Werken - 13420-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Finland-Helsinki: Bouwwerkzaamheden

2019/S 008-013420

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu
0201256-6
Elimäenkatu 5
Helsinki
00510
Finland
Contactpersoon: Liisa Katajala
Telefoon: +358 403341683
E-mail: kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=215471&tpk=0ad150ba-e7e1-4c96-8cb9-2c14b538568f
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SR-kilpailu: Kaarelan raitti puurakenteinen päiväkoti ja perusopetuksen luokat 1 ja 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankintailmoitus koskien Kaarelaan toteutettavan uudisrakennuksen ja pihan kiinteähintaista SR-kilpailusta. Rakennuksen tulee olla puurakenteinen.

Arvioitu koko: 3 300 brm2. Rakennukseen sijoittuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tiloja 1-6 vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on 210 tilapaikkaa ja henkilökuntaa noin 50. Lisäksi tiloissa järjestetään perusopetusta (luokat 1 ja 2). Koulun oppilasmäärä on 120.

Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin Päiväkodin käsikirjaa 2018. Tilojen tulee mahdollistaa nykyisen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta. Päiväkodille ja koululle rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä.

Hankintamuoto on kilpailullinen neuvottelumenettely, joka on tarkoitettu urakoitsijoiden kokoamalle suunnittelu- ja urakointitahojen kokonaisuudelle.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kaarelan raitti 1

00430 Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta jakautuu osallistumisvaiheeseen (Vaihe 1) ja tarjouspyyntövaiheeseen (Vaihe 2).

Vaihe 1. Urakoitsija jättää osallistumishakemuksen suunnitteluryhmänsä kanssa. Osallistumisvaiheessa tulee nimetä vastuuhenkilöt ja referenssit urakoitsijan sekä pääsuunnittelijan, vastuullisen rakennussuunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja palokonsultin osalta.

Vaiheeseen 2 (tarjouspyyntövaihe) valitaan enintään neljä (4) tarjoajaa (osallistumispyynnön kohta II.2.9). Tarjousvaiheessa tarjoaja laatii tarjouspyynnön mukaiset viitesuunnitelmat sekä tarjoushinnan kilpailuehdotukselleen.

Kilpailuehdotukset pisteytetään ja voittajaksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras ehdotus. Laadun painoarvo on 57,5 %, takuun painoarvo on 2,5 % ja hinnan painoarvo on 40 %. Voittaneen ehdotuksen laatinut tekijäryhmä valitaan toteuttajiksi. Sijoille 2-4 sijoittuvat saavat palkkion (25 000 EUR alv. 0 % per tarjoaja). Tarkempi kuvaus kilpailun kulusta ja valintakriteereistä ovat hankintailmoituksen liitteenä olevassa alustavassa kilpailuohjelmassa.

Arviointiryhmä suorittaa vaiheen 2 jälkeen suunnitelmien arvioinnin ja valitsee kilpailun voittajaksi esitettävän ehdotuksen sekä tekee esityksen urakoitsijan valitsemiseksi. Kilpailu pyritään ratkaisemaan kesäkuussa 2019. Voittaneen tarjoajan kanssa allekirjoitetaan esisopimus, jonka perusteella urakoitsija voi käynnistää suunnittelun. KVR-urakkasopimus allekirjoitetaan, kun vaaditut ehdot ovat täyttyneet. Tavoitteena on, että kohde on vastaanotettavissa 8/2021.

Valittu KVR-urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen tarjouspyynnön mukaisesti. Kilpailun arviointiryhmä antaa kilpailun voittaneelle ehdotukselle jatkosuunnitteluohjeet, joiden tulee täyttyä. Suunnittelijoiden tulee olla samoja kuin kilpailuvaiheessa ja työryhmä on hyväksytettävä tilaajalla. Alustava aikataulu:

Osallistumishakemukset 11.2.2019 mennessä

Tarjouspyyntö 1.3.2019

Tarjous 31.5. 2019

Hankkeen valmistuminen 1.8.2021 mennessä.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 57,5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Takuu / Weging: 2,5 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Tilaaja valitsee osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta neljä (4) tarjoajaa, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäneitä tarjoajaehdokkaita on enemmän kuin neljä (4), tilaaja tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat pisteytettävien referenssien perusteella. Tasapisteissä ratkaisee arpa.

Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa:

- korkeintaan neljä (4) referenssiä kohtaan A (urakoitsijan referenssit)

- korkeintaan kaksi (2) referenssiä kohtaan B (pääsuunnittelijan referenssit)

- korkeintaan kolme (3) referenssiä kohtaan C (vastaavan rakennussuunnittelijan referenssit)

- korkeintaan neljä (4) referenssiä kohtaan D (vastaavan rakennesuunnittelijan referenssit) ja

- korkeintaan neljä (4) referenssiä kohtaan E (paloteknisen suunnittelijan referenssit).

A (urakoitsijan referenssit):

Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan neljä (4) kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

- kysymyksessä on puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2

- tilaaja on vastaanottanut kohteen 1.1.2012 jälkeen

- referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

3 pistettä = puurakentamisen referenssejä neljä (4) kpl

2 pistettä = puurakentamisen referenssejä kolme (3) kpl

1 piste = puurakentamisen referenssejä kaksi (2) kpl.

B (pääsuunnittelijan referenssit):

Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan kaksi (2) kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

- referenssi on laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2

- referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen

- referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

3 pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista molemmat puurakenteisia

2 pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista toinen puurakenteinen

1 piste = referenssejä kaksi (2) kpl.

