Werken - 13377-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Andernach: Ruwbouw

2019/S 008-013377

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landeskrankenhaus (AöR)
Vulkanstraße 58
Andernach
56626
Duitsland
Telefoon: +49 675391014934
E-mail: i.krauss@landeskrankenhaus.de
Fax: +49 67539104350
NUTS-code: DEB17

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/1BD6A3E7-D86F-4994-9EBE-FF666E15F297
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/1BD6A3E7-D86F-4994-9EBE-FF666E15F297
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klinik Viktoriastift, Bad Kreuznach, Umstrukturierung Cecilienhaus – Rohbauarbeiten

Referentienummer: B 1.303
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1 303 Rohbauarbeiten: 230 m2 Mauerwerk Innenwand KS in div. Dicken/2,1 t Stahlträger div. Profile HEB-Reihe/10 Stück KS Flachstürze/140 m2 Öffnungen Schließen mit KS Mauerwerk/255 m3 Erdaushub Baugrube für neue Fluchttreppe/22 m2 Schalung Bodenplatte/42 m2 Schalung Stützwände/51 m2 Ortbeton Bodenplatte D60 cm/10 m3 Ortbeton Stützwand – C25/30/6 t Betonsstabstahl B500B/62 m2 Ortbetondecke C25/30 – ehem. Schwimmbecken im UG überdecken/10 m2 Ortbetondecke Kriechkeller C25/30 herstellen/2,6 t Stahlunterfangung als Gitterrostkonstruktion aus HEA180, HEA160, HEA120 herstellen/34 m2 Betonerhaltungsmaßnahmen Stützenummantelung/64 m2 Querschnittsfläche – Betonsägearbeiten an Bodenplatte Bestand/35 m3 Boden lösen für neue Leitungsgräben/104 m Grundleitung Abwasser aus PVC-U-Rohr/48 m Grundleitung Abwasser fetthaltig muffenloses gusseisernes Abflussrohr

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB17
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 303 Rohbauarbeiten: 230 m2 Mauerwerk Innenwand KS in div. Dicken/2,1 t Stahlträger div. Profile HEB-Reihe/10 Stück KS Flachstürze/140 m2 Öffnungen Schließen mit KS Mauerwerk/255 m3 Erdaushub Baugrube für neue Fluchttreppe/22 m2 Schalung Bodenplatte/42 m2 Schalung Stützwände/51 m2 Ortbeton Bodenplatte D60 cm/10 m3 Ortbeton Stützwand – C25/30/6 t Betonsstabstahl B500B/62 m2 Ortbetondecke C25/30 – ehem. Schwimmbecken im UG überdecken/10 m2 Ortbetondecke Kriechkeller C25/30 herstellen/2,6 t Stahlunterfangung als Gitterrostkonstruktion aus HEA180, HEA160, HEA120 herstellen/34 m2 Betonerhaltungsmaßnahmen Stützenummantelung / 64 m2 Querschnittsfläche – Betonsägearbeiten an Bodenplatte Bestand/35 m3 Boden lösen für neue Leitungsgräben/104 m Grundleitung Abwasser aus PVC-U-Rohr / 48 m Grundleitung Abwasser fetthaltig muffenloses gusseisernes Abflussrohr

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle geforderten Erklärungen und zugehörige Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Formular 124-VHB/Eigenerklärung zu Eignung

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe Formular 124-VHB/Eigenerklärung zu Eignung

Eventuele minimumeisen:

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Vergabeunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:40
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:40
Plaats:

Landeskrankenhaus (AöR)

Vulkanstraße 58

56626 Andernach

Klinik Viktoriastift

Besprechungsraum 1

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Nur Vertreter des Auftraggebers

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Stiftstraße 9
Mainz
55116
Duitsland
Telefoon: +49 6131162234
E-mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Fax: +49 6131162113
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen;

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen;

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen;

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019