Dienstleistungen - 134017-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 058-134017

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polen
Kontaktstelle(n): Teresa Lewczuk
Telefon: +48 261837471
E-Mail: dzp@wat.edu.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wat.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wat.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia oraz transportu wartości pieniężnych przez SUFO na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 32/DOI/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.138g ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Ochrona osób, obiektów i mienia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego położonych w m. st. Warszawa przy ul. gen Witolda Urbanowicza 2, oraz obiektów Wojskowej Akademii Technicznej położonych w m. Brochów

2. Transport wartości pieniężnych Wojskowej Akademii Technicznej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 793 239.79 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79715000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób, obiektów i mienia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, położonych w m. st. Warszawa przy ul. gen Witolda Urbanowicza 2 w szczególności:

— ochrony osób, obiektów i mienia Wojskowej Akademii Technicznej,

— przeciwdziałanie włamaniom, dewastacjom i kradzieżom oraz uszkodzeniom lub zniszczeniu ochranianych obiektów i mienia Akademii,

— egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązującego systemu przepustkowego w Wojskowej Akademii Technicznej,

— kontrolowanie ruchu interesantów i pojazdów, uniemożliwienia wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu i przebywania na terenie chronionym Akademii i w jej obiektach osobom nieupoważnionym lub stwarzającym zagrożenie dla pracowników i/lub mienia Akademii,

— stałe patrolowanie chronionych terenów i obiektów na nim położonych, przez minimum dwuosobowe zespoły stałych patroli pieszych, zgodnie z dokumentacją ochrony dla zapewnienie bezpieczeństwa poprzez egzekwowanie przestrzegania zasad zachowania i przebywania osób na terenie chronionym WAT;

— dokonywanie obchodów chronionych posterunkami ochronnymi i patrolami rejonów i obiektów Akademii na nich położonych (w tym: kontrolowanie zabezpieczenia, zamknięcia okien i drzwi zewnętrznych, wygaszenia świateł itp.);

— podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia zakłóceń porządku na ochranianym terenie i zagrożenia w stosunku do chronionych obiektów i mienia,

— podejmowanie niezbędnych działań mających na celu zapobiegnięcie lub zminimalizowanie ewentualnych szkód i strat mogących powstać w rezultacie zdarzeń losowych,

— monitorowanie systemów alarmowych w ochranianych obiektach po opuszczeniu tych obiektów przez wszystkie znajdujące się w nich osoby,

— monitorowanie użytkowanych technicznych systemów wspomagających ochronę fizyczną obiektów znajdujących się na ochranianym terenie,

— podejmowanie interwencji w przypadku odebrania sygnału oraz zadziałania systemów alarmowych, antynapadowych oraz innych technicznych systemów wspomagających ochronę w obiektach ochranianych posterunkami ochronnymi a także w innych obiektach znajdujących się na ochranianym terenie,

— zabezpieczenie jako wyposażenie SUFO dyżurnego pojazdu samochodowego min. czteromiejscowego, czterodrzwiowego do dyspozycji SUFO i OD WAT przez cały okres wykonywania umowy.

Ochrona, realizowana będzie poprzez kwalifikowanych pracownicy ochrony, system posterunków całodobowych, dziennych lub nocnych z bronią lub bez broni, poprzez patrolowanie przez dwuosobowe patrole piesze ochranianych rejonów i obiektów oraz wzmocnienie ochrony poprzez wezwany zmotoryzowany, dwu osobowy, uzbrojony patrol interwencyjny.

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia doraźnych zadań, których wykonanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli do „poufne” włącznie, podlegające ochronie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5.8.2010 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 412) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. Zlecenia wykonywania przez SUFO zadania z dostępem do informacji niejawnych podlegają zgłoszeniu do SKW w trybie art. 70 ww. ustawy.

2. Ochrona osób, obiektów i mienia Wojskowej Akademii Technicznej położonych w m. Brochów - zgodnie z zakresem podanym w treści pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

3. Transport wartości pieniężnych Wojskowej Akademii Technicznej - zgodnie z zakresem podanym w treści pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 793 239.79 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2019
Ende: 30/06/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny podanej w ofercie w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

3. Spełniają warunki przedmiotowe

1) Wykonawca złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie dalszej ochronny obiektów i mienia Wojskowej Akademii Technicznej po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny jako Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna zmilitaryzowana na zasadach i w trybie określonym w Art. 174 i Art. 178 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1459) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1612).

2) Wykonawca zapewni noszenie przez pracowników ochrony ubioru zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.);

3) Wykonawca zapewni systematyczne prowadzenie we własnym zakresie szkolenia wszystkich pracowników ochrony przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie strzelania z broni będącej na ich wyposażeniu co najmniej raz na kwartał;

4) Wykonawca zapewni jako wyposażenie SUFO dyżurny pojazd samochodowy na cały okres realizacji umowy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna spełnienie warunków jeżeli wykonawca:

a) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000 PLN oraz złoży oświadczenie, że będzie kontynuował ww. ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą, przez cały okres wykonywania umowy,

b) przedstawi informację banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wysokości 1 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna spełnienie warunków jeżeli wykonawca:

1) Przedstawi wykaz minimum 5 (pięć) chronionych odrębnych obiektów (wg podpisanych odrębnych umów), w których wystawianych jest minimum 10 (dziesięć) posterunków ochronnych SUFO w jednym chronionym obiekcie w tej samej lokalizacji, bez dowódcy zmian, zastępcy dowódcy zmiany, patroli i konwojów z okresu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz i potwierdzonych załączonymi dokumentami wystawionymi zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu stwierdzającymi, że wystawiano w tych obiektach minimum siedem posterunków ochronnych SUFO i usługi zostały wykonane należycie.

2) Do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni tylko kwalifikowanych pracowników ochrony będących wyłącznie i jedynie obywatelami polskimi, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz nie mających ograniczeń psychofizycznych potwierdzonych grupą inwalidzką i/lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności uniemożliwiających, utrudniających lub ograniczających wykonywanie przedmiotu zamówienia oraz złoży oświadczenie - stwierdzające, że wszystkie osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, będą posiadać wymagane uprawnienia tj.:

Kwalifikowanego pracownika ochrony,

Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „Poufne” i aktualne zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z zasad ochrony informacji niejawnych,

3) Do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni kwalifikowanych pracowników ochrony zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat;

4) Posiada własne dwuosobowe zmotoryzowane uzbrojone patrole interwencyjne, które zapewnią możliwość udzielenia wsparcia, posterunkom i patrolom ochraniającym obiekt w czasie nie dłuższym od momentu wezwania niż: 10 minut w m. st. Warszawa (dopuszcza się możliwość, aby patrol interwencyjny miał wyznaczone stałe miejsce postoju na terenie chronionego obiektu), 20 min w dzień i 15 min. w nocy w m. Brochów. Dla obiektu w m. Brochów dopuszcza się patrol interwencyjne dwuosobowy, zmotoryzowany, uzbrojony innej SUFO,

5) Posiada własne specjalistyczne pojazdy przystosowane do transportu wartości pieniężnych,

6) Posiada zezwolenia na użytkowanie urządzeń radiokomunikacyjnych i przydzielone częstotliwości.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Należność za wykonaną usługę przekazywana będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za wystawioną fakturę, Wykonawca może żądać zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/04/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/04/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Ofertę w formie elektronicznej należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl. w zakładce „Oferty” do dnia 10.4.2019 r. do godz. 9:00.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, POLSKA;

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 32/DOI/2019 prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający poprzez link: https://wat.ezamawiajacy.pl

3. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019