Dienstleistungen - 134027-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 058-134027

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3
Kielce
25-734
Polen
Kontaktstelle(n): Sekcja zamówień publicznych
Telefon: +48 413674474
E-Mail: izabela.armata@onkol.kielce.pl
Fax: +48 413674481
NUTS-Code: PL72

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona osób i mienia oraz dostarczenie, zainstalowanie, konserwacja sprzętu audiowizualnego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3A-C, Jagiellońskiej 74 A-B, Gwarków 1 w Kielcach.

Referenznummer der Bekanntmachung: 241/31/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ochrona osób i mienia oraz dostarczenie, zainstalowanie, konserwacja sprzętu audiowizualnego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 A-C, Jagiellońskiej 74 A-B, Gwarków 1 w Kielcach.

Wymagane usytuowanie posterunków z osobą fizyczną:

1. PS1 – 1 pracownik ochrony całodobowo wszystkie dni tygodnia

— 1 pracownik poniedziałek-piątek 6:30-14:30 (z możliwością zmiany godzin pracy)

2. PET budynek „E1” i Onkohematologia budynek „F” – 1 pracownik ochrony całodobowo

(patrol ruchomy)

3. Administracja – 1 pracownik ochrony całodobowo wszystkie dni tygodnia

4. Ciepłownia – okresowa kontrola obiektu przez Grupę Interwencyjną (2 razy w godzinach nocnych, oraz na wezwanie)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72
Hauptort der Ausführung:

Świętokrzyskim Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 A-C, Jagiellońskiej 74 A-B, Gwarków 1 w Kielcach, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ochrona osób i mienia oraz dostarczenie, zainstalowanie, konserwacja sprzętu audiowizualnego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 A-C, Jagiellońskiej 74 A-B, Gwarków 1 w Kielcach.

Wymagane usytuowanie posterunków z osobą fizyczną:

1. PS1 – 1 pracownik ochrony całodobowo wszystkie dni tygodnia

— 1 pracownik poniedziałek-piątek 6:30-14:30 (z możliwością zmiany godzin pracy)

2. PET budynek „E1” i Onkohematologia budynek „F” – 1 pracownik ochrony całodobowo

(patrol ruchomy)

3. Administracja – 1 pracownik ochrony całodobowo wszystkie dni tygodnia

4. Ciepłownia – okresowa kontrola obiektu przez Grupę Interwencyjną (2 razy w godzinach nocnych, oraz na wezwanie)

Realizacja przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem aspektów społecznych: art. 29 ust 3a Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawo opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości pracowników tj. (1 pracownik

Poniedziałek-piątek 6:30-14:30 (z możliwością zmiany godzin pracy).

4. Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji, zgodnie z poniższym:

1) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa,

2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,

3) stawka za jedną roboczogodzinę objętego opcją będzie taka sama, jak określona w ofercie Wykonawcy,

4) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji

5. Uruchomienie opcji następuje w dniu przekazania Wykonawcy e-mailem na adres ................................ informacji o uruchomieniu opcji przez Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji o uruchomieniu opcji.

6. Zamawiający jest uprawniony lecz nie zobowiązany do wyboru opcji o których mowa w ust. 1 powyżej. W szczególności nie skorzystanie przez Zamawiającego z danej opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, za dostawę, której opcja dotyczy, ani jakiegokolwiek innego wynagrodzenia czy odszkodowania.

7. Termin realizacji w zakresie Prawa opcji liczony jest od dnia przekazania Wykonawcy informacji o uruchomieniu opcji

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa Ustawy Pzp.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

9) dokument potwierdzający, że świadczone usługi będące przedmiotem oferty są prowadzone w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych – aktualna Koncesja na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydana przez MSWiA, zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 23.8.2016 r. (Dz.U. z 2016 r poz. 1432).

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 600 000,00 PLN brutto

2. Opłacona polisa wraz z kopią potwierdzenia przelewu bankowego, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z kopią potwierdzenia przelewu bankowego w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 2 000 000,00 PLN

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać min. trzy zrealizowane usługi zbliżone do przedmiotu zamówienia /kubatura/ na kwotę nie mniejszą niż: 600 000,00 PLN – Załącznik nr 5 do SIWZ

2. Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendantów Wojewódzkich Policji - Załącznik nr 6 SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/04/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.4.2019 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, w Sali Konferencyjnej (pok. nr 204) ul. Artwińskiego 3c (25-734 Kielce, POLSKA) o godzinie 10:30 za pomocą platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań przedmiotowych:

1. Dokument potwierdzający, że świadczone usługi będące przedmiotem oferty są prowadzone w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych – aktualna Koncesja na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydana przez MSWiA, zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 23.8.2016 r. (Dz.U. z 2016 r poz. 1432).

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

2. Wzór umundurowania pracowników ochrony (kolorowy rysunek, zdjęcie itp.)

3. Katalogi, foldery potwierdzające parametry techniczne zaproponowanego sprzętu.

4. Dokument potwierdzający możliwość korzystania z określonej częstotliwości radiowej.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:

a) Oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 5 pkt 1, art. 25 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ; b) Oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a ustawy Pzp), składanego w oparciu o art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp), iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnienia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ; c) Zamawiający nie wymaga składania formularza JEDZ/ESPD dla podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca ujawnia jedynie w JEDZ/ESPD w części II/D firmę (nazwa) i siedzibę (adres) podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia oraz w części IV/C ppkt 10 JEDZ/ESPD części zamówienia które będą realizowane przy udziale Wykonawcy. 2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty: a) Druk oferta –załącznik nr 2 do SIWZ; b) Formularz cenowy oferty – Załącznik nr 7 SIWZ; c) Załącznik nr 1, Załącznik nr 1A, Załącznik nr 1B do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; d) Dokument wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej; e) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika; f) W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: Wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników, określenie zakresu pełnomocnictwa, podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. g) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarancje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019