Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 134185-2020

19/03/2020    S56    Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Contract award without prior publication 

Sweden-Stockholm: Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts

2020/S 056-134185

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB Transitio
National registration number: 556033-1984
Postal address: Drottninggatan 92 6 tr
Town: Stockholm
NUTS code: SE110
Postal code: 111 36
Country: Sweden
Contact person: Per Kyhle
E-mail: per.kyhle@transitio.se

Internet address(es):

Main address: http://www.transitio.se

I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Avrop AKT regionaltåg

Reference number: ABT-18185-5001
II.1.2)Main CPV code
34600000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

AB Transitio har genom avrop från ett ramavtal (dnr 12/3), ingånget 2014, genomfört en upphandling av tågfordon för regional tågtrafik, inklusive option för fler tåg, samt till tågfordon anslutande varor och tjänster. Avropet omfattar 30 tågfordon, med option för maximalt ytterligare 34 tågfordon. Leverans av tågfordonen är planerad till att börja slutet av år 2022.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 6 500 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE110
II.2.4)Description of the procurement:

Avrop AKT Regionaltåg (”Upphandlingen”) är ett avrop från ett ramavtal (dnr 12/3) som 2014 tecknades mellan AB Transitio och tre leverantörer av tågfordon:, Ramavtal avseende leverans av regionaltåg (”Ramavtalet”). De tre leverantörer som ingått Ramavtalet har bjudits in att delta i Upphandlingen.

Syftet med Upphandlingen är att teckna ett Avropsavtal med en leverantör avseende leverans av tågfordon med tillhörande utrustning och tjänster. Omfattningen av avropet har fastställts utifrån ett aktuellt behovsstyrt verksamhetsperspektiv hos de regioner där tågfordonen främst kommer att användas. Tågfordonen kommer främst att användas i den framtida regionala tågtrafiken i Jönköpings, Kalmars, Kronobergs samt Blekinge län. Upphandlingen omfattar en grundbeställning av 30 tågfordon, optioner på ytterligare upp till 34 tågfordon samt funktionsoptioner.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option om upp till maximalt 34 ytterligare tågfordon, samt funktionsoptioner.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

AB Transitios tilldelning av kontraktet ifråga utan föregående meddelande om upphandling är förenlig med gällande rätt mot bakgrund av följande.

Lagen (SFS 2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”ÄLUF”) är tillämplig på Upphandlingen.

I januari 2017 trädde lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”) i kraft; av övergångsbestämmelserna framgår att ÄLUF ska tillämpas för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

Frågan om när ett upphandlingsförfarande får anses ha påbörjats tas upp i propositionen till den nya upphandlingslagstiftningen. Enligt praxis och förarbeten till den nya upphandlingslagstiftningen får ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats när den upphandlande enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande. Situationen med ramavtal med efterföljande avrop tas särskilt upp i Prop. 2015/16:195, s. 918 f: ”Vid förfaranden i flera steg innebär detta att det är det inledande steget som påbörjar upphandlingen. Vid ramavtal är denna tidpunkt då förfarandet för att ingå ramavtalet inleds. Således kommer äldre bestämmelser att tillämpas på exempelvis förnyade konkurrensutsättningar enligt sådana ramavtal där förfarandet för att ingå ramavtalet har påbörjats före ikraftträdandet av de nya lagarna.”

Enligt Upphandlingsmyndigheten ska det direktiv tillämpas som var ikraft när upphandlingsförfarandet inleddes. Det framgår också av EU-domstolens rättspraxis att det direktiv ska tillämpas som är ikraft när upphandlingsförfarandet inleds. Ett upphandlingsförfarande inleds enligt EU-domstolen när den upphandlande myndigheten/enheten väljer vilken typ av förfarande som ska användas och när den slutligen avgör frågan om det föreligger en skyldighet att annonsera upphandlingen, se t.ex. EU-domstolens domar i mål C-576/10 och C-337/98.

Ramavtalet upphandlades 2014, då ÄLUF var tillämplig. Upphandlingen är ett avrop från Ramavtalet, varför ÄLUF är tillämplig på Upphandlingen. Upphandlingen genomförs som ett

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 4 kap. 2 § 9 p. ÄLUF, vilket motsvaras av bestämmelsen i art. 40.3 i) i direktiv 2004/17/EG.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Title:

Avrop AKT regionaltåg

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
17/03/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles, S.A., Madrid, Spanien (CAF)
Town: Madrid
NUTS code: ES
Country: Spain
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 6 500 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot/concession: 6 500 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Postal address: Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tidsfristen för överprövning är 10 dagar från det att annonsen om förhandsinsyn publicerades

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2020