C (vastaavan rakennussuunnittelijan referenssit):

Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan kaksi (2) kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

- referenssi on laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2

- referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen

- referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

3 pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista molemmat puurakenteisia

2 pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista toinen puurakenteinen

1 piste = referenssejä kaksi (2) kpl.

D (vastaavan rakennesuunnittelijan referenssit):

Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan neljä (4) kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

- kysymyksessä on puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2 000 brm2

- referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen

- referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

3 pistettä = puurakentamisen referenssejä neljä (4) kpl

2 pistettä = puurakentamisen referenssejä kolme (3) kpl

1 piste = puurakentamisen referenssejä kaksi (2) kpl.

E (paloteknisen suunnittelijan referenssit):

Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa referensseiksi korkeintaan neljä (4) kohdetta, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

- kysymyksessä on puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2 000 brm2

- tilaaja on vastaanottanut kohteen 1.1.2012 jälkeen

- referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

3 pistettä = puurakentamisen referenssejä neljä (4) kpl

2 pistettä = puurakentamisen referenssejä kolme (3) kpl

1 piste = puurakentamisen referenssejä kaksi (2) kpl.

Maksimipisteet 15 pistettä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoajaehdokas vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli tarjoajaehdokas on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Jos tarjoajaehdokas vetoaa alihankkijan resursseihin täyttääkseen tarjousvaiheen soveltuvuusvaatimukset, ESPD-lomake on täytettävä myös tällaisesta alihankkijasta. Jos tarjoajaehdokas on ryhmittymä, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa osallistumishakemuksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta. Aiesopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa ja että osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta tilaajaa kohtaan. Jos tarjoajaehdokas käyttää alihankkijaa tarjousvaiheessa täyttääkseen soveltuvuusvaatimukset, tarjoajaehdokkaan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi alihankkijan kanssa tehty sopimus. Alihankkijan kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattava, että tarjoaja vastaa alihankkijasta kuin omastaan.

Eventuele minimumeisen:

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

1. Liikevaihdon kolmelta (3) viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta on oltava talonrakennusurakoinnissa vähintään 12 000 000 EUR/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk). Jos tarjojaehdokas on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus.

2. Tarjoajaehdokkaan luottoluokituksen tulee olla vähintään Suomen Asiakastieto Oy:n rating A+ tai selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tilaaja tarkistaa tarjoajaehdokkaan luottoluokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista. Mikäli tarjoajaehdokkaan luottoluokitustietoja ei löydy Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedoista, on tarjoajaehdokkaan osoitettava luottokelpoisuutensa tilaajan pyynnöstä ennen hankintapäätöksen tekoa toimittamalla tilaajalle viiden (5) viimeisen tilikauden tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriöt.

3. Tarjoajaehdokkaan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Tilaaja tarkistaa tarjoajiksi valittavien liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjoajaksi valittava on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä.

Mikäli tarjoajaksi valittava ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai tarjoajaksi valittavan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen tarjoajavalintapäätöstä tekoa seuraavat selvitykset:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin (www.ytj.fi)

- kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys siitä, ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

- selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

- todistus toiminnanvastuuvakuutuksesta

- tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viimeiseltä tilikaudelta.

Jos tarjoajaksi valittava ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää tilaaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen tarjoajaksi valittavan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla sekä niistä virallinen suomenkielinen käännös. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta. Jos sijoittautumisvaltiossa ei anneta edellä mainittuja asiakirjoja, tulee tarjoajaksi valittavan toimittaa edustajansa sijoittautumisvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle antama valaehtoinen todistus.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

1. RALA-pätevyys, työlajit 17.1b tai vaihtoehtoisesti 17.1a ja 23.1 tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista.

2. Tarjoajaehdokkaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon tai -mestarin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään neljä (4) vuotta vastaavan työnjohtajan työkokemusta ja hänen tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaehdokkaaseen, eikä hänellä saa olla samaan aikaan muita tehtäviä hoidettavanaan. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 siinä laajuudessa, mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

3. Tarjoajaehdokkaalla on oltava vähintään yksi (1) puurakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

4. Tarjoajaehdokkaalla on oltava vähintään yksi (1) opetusrakennuksen referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1 000 brm2, pääurakoitsijana toimimisesta kohteessa, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen.

5. Tarjoajaehdokkaalla on nimettävä pääsuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä pääsuunnittelijalla on oltava vähintään yksi (1) opetusrakennuksen pääsuunnittelun referenssi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2, joka on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen.

6. Tarjoajaehdokkaan on nimettävä rakennussuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennussuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennussuunnittelijalla on oltava vähintään yksi (1) opetusrakennuksen rakennussuunnittelun referenssi, laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2, opetusrakennusten rakennussuunnittelusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokka 08), joka on saanut rakennusluvan 1.1.2012 jälkeen. 7. Tarjoajaehdokkaan on nimettävä rakennesuunnittelija, jolta edellytetään soveltuva, rakentamisen alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään rakennesuunnittelijan Vaativa pätevyys uudisrakennushankkeiden suunnittelutehtävissä. Nimetyllä rakennesuunnittelijalla on oltava vähintään yksi (1) puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2000 brm2, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

8. Tarjoajaehdokkaan on nimettävä palotekninen suunnittelija. Nimetyllä suunnittelijalla on oltava vähintään yksi (1) puurakenteisen rakennuksen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2 000 brm2, joka on vastaanotettu 1.1.2012 jälkeen. Referenssiksi ei hyväksytä teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennusta eikä varastorakennusta (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018, pääluokat 09 ja 12).

9. Kaikkien nimettyjen suunnittelijoiden on täytettävä suomen kielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotason C2 vaatimukset.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa alustavassa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos tällä toteutusmuodolla ei saavuteta ratkaisua, joka täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019