Werken - 13372-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2019/S 008-013372

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Immobilière 3F
159 rue Nationale
Paris
75013
Frankrijk
Telefoon: +33 140771515
E-mail: marie.groshens@groupe3f.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_WZFfTXL2G8&v=1&selected=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_WZFfTXL2G8
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.achatpublic.com/sdm//ent/model/ent_accueilOutil.jsp?pageDemandee=/ent/gen/manuelsEnt.jsp?PCSLID=no#
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA d'HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: SA d'HLM

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de travaux de réhabilitation de 688 logements à Garges-lès-Gonesse (95140) rue Auguste Perret, rue Philibert Delorme, impasse Louis le Vau, rue le Corbusier — Programme 1153L

Referentienummer: 1153L
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de travaux de réhabilitation de 688 logements à Garges-lès-Gonesse (95140) rue Auguste Perret, rue Philibert Delorme, impasse Louis le Vau, rue le Corbusier — Les Basses Bauves.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: maçonnerie — VRD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 - IA27
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Flocage — sciage — maçonnerie — plâtrerie — enrobés.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie de travail en présence d'amiante / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de traitement des réclamations / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: étanchéité

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 - IA27
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réfection d'étanchéité de toitures terrasses — Châssis de désenfumage — Adaptation de garde-corps de sécurité.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie de travail en présence d'amiante / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de traitement des réclamations / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: menuiserie intérieure — serrurerie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421131 - IA27
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remplacement des boîtes aux lettres et aménagement halls — Remplacement des portes palières logements, des portes de parties communes et des portes de halls.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie de travail en présence d'amiante / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de traitement des réclamations / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lot 3: oculus sur portes séparatives coupe-feu.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: peinture — sols souples

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000 - IA27
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture et sols souples en parties communes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie de travail en présence d'amiante / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de traitement des réclamations / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: chauffage — plomberie — VMC

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000 - IA27
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux sur chauffage/ECS collectifs gaz (circulateurs, réseaux, vannes), réfection de la VMC, pose de clapets antipollution.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie de travail en présence d'amiante / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de traitement des réclamations / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vannes d'isolement et de réglage sur piquage du réseau de chauffage

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6: électricité

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 - IA27
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en sécurité électrique des logements, réfection électrique en parties communes, réfection contrôle d'accès, réception satellite, chemins de câbles en caves.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Méthodologie de travail en présence d'amiante / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de traitement des réclamations / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lot 6: chemins de câbles en sous-sols.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) la lettre de candidature justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (ou DC1);

2) une déclaration sur l'honneur (modèle joint dans le DCE), datée;

3) une attestation d'assurance;

4) le cas échéant, une attestation d'assurance décennale;

5) dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire, le jugement l'habilitant à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du marché.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

6) le chiffre d'affaires global du candidat sur les 3 dernières années et le chiffre d'affaires dans le domaine faisant l'objet du marché (ou DC2);

7) le bilan des 3 derniers exercices.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

8) le dossier de références;

9) la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années;

10) la déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché;

11) les qualifications (ou DC2): le candidat produit ses certificats de qualifications professionnelles. Les qualifications ou types de qualifications, ou références équivalentes demandés à titre impératif sont listés au règlement de consultation. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir les renseignements ou les pièces listées ci-avant, il peut prouver sa capacité et ses ressources par tout moyen considéré comme approprié et probant par l'acheteur. La liste des éléments est détaillé dans le règlement de consultation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Aucune personne n'est autorisée à l'ouverture des offres.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
29/45 avenue de la Porte de Clichy
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 14432515

Internetadres: http://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal de grande instance de Paris
29/45 avenue de la Porte de Clichy
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151

Internetadres: http://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019