Υπηρεσίες - 133878-2017

11/04/2017    S71    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Κλειστή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Θάλαμος ασφαλείας

2017/S 071-133878

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Gabriele Dunker
Τηλέφωνο: +352 4303-5841
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gabriele.dunker@curia.europa.eu
Κωδικός NUTS: LU000

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Θάλαμος ασφαλείας.

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-17/017.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45212600
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κατασκευή και διαρρύθμιση ενός θαλάμου ασφαλείας για τον έλεγχο των πεζών στο εξωτερικό των κτιρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδοση σε κατάσταση έτοιμη για χρήση, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών εργασιών και των τεχνικών εγκαταστάσεων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

plateau de Kirchberg.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Εργασίες δομικού σκελετού για την προετοιμασία της πλατφόρμας στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί ο θάλαμος.

Κατασκευή ενός θαλάμου αποτελούμενου από εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία σε συνθέσεις από πιστοποιημένα θωρακισμένα πλαίσια και υαλοπίνακες, στα οποία ενσωματώνονται οι επενδύσεις για τις τεχνικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Περιστρεφόμενα φράγματα ασφαλείας με πιστοποιημένο θωρακισμένο υαλοπίνακα.

Ο θάλαμος περιλαμβάνει τις τεχνικές εγκαταστάσεις για τον εξαερισμό και τον κλιματισμό του θαλάμου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/08/2017
Λήξη: 22/12/2017
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

ένδειξη του κράτους, στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα ή την κατοικία του, εγγραφή στο εμπορικό μητρώο στον τομέα της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα σχετικά αποδεικτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος (για παράδειγμα: έγγραφο σύστασης της εταιρείας ή/και καταστατικό με την τελευταία ενημέρωση ή απόσπασμα των εν λόγω εγγράφων).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών ετών του υποψηφίου (μεμονωμένης εταιρείας ή ομίλου) στον τομέα της κατασκευής και της τοποθέτησης κτιρίων προστατευμένων με θωρακισμένα στοιχεία,

— διάθεση ασφάλειας έναντι επαγγελματικών κινδύνων, η οποία καλύπτει την ευθύνη του υποψηφίου για τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τη σύμβαση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να διαβεβαιώσουν τη χρηματοοικονομική τους ικανότητα στην αναθέτουσα αρχή, και πιο συγκεκριμένα να αποδείξουν πως διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και μέσα.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου θα αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

— δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον εντολοδόχο, που να αναφέρει τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών ετών, καθώς και τον ετήσιο κύκλο εργασιών ειδικά για τον τομέα της κατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων προστατευμένων με θωρακισμένα στοιχεία (μεμονωμένη εταιρεία ή όμιλος),

— αντίγραφο των ισολογισμών ή αποσπασμάτων των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων, καθώς και αντίγραφα όλων των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των εξωτερικών ελεγκτών, εφόσον υφίστανται, σχετικά με τις χρήσεις αυτές,

— απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών για καθένα από τα τελευταία 3 οικονομικά έτη στον τομέα της κατασκευής και της τοποθέτησης κτιρίων προστατευόμενων με θωρακισμένα στοιχεία: 2 000 000 EUR,

— ελάχιστο εξασφαλισμένο ποσό από την ασφάλεια επαγγελματικών κινδύνων: 5 000 000 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

— πείρα του υποψηφίου (μεμονωμένης εταιρείας ή ομίλου) στην κατασκευή κτιρίων προστατευόμενων με θωρακισμένα στοιχεία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να διαβεβαιώσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα στην αναθέτουσα αρχή, και πιο συγκεκριμένα να αποδείξουν πως διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα.

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων θα τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα έγγραφα:

— κατάλογος συμβάσεων παρόμοιας φύσης, οι οποίες έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη. Ο κατάλογος πρέπει να περιέχει, για κάθε σύμβαση, όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς πληροφορίες και κυρίως το αντικείμενο των συμβάσεων, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία των δικαιούχων, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών,

— πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης εκδοθέντα από τον πελάτη του υποψηφίου για καθεμία από τις εν λόγω συμβάσεις.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

— αριθμός και αξία συμβάσεων παρόμοιας φύσης, οι οποίες έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη: τουλάχιστον 3 συμβάσεις, αξίας τουλάχιστον 300 000 EUR η καθεμία.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/05/2017
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 22/05/2017
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε 2 στάδια, ως ακολούθως.

Α. Πρώτο στάδιο (στάδιο προεπιλογής):

1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί παράγοντες πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση, φέρουσα ημερομηνία και υπογραφή από το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση ή τον όμιλο. Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να περιέχει την υπεύθυνη βεβαίωση και τα έγγραφα που ζητούνται στο τμήμα III της παρούσας προκήρυξης σύμβασης (πληροφορίες νομικής, οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσεως).

Διατίθεται πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

2. Η αίτηση συμμετοχής θα απευθύνεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ — Appel d'offres COJ-PROC-17/017.

Η αίτηση συμμετοχής θα περιέχει 1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα.

Η αποστολή πρέπει να γίνει εντός διπλού φακέλου. Οι 2 φάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.

Ο εξωτερικός φάκελος θα πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Cour de justice de l'Union européenne

Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Nom du responsable du service: Mme Gabriele Dunker

L-2925 Luxembourg».

Ο εσωτερικός φάκελος θα πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Offre de la firme ....................................... (Επωνυμία της εταιρείας)

À ne pas ouvrir par le service courrier».

3. Η διαβίβαση της αίτησης συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατ' επιλογή του υποψηφίου:

— είτε ταχυδρομικώς ή μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου, το αργότερο στις 8.5.2017, με απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή την ημερομηνία της απόδειξης κατάθεσης,

— είτε με ιδιόχειρη κατάθεση στην ως άνω διεύθυνση του Δικαστηρίου, το αργότερο στις 8.5.2017 (17:00). Σε αυτήν την περίπτωση, η κατάθεση της προσφοράς κατοχυρώνεται με απόδειξη παραλαβής φέρουσας ημερομηνία και υπογραφή του υπαλλήλου της κεντρικής υπηρεσίας παραλαβής αλληλογραφίας του Δικαστηρίου, στον οποίο παραδόθηκαν τα έγγραφα.

Β. Δεύτερο στάδιο:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν στο τέλος του σταδίου προεπιλογής θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Ο φάκελος πρόσκλησης υποβολής προσφορών (που θα περιλαμβάνει την επιστολή πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τη συγγραφή υποχρεώσεων και το σχέδιο σύμβασης) θα τους σταλεί άμεσα, χωρίς καμία άλλη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: η αποστολή μιας αίτησης συμμετοχής ή η κατάρτιση μιας προσφοράς από τους υποψηφίους δεν τους δίνει κανένα δικαίωμα ως προς την ανάθεση της σύμβασης ή ως προς κάποια αποζημίωση για τα παρεπόμενα έξοδα. Η παρούσα προκήρυξη δεν υποχρεώνει με κανένα τρόπο την αναθέτουσα αρχή να αναθέσει τη σύμβαση.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Luxembourg
2925
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/03/2017