] / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: termin gwarancji [G] / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia o

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 021-045285
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w pkt. 12.3 SIWZ (art. 45 ustawy). w wysokości: 1 946,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w punkcie 9 SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:cena brutto [C] – 60 % oceny, termin realizacji [T] – 20 %oceny,termin gwarancji [G] – 20 % oceny

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem ws dokumentów”,

2) W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ust. 11 ustawy Pzp następujących dokumentów:

a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporządzenia ws dokumentów,

b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws dokumentów,

c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów;

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegóły w pkt. 11.15 SIWZ).

5) Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem własnym JEDZ należy złożyć za pośrednictwem Platformy, wskazanej w pkt. 8.1.1 SIWZ.

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi załącznik do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żąda dokumentów o którym mowa w par. 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem ws dokumentów” określonych w punkcie 7.6 a, b SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

18.1 Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180 – 198 ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

18.3 Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019