Services - 133738-2022

14/03/2022    S51

Roumanie-Iași: Services de déneigement

2022/S 051-133738

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 023-057842)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI
Numéro national d'identification: 14009336
Adresse postale: Strada: Stefan cel Mare si Sfant, nr. 13
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700064
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CIPRIAN OVIDIU CIUCAN
Courriel: contact@djadp.ro
Téléphone: +40 232255961
Fax: +40 232255960
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.djadp.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ACORD CADRU „Activitatea de deszapezire a drumurilor judetene” in perioada 01.11.2022 – 15.03.2026

Numéro de référence: 14009336_2022_PAAPD1045370/361/21.01.2022
II.1.2)Code CPV principal
90620000 Services de déneigement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire.

1. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare in legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informatii privind acordul-cadru:

- Acord cadru cu un singur operator;

- Durata acordului cadru: maximum 41.5 luni;

- Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minimum 1 contract subsecvent/an;

- Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU;

- estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: conform Anexa_VEmax_AC şi Anexa_VEmin_AC, Anexa_VEmax_CS şi Anexa_VEmin_CS din cadrul documentatiei tehnice (liste de cantităţi);

- estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 11.647.096 lei fără TVA.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/03/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 023-057842

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: 1 ) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Au lieu de:

Cifra de afaceri medie anuală pentru cel mult ultimii 3 ani financiari anteriori (2019, 2020 şi 2021) trebuie sa fie de minimum 11.500.000 lei.NOTA:1. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, se va menționa faptul că pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru fiecare an în parte.2. Pentru persoane juridice straine, documentele se vor prezentat în limba de origine si în traducere autorizata. - Se va completa DUAE cu informatiile solicitate, conform art. 193 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.1. Operatorului economic clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, documente relevante privind demonstrarea situatiei economice si financiare. Se vor prezenta in acest sens: documente care dovedesc îndeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri, semnate cu semnatura electronica extinsa, care pot fi: bilanturi contabile înregistrate la organele competente, rapoarte de audit (daca este aplicabil), rapoarte ale cenzorilor sau alte documente edificatoare, pentru cel mult ultimii 3 ani financiari anteriori (2019, 2020 şi 2021).

Lire:

Cifra de afaceri medie anuală pentru cel mult ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019 şi 2020) trebuie sa fie de minimum 11.500.000 lei.NOTA:1. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, se va menționa faptul că pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru fiecare an în parte.2. Pentru persoane juridice straine, documentele se vor prezentat în limba de origine si în traducere autorizata. - Se va completa DUAE cu informatiile solicitate, conform art. 193 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.1. Operatorului economic clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, documente relevante privind demonstrarea situatiei economice si financiare. Se vor prezenta in acest sens: documente care dovedesc îndeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri, semnate cu semnatura electronica extinsa, care pot fi: bilanturi contabile înregistrate la organele competente, rapoarte de audit (daca este aplicabil), rapoarte ale cenzorilor sau alte documente edificatoare, pentru cel mult ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019 şi 2020).

VII.2)Autres informations complémentaires:

In conformitate cu prevederile OMFP nr. 85/26.01.2022, termenul pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul 2021 este 31.05.2022, atfel, nefiind finalizate situatiile financiare, nu poate fi considerat anul 2021 ca referinta sau criteriu de analiza financiara